Stankelben - forebyggelse og bekæmpelse

Vi har undersøgt, om ynglende stære har en effekt på populationen af stankelbenlarver. Formålet var at finde forskellige kulturtekniske metoder til at bekæmpe og forebygge angreb af stankelbenlarver i økologisk kvægbrug.

Projektet er et demonstrationsprojekt med bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv. Projektperioden løber fra 1. november 2005 til 31. december 2006. Der deltager to bedrifter i projektet, en i Bedsted ved Løgumkloster og en i Skave ved Holstebro. Projektgruppen består af planteavlskonsulenter og repræsentanter fra Landscentret, Planteavl og AU-DJF.

Formålet er at efterprøve om forekomsten af ynglende stære indvirker på populationen af stankelbenlarver. Vi vil finde frem til forskellige kulturtekniske metoder til at bekæmpe og forebygge stankelbenlarver på økologiske bedrifter.

Gårdbeskrivelser

Gård nr. 1

Mathias Knudsen
Hellevadvej 13, Bedsted
6240 Løgumkloster

undefined

Gården har været drevet økologisk siden 1997. Der er 140 ha med kløvergræs, majs og foderkorn. Husdyrproduktionen omfatter 90 køer med hundyropdræt. Nedenfor har vi angivet gårdens placering og marker med aktiviteter i projektet.

Gård nr. 2

Gdr. Jørn Holm Larsen
Kyllingehusvej 3
7500 Holstebro

undefined

Gården er økologisk med 110 ha omdrift jord primært med salg af foderkorn og kløvergræs. Husdyrproduktionen omfatter et kviehotel. Nedenfor har vi angivet gårdens placering og marker med aktiviteter i projektet.

Resultater af forsøg med stankelben

undefined
Den 1. november 2005: Monitering af stankelben hos Mathias Knudsen. Stankelbenslarver uddrives med en mættet saltvandsopløsning, der hældes i 10 cm PVC rør.

 

undefined
Den 1. november 2005: Fund af to larver pr. rør svarer til en bestand på 250 larver pr. m2.

 

undefined


Den 7. april 2006: Vi sætter stærekasser op hos Jørn Holm Larsen. På de to bedrifter har vi opsat ca. to stærekasser pr. ha.

 undefined

Den 7. april 2006: Vi sætter overdækning med net op hos Jørn Holm Larsen. Planen er at overdækningen skal stilles tilbage på samme sted når marken er pløjet.

 

undefined

Den 5. maj 2006: Fræsning efter gyllekørsel og forud for pløjning hos Mathias Knudsen. I efteråret 2005 og foråret 2006 blev angrebene af stankelbenslarver moniteret ved hjælp af saltvandsmetoden i to til tre kløvergræsmarker på de to bedrifter. Vi banker 15-20 PVC-rør i jorden fordelt diagonalt i hver mark. Rørene fyldes med saltvand og antallet af larver tælles efter 10-15 min. Der skal 40-50 larver pr. m2 til for at gøre skade på en efterfølgende vårbygafgrøde. Som det ses af nedenstående tabel i november højt, men der er tendens til et lille fald i forekomsten af larver i foråret 2006 på bedriften ved Holstebro.

 

 

Marknr.

Fund, Nov. 2005

Fund, April 2006

Mathias
Knudsen

18-1

130 larver/m2

140 larver/m2

8-0

35 larver/m2

25 larver/m2

Jørn Holm Larsen

25-0

40 larver/m2

30 larver/m2

31-0

175 larver/m2

80 larver/m2

 

undefined

Den 16. maj 2006: Larverne er godt i gang med at æde af byg/ært-helsæden hos Mathias Knudsen

 

undefined

Den 26. maj 2006: Bladgnav af stankelbenslarver. Den kolde og tørre maj betyder, at angrebene ikke er så udbredte som forventet.

 

undefined
Den 8. juni 2006: Markvandring hos Mathias Knudsen med 35 deltagere.

 

undefined
Den 8.juni 2006: Stærene forhindres i at få adgang til stankelbenslarverne pga. overdækning med net. Vi studerer effekten på larvernes aktivitet.


undefined

Den 28. juni 2006: Larvernes aktivitet er stoppet. Vi kan konstatere, at skaden på afgrøden ikke har været så stor som forventet.

Undersøg marken

Man kan undersøge kløvergræsmarken for forekomst af stankelben sent om efteråret, hvor larverne er små eller tidligt om foråret, hvor larverne er store. 20-25 PVC rør med en kendt diameter bankes ned i jorden diagonalt i marken og fyldes herefter med en mættet saltopløsning (1 kg salt til 5 liter vand). Saltvandet får larverne til at søge mod jordoverfladen efter ca. 5-10 min., hvorefter de kan tælles. Hvis man bruger et rør med 10 cm i diameter er det undersøgte areal 78 cm2 (= 0,0078 m2). Det betyder, at

1 larve pr. rør = 125 larver pr. m2 .

Skadetærskler

Når der skal tages beslutninger, om hvornår kløvergræsmarken skal pløjes om, er det vigtigt, at man på forhånd ved, hvor mange larver der er i marken. Derefter kan man ud fra skøn over skadetærskler for stankelbenslarver ved dyrkning af forskellige afgrøder efter kløvergræs vurdere, hvilken afgrøde der skal etableres.

 

 

Afgrøde

Fund af larver antal/m2

Efterår

Forår

Vårsæd
Markært
Majs
Roer

75
100
125
20

50
75
100
10

 

Hvis antallet af larver overstiger skadetærsklerne, er der stor risiko for udbyttetab ved såning i foråret. Man kan derfor med fordel vente med såning af afgrøden til primo juni, hvor larverne bliver inaktive, og derfor ikke længere kan skade afgrøden.

På bedrifterne i projektet er der lavet undersøgelser af forekomsten af larver i efteråret og i foråret med fund fra 30 til 175 larver pr. m2 i kløvergræs forud for korn. Undersøgelsen viser, at den tørre og kolde vinter i 2005/06 ikke har reduceret antallet af larver væsentligt. I vintre med meget nedbør og store temperaturudsving er det sandsynligt, at en mindre del af larverne overlever vinteren.

 

 

Marknr.

Fund, nov. 2005

Fund, april 2006

Løgumkloster

18-1

130 larver/m2

140 larver/m2

8-0

35 larver/m2

25 larver/m2

Holstebro

25-0

40 larver/m2

30 larver/m2

31-0

175 larver/m2

80 larver/m2

Demonstrationsaktiviterne i marken har ikke givet de forventede effekter på afgrøden. Samtidigt kan det konstateres, at afgrødens udbyttetab, som følge af larvernes aktivitet, har været begrænset. Det kan skyldes, at tørt og koldt vejr i begyndelsen af maj har nedsat larvernes aktivitet. Selvom der er konstateret relative mange bladgnav, har vårbyggen således været i stand til at kompensere for tabet i juni og juli måned, hvor larverne er gået over i deres inaktive stadie.

 

Projektet startede 01.12.05 og sluttede 31.12.06