Værtsbeskrivelser

I projektet er der 5 værter.
Værterne; Frank, Kurt, Erling, Villy og Alf. Foto: Marie-Louise Simonsen

Erling

Areal:

Råder over 115 ha, hvoraf 25 ha ikke er i omdrift.

Driftsgren:

Er økologisk planteavler, med svederug, emmer og ølandshvede i sædskiftet. Arealerne udlejes til jagt. Der er ca. 60 stude, som bruges til at afgræsse forskellige arealer. En del af studene afgræsser arealer længere væk fra ejendommen. De bliver tilset, og købt, af et kogræsserlaug, bl.a. bestående af en børnehave. Det er græsningslauget der, i samarbejde med Vejle kommune, har hegnet arealerne. Disse arealer ligger tæt på Vejle og er opdelt på tre områder med i alt 4 folde: Et overdrevsområde nord for Uhre Skov samt to overdrevsområder på sandet jord ved Søndermark.

Natur og naturtiltag før projektstart:

På arealerne er der 3 søer, på maks. 1000 m2 hver. I 90'erne blev de to eksisterende renset og lysnet omkring og den tredje blev etableret. Der bliver afgræsset omkring alle søerne, på nær halvdelen af den ene.

Observerede dyr:

På arealerne er der set agerhøns, stor vandsalamander, spidssnudet frø, enkelte løvfrøer og engsnarre tidligere. I fold 3 blev en flok rådyr og to harer set under vores besøg.

Kurt

Areal:

Råder over 64 ha.

Driftsgren:

Er økologisk planteavler, med brødhvede, maltbyg og ærtebyg i sædskiftet. Der har tidligere været søer og salg af smågrise på bedriften.

Natur og naturtiltag før projektstart:

I 90'erne er der anlagt en lille sø. I en ende af en af markerne, er der påbegyndt arbejde med at grave grøfter. I den anden ende af marken er der et lukket vandløb, og det overvejes om det skal åbnes. Alle hegn omkring markerne bliver beskåret med håndkraft. Stierne bliver slået med plæneklipper, de er ca. 1m brede. Stierne hænger sammen med stier fra andre ejendomme.

Observerede dyr:

På arealerne er tidligere observeret vildænder og gravænder. Der i år set agerhøns og rådyr.

Frank

Areal:

Råder over 3,3 ha.

Driftsgren:

Planteavler med permanent græs på hele arealet. Har tidligere haft heste. Arealerne udlejes til jagt. Søger om økologisk autorisation pr. 1/5 2012.

Natur og naturtiltag før projektstart:

Der er anlagt to søer, og der er søgt tilsagn til en tredje samt forbedringer af de eksisterende. Søerne er ca. 600 m2. Der er lavet en vildtbeplantning på 0,4 ha. Der er planer om at etablere yderligere 3000 m2 vildtbeplantning og 3 stendiger, på 30 m.

Observerede dyr:

På arealerne er der observeret lille vandsalamander, løvfrø og agerhøns med kyllinger.

Villy

Areal:

Råder over 27 ha.

Driftsgren:

Er økologisk planteavler, med hovedsageligt korn i sædskiftet. Arealerne udlejes til jagt.

Natur og naturtiltag før projektstart:

Halsskov bæk løber gennem ejendommen. Der er skrænter, sump og pil på ejendommen. Natur: Vedvarende græs (øst for bækken, hvor den krummer mest). Remisser ved vandløb, med bl.a. birk og el.

Observerede dyr:

Rådyr, hare, fasan, agerhøns, ræv, fiskehejre, vildænder og gravænder.

Alf

Areal:

Råder over 37 ha, hvoraf 8,52 ha ikke er med i omdrift. Alf bor ca. 15 km. mod nord i forhold til de andre fire bedrifter

Driftsgren:

Er økologisk ægproducent med 6000 høns, der går på marker tæt på ejendommen. Der er omdrift med korn og kløvergræs i sædskiftet. Derudover har han to konventionelle marker, hvoraf den ene er med juletræer. Der er et stort SFL-område, der plejes ved afgræsning med anguskøer.

Natur og naturtiltag før projektstart:

Området er meget kupperet. Grejs å løber igennem. Mellem markerne er der levende hegn.
I hønsegården er der forskellig beplantning.

Observerede dyr:

Rådyr i begge ender af ejendommen. Fasaner og hare er observeret i år, tidligere år er der også observeret agerhøns. Der er mange rævegrave. I februar blev der også observeret mårhund. En nabo har observeret over 60 forskellige arter af småfugle hen over vinteren.
Tidligere er der også observeret vildænder, gravænder og rød glente.

Belligenhed

Alle 5 værter bor omkring Vejle. Erling, Kurt, Frank og Villy bor ca. 15 km. syd for Alf.

undefined

På kortet er området hvor Erling, Kurt, Frank og Villy bor indtegnet med rødt og området hvor Alf bor indtegnet med blåt.

Selvom der er et stykke mellem områderne er der stadigvæk fordele ved et natursamarbejde omkring f.eks. indhentning af tilbud på maskinstationsaftaler og indkøb af frø og planter.

Området Erling, Kurt, Frank og Villy råder over, hvor der skal etableres forskellige naturtiltag:

undefined

Området Alf råder over, hvor der skal etableres forskellige naturtiltag:

undefined