Kompostering af flis i bioreaktor og kompoststald

Opbygningen af en sund og frugtbar jord er afgørende for økologiske landmænd. Kompost fra en bioreaktor eller en kompoststald forventes at kunne øge jordens humus indhold betydeligt, og dermed forbedre dyrkningsevnen og udbyttet.

Kompostering & opbygning af jordens frugtbarhed

Download hæftet

Formål

Formålet med dette projekt er at forbedre jordens frugtbarhed over en forholdsvis kort tidshorisont (3-5 år) ved brug af kompost fremstillet af træflis i bioreaktor og/eller kompoststalde.

Forventninger til projektet

På kort sigt (1 år) - Vil projektet skabe bevidsthed omkring jordbundsfrugtbarhed og kompostering. Den umiddelbare forbedring af plantevæksten og -sundheden vil motivere adskillige landmænd til at omlægge bedriften til humusmanagement.

Der vil kunne udvindes en betydelig energimængde fra bioreaktoren, som bidrager til besparelsen af fossil energi.

Udbredelsen af kompoststalden vil bidrage til bedre husdyrvelfærd i kombination med kompostfremstilling.

På mellemlang sigt (2-5 år) - Vil der kunne opnås en forbedring af humusindholdet og plantevæksten. Dermed forbedres udbyttet og jordbundsfrugtbarheden også. Samtidig medvirker projektet til, at det økologiske landbrug bliver mindre afhængig af tilførsel af konventionel gødning.

På længere sigt (5-10 år) - Vil der kunne dokumenteres en væsentlig forbedring af humusdannelsen, jordbundsfrugtbarheden og kulstofbindingen, og dermed vil det økologiske landbrug bidrage væsentligt til forbedringen af klimapåvirkningen.

Aktiviteter

Vidensindsamling og formidling:

Projektet indsamler viden om fliskompost, jordbundsfrugtbarhed, fliskompostering og mikrobiel carbonisering. Herunder information om hvilke gødningsmæssige og jordforbedrende fordele, der kan opnås og betydningen for økologisk landbrug. På baggrund af vidensindsamlingen udarbejdes en vejledning i brug af fliskompost. Læs vejledningen

Demonstration:

Der vil i projektet blive demonstreret både en mindre-skala baghave-model og en stor-skala landbrugsmæssig fremstilling af god kompost med et højt huminstof indhold. Der bliver afholdt kurser og praktiske workshops.

Bioreaktor:

Det bliver beskrevet og demonstreret, hvordan en bioreaktor er opbygget og hvordan energien udnyttes mest hensigtsmæssigt.

Screening af afgrøder og substrater:

Projektet screener, afprøver og demonstrerer dyrkning af en række ligninholdige afgrøder (pil, poppel, elefantgræs, stauderug, silphie, kulsukker m.fl.), som egner sig til kompostering.

Demonstration og forsøg med udbringning og anvendelse af færdig kompost:

Jordbundens frugtbarhed vurderes på baggrund af:

  • Dokumentation
  • Analyser af substrater og færdig kompost
  • Måling af kulstofindhold i jorden
  • Huminstof indhold i kompost

Herudover vurderes plantevæksten, rodudviklingen, og evt. udbytte og kvalitet, samt kompostens egnethed som råvare til vækstmedier.

Energi- og kulstofregnskab:

Sidst men ikke mindst vil projektet måle på energivindingen og mængden af kulstof i humus fra en bioreaktor, samt opstille et energi- og kulstofregnskabet for komposteringsmetoden.

Projektperiode: januar 2014 - december 2015

De første resultater præsenteres på Okologi.dk inden udgangen af 2014. Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.