Tjørnehøj v/Jens Martin Jensen

Tjørnehøj v/Jens Martin Jensen har fået lavet en Klimahandlingsplan af Økologisk Landsforening. Se et udtræk af handlingsplanen her.

Fakta om bedriften

Ejendom

 • Årskøer: 218
 • Stald: sengebåse
 • Dyrkningsareal: 237 ha
 • Jordbundstype: JB 2

Energi

 • Opvarmning: oliefyr
 • Malkesystem: robotter
 • Mælkekøl: isbank.
 • Vanding: 2 boringer 1 mask.

Naturarealer

 • Læhegn: 12 km
 • Naturareal: nej
 • Produktionsskov: nej

Aftalte klimatiltag

Tiltag

Effekt

Estimeret virkning

Total virkning

Færre stk. opdræt (1 stk. pr. ko) via lavere udskiftningspct., krydsningskalve

Mindre metan dannelse

3,28 kg. CO2 pr. dag pr. årskvie

33 tons CO2

Større græsudbytte og mere protein

Reduktion i indkøb af kraftfoder 30 %

0,53 kg CO2/kg kraftfoder

53 tons CO2

Fodring med frisk græs

5 FE pr. ko pr. dag i 150 dage

Mindre forbrug af diesel, mindre ens.tab, mere AAT

0,3 kg CO2 /FE

44 tons CO2

* CO2e: angiver effekten af metan og lattergas ved omregning til CO2-enheder.

Gårdens drivhusgasudledning

Den samlede udledning af drivhusgasser fra ejendommen udgør 0,86 kg. CO2 pr. kg mælk leveret. Heraf udgør 0,14 kg lattergas, 0,57 kg metan og 0,15 kg kuldioxid. Medtages kulstofbindingen er udledningen 0,82 kg CO2 pr. kg mælk. Medtages energiproduktionen fra vindmøllerne er udledningen 0,38 kg CO2 pr. kg mælk, som er det endelige resultat. Dine indsatsområder betyder en reduktion af udledningen på 17 % eller 130 tons.

Ejendommen har en middel binding af CO2 i læhegn og nytteskov, oveni har sædskiftet en positiv CO2 balance på ca. 1 tons CO2/ha. Alt i alt bindes der rigtig meget CO2/kulstof i jorden og i planter på ejendommen. Der er nedgang i kulstofbindingen i sædskiftet fra 2012 ti 2016. Det skyldes beregningstekniske årsager. Der bindes mindst samme mængde CO2 i 2016 som i 2012. Denne forskel og det forhold at der ikke var medregnet kvier i 2012 gør at det er svært at sammenligne tallene direkte.

Samlet set har ejendommen haft gode resultater på klimagas-området og ligger nu pænt i forhold til andre lignede mælkeproduktioner med hensyn til CO2 udledning pr kg mælk. Investeringen i vindmølleanparter gør at Martin ligger med et yderst fint samlet resultat med hensyn til klimaindsats.

Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug

Klimahandlingsplanen er udarbejdet i projektet Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne