Klimavenligt fjerkræ

Det overordnede formål med projektet er at udvikle en basismodel til beregning af udslip af drivhusgasser fra fjerkræproduktion. Den viden et sådant værktøj vil give, er en forudsætning for at kunne sænke CO2 belastningen fra produktionen.

Projektets formål er at udvikle og implementere en model til livscyklusanalyse for økologisk konsumægsproduktion med henblik på at beregne emission af drivhusgasser samt at implementere og analysere klimavenlige teknikker i økologisk produktion af konsumæg.

I projektet beregnes udslippet af drivhusgasser (kuldioxid, metan og lattergas) fra hele produktionskæden af kyllingekød og økologiske æg. Beregninger vil ske på baggrund af:

  1. Eksisterende værktøjer til livscyklusvurdering (LCA)
  2. Data og viden fra fem typiske økologiske konsumægstalde
  3. Viden om logistik, forarbejdning, produkter og markedskrav til produkter

Endvidere vil basisundersøgelserne danne grundlag for en dybdegående undersøgelse af nye, innovative teknikker til reduktion af drivhusgasser i fjerkræproduktionen.

Projektet indgår i et større projekt "Klimavenligt kød" hos Videncentret for Landbrug, Fjerkræ.

Projektet består af to dele:

1: Udvikling af LCA for fjerkræproduktionen til løbende dataindsamling og beregning af emission af drivhusgasser

Der udvikles en model for udslip af drivhusgasser for økologisk konsumægsproduktion. Modellen udvikles i samarbejde med AgroTech A/S. Beregninger vil blive baseret på 5 stalde for økologisk konsumægsproduktion.

2: LCA af klimavenlige teknikker i fjerkræproduktionen

Beskrivelse og vurdering af klimabesparende teknikker og management tiltag, der indvirker på udledning af drivhusgasser i fjerkræproduktionen. Teknikker og management metoder indenfor: 1) ventilation, 2) opvarmning, 3) foder, 4) foderudnyttelse og 5) racer vil blive undersøgt.

 

Projektet er finansieret under Innovationsloven fra Fødevareministeriet og løber fra 01.01.11 til 31.12.12.

Projektleder er Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening. Mail: mit@okologi.dk