Organisk stof i økologisk gartneri og frugtavl

Det er et overordnet problem for økologien, der har behov for at dokumentere forskelle i produktionens miljøprofil, og i produkternes smag og kvalitet. Det er et særligt aktuelt problem for de økologiske producenter at skaffe næringsstoffer.

De økologiske gartnere er presset på pris i konkurrence med inden- og udenlandske kolleger. Der er ikke mange kræfter til at udvikle og udfordre de økologiske systemer. Frugt- bær- og grøntudvalget i Økologisk Landsforening, har taget initiativ til at branchen får diskuteret problemet og sat nogle fælles mål for forbedring af jordfrugtbarheden i deres produktioner.

Det er et overordnet problem for økologien, der har behov for at dokumentere forskelle i produktionens miljøprofil, og i produkternes smag og kvalitet. Det er et særligt aktuelt problem for de økologiske producenter, der har behov for at komme nærmere de praktiske løsninger på udfasning af konventionel gødning og halm.

Økologien arbejder under en politisk strategi, hvor arealet skal fordobles på kort tid. Virkeligheden derimod, kalder på fastholdelse og udbygning af troværdighed og præsentation af væsentlige forskelle.

Der er lavet forskning og grundige afprøvninger af efterafgrøders effekt og anvendelse. Der er lavet færre undersøgelser af metoder til håndtering, og måling af effekt af de mobile grøngødninger. De næste skridt der skal tages, bliver introduktion af gps- og kamerastyring, kombineret med præcise målinger af først og fremmest N og C i jorden. I erhvervet er man traditionelt meget motiveret for at inddrage ny teknologi. Projektet skal være medvirkende til at teknologien også bruges til at udvikle økologien.

Faglig baggrund

FØJO III projektet VEGQURE(2006-10), dokumenterer at der kan etableres robuste økologiske systemer med grøngødning, efter- og mellemafgrøder, der holder et højt udbytteniveau i almindelige grønsagskulturer som løg, kål, gulerod og hovedsalat, samtidig med at inputtet er stærkt reduceret og udvaskningen af N næsten elimineret.

Økologisk Landsforening, Gartnerirådgivningen, AU, mfl. arbejder sammen i et GUDP-projekt, ØKOSPOR, hvor teknologi afprøves i fem forskellige landbrugs og grønsagssystemer.

Projektdeltagerne har gode forbindelser til Louis Bolk Instituttet i Holland, hvor der er en stærkere tradition for at arbejde med jordens frugtbarhed i videnskabelige sammenhænge. Et af værktøjerne der er udviklet i Holland er modelleringsprogrammet NIDECEA, der kan bruges til at analysere et systems/et sædskiftes N- og C-balancer. Samtidig kan programmet modellere forskellige scenarier til forbedring af de igangværende systemer. NIDECEA er under afprøvning i planteavlsprojektet "Bedre Økologiske Udbytter", Økologisk Landsforening 2013.

Om projektet

Projektet er søgt i GAU, med 50 % medfinansiering fra DEMO-ordningen. DEMO-ordningen blev mod forventning ikke aktiveret. Derfor er projektaktiviteterne halveret i forhold til den oprindelige ansøgning. Der vil være mere fokus på videnssøgning og diskussion end på demonstrationer i marken. Aktiviteterne strækker sig over 2014 og 2015, hvor der afholdes workshops, bedriftsbesøg og enkle afprøvninger.

Frugt- bær- og Grøntudvalget i Økologisk Landsforening [LINK]

Resultater 2014

Hollandske erfaringer

17-19 august 2014 var der inspirationstur til Holland for at lære om recirkulering, kompost og selvforsyning med næringsstoffer. Richard de Visser og Sven Hermansen fra projektet deltog, sammen med en række konsulenter, gartnere og planteavlere.

Ekskursionen havde fokus på systemer uden input, både forskning og i praksis. Der var også fokus på recirkulering af biomasse fra naturarealer og sidst men ikke mindst, fokus på kommerciel recirkulering af skov, have, park og græs-biomasse.

Workshop på Højbakkegård

3. december blev der inviteret til workshop på KU-science, Højbakkegård ved Tåstrup. Deltagerne havde to meget forskellige udgangspunkter for at diskutere hvad frugtbarhed er for en størrelse.

Læs mere om erfaringerne fra Holland og hovedpunkterne fra oplæggene på workshoppen

2015

I det andet år af projektet skal der fokus på konkrete målinger og observationer hos udvalgte producenter. Vi satser på at der kan laves en session på den kommende økologikongres i november 2015, hvor resultater og visioner kan udveksles.

Links

Projektbeskrivelse

Stabilisering eller forbedring af jordens frugtbarhed kan sikre en langsigtet dyrkningssikkerhed mht. gødningsforsyning m.m. Øget fokus på mængden af organisk stof i jorden kan derfor forbedre de økologiske dyrkningssystemer af frugt og grønt.

Formål

Formålet med projektet er at samle og demonstrere eksisterende viden om kvælstof og kulstof i de økologiske frugt- og grøntkredsløb. Projektet bidrager til udvikling af nye produktionsmetoder af frugt og grønt med fokus på organisk stofbalance og økologiske principper.

Forventet effekt

Projektet stiler mod at stabilisere og styrke de økologiske dyrkningssystemer af frugt og grønt ved at bruge jordens organiske stofindhold, og dets fluktuationer, som en parameter for jordfrugtbarhed. Projektet giver et bud på, hvordan økologiske frugt- og grøntproducenter kan opnå:

  • En højere grad af kvælstof selvforsyning
  • Forbedret jordkvalitet
  • Vedligeholde eller forbedre niveauet af organisk stof i jorden

Projektet skal motivere producenterne ved at vise, at forskning kan reproduceres i marken og tilpasses den enkelte landmands behov og muligheder.

Projektets resultater i 2014

Aktiviteter

Modellering af organisk stof i jorden

Vha. et modelleringsprogram (NDICEA) beskrives en enkel og entydig metode til måling og modellering af jordens frugtbarhed. Der udvikles metoder til at måle og kvantificere organisk stof i jorden, som evt. suppleres med strukturmålinger, penetrometer o.a. metoder.

Metoder til anvendelse i praksis

Der udarbejdes et katalog over metoder og teknikker, der kan forbedre eller vedligeholde jordens frugtbarhed i forbindelse med intensiv produktion af frugt og grønt. Kataloget beskriver effektiv brug af efterafgrøder, mellemafgrøder og grøngødning. Herudover beskrives intercropping som dyrkningsprincip, og produktionsresultater indarbejdes i kataloget.

Projektperiode: januar 2014 til august 2015