Selvforsyning med foder til økologiske malkekøer

Selvforsyning med foder giver økologiske mælkeproducenter kontrol over, hvad foderet indeholder, og gør landmanden mere uafhængig af de svingende foderpriser.

Fordele ved selvforsyning med foder

Ved at dyrke alt foderet selv eller i samarbejde med en lokal planteavler, undgår man en risiko for kontaminering med GMO eller uønskede stoffer. Samtidig gør selvforsyning med foder den økologiske mælkeproducent mindre afhængig af de voldsomme prisstigninger på foder, som er set de seneste år. Desuden er selvforsyning et af økologiens grundprincipper.

Mælkeproducenter og konsulenter har ofte fokus på at opnå en høj mælkeydelse. Men kombinationen af en moderat mælkeydelse, selvforsyning med foder og gode robuste dyr kan give en lige så god bundlinje. At være 100 % selvforsynende passer bedst til en bedrift med en moderat mælkeydelse, da det ved selvforsyning kan være svært at opnå et højt niveau af protein og fedt i foderblandingen.

Projektet

I projektet "Økologisk mælk uden foderindkøb" demonstrerer Økologisk Landsforening nogle af de praktiske og produktionsmæssige aspekter ved at være selvforsynende med foder til malkekøer. Især fokuseres der på, hvordan man skaffer nok protein af tilstrækkelig høj kvalitet.

Se et faktark om projektet her

Resultater

Lupin giver et godt proteinudbytte

En af udfordringerne med selvforsyning er at opnå tilstrækkeligt med protein i foderblandingen. I projektet "Økologisk mælk uden foderindkøb" er Lupin blevet demonstreret som proteinkilde hos landmand Henrik Petersen i Løgumkloster. Køerne på bedriften blev fodret med henholdsvis ubehandlet og varmebehandlet lupin, og i de perioder hvor de fik varmebehandlet lupin gav de ca. 1 kg mælk mere.

Fordele og ulemper ved lupin

Se en video om de fordele og udfordringer, der er ved dyrkningen af lupin og om resultaterne af afprøvningen.

Læs mere om resultaterne af afprøvningen her:

Gode resultater med hestebønner

Gram og Nybøl Godser A/S var vært for en demonstration af hestebønner som foder til malkekøer. Hestebønnerne gav 44 hkg/ha og fungerede godt i fodringen.

Læs mere om demonstrationen og resultaterne her:

Roer giver større forsyningssikkerhed

Når roer holdes rene, giver de et stabilt højt udbytte. Derfor kan dyrkning af økologiske roer være en måde at sikre grovfoderforsyningen på, når arealet pr. ko er begrænset. Roer er et velegnet fodermiddel til malkekøer.

Læs mere om dyrkning af roer til grovfoder

Kun lokalt produceret foder til køerne

Hos Esben og Chao Møller Xu fodres køerne udelukkende med foder produceret inden for en radius af 15 km - enten fra egne eller fra naboernes marker. Denne strategi passer med det økologiske princip om selvforsyning og giver et mere stabilt økonomisk resultat.

Læs mere om lokalt produceret foder her

Selvforsyning med hestebønne

Varmebehandlet hestebønne kan erstatte indkøbt kraftfoder til malkekøer og dermed gøre bedriften 100 % selvforsynende med foder. Det kræver imidlertid 25 ha med hestebønne pr. 100 køer og et samlet areal til foderproduktion på ca. 1,7 ha pr. ko.

Læs mere om selvforsyning med hestebønner

Projektbeskrivelse

Formål

Formålet med projektet "Økologisk mælk uden foderindkøb" er at demonstrere de praktiske aspekter ved selvforsyning med foder til malkekøer. Hermed kan interesserede landmænd få et realistisk billede af mulighederne på egen bedrift. Målet er at komme så tæt på 100 % selvforsyning som muligt.

Selvforsyning med foder gør de økologiske mælkeproducenter mindre afhængige af svingende foderpriser. Hjemmeavlet foder giver desuden fuld sporbarhed og dermed ingen risiko for GMO eller uønskede stoffer. Endelig er selvforsyning et grundlæggende princip for den økologiske driftsform.

Aktiviteter

Del 1: Strategier med mål om 100 % hjemmeavlet foder.

Mulighederne belyses ved fire eksempler, som udarbejdes sammen med fire økologiske mælkeproducenter. Der tages hensyn til dyrkningssikkerhed, sædskifte, håndtering efter høst og køernes behov. Klar 2. kvartal 2013.

Del 2: Demonstration på to bedrifter

Der gennemføres en afprøvning på to økologiske malkekvægbedrifter. Den ene vært dyrker lupin, som indgår i vinterfodringen sammen med græs- og majsensilage og korn. Køernes ydelse er 7500 kg EKM og der praktiseres 100 % selvforsyning med foder. Den anden vært dyrker hestebønne. Hestebønne indgår i en vinterfoderplan med græs- og majsensilage, crimpet korn/ært, grønpiller og C-blanding. Køernes ydelse er 9600 kg EKM og målet for selvforsyning er minimum 95 %.

I projektet beskrives landmændenes erfaringer med etablering og dyrkning af bælgsæden, og vi vurderer løbende afgrødernes udvikling. Ved høst gøres udbyttet op. Erfaringerne med tørring og varmebehandling af bælgsæden noteres. Der udtages prøver til analyse for foderværdi, og der udarbejdes foderplaner for hvordan afgrøderne skal indgå i fodringen af køerne i den efterfølgende vintersæson. Under opfodringen med de nye afgrøder registreres køernes foderforbrug og mælkeydelse.

Dyrkningen af afgrøderne foregår sommeren 2012. Opfodringen til køerne sker vinteren 2012-13.

Del 3: Formidling

Projektets resultater formidles løbende ved mark- og staldvandringer, ved indlæg på Agromek og faglige møder og gennem artikler i 2012-13.

 

Projektet har fået tilskud fra EU´s Landdistriktsprogram og Fonden for Økologisk Landbrug.

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne