Det gode vandløbsmiljø

De fem værter har fået lavet en naturbeskrivelse. I samarbejde er de nået frem til at etablere en naturstribe langs et vandløb. Frank har fået etableret 2 insektvolde og naturstriber. Alf har etableret både natur- og barjordsstriber.
Børsteorm er en af de organismer der kendetegner et dårligt vandløbsmiljø - Foto: Ole Agerbæk

Det gode vandmiljø

Et godt vandløbsmiljø afhænger af påvirkninger fra oplandet, om der er dræn og spildevandstilløb og af de fysiske forhold i selve vandløbet. Et godt vandløb, også kaldet idealvandløbet, har et naturligt forløb med sving, stryg og høller. Der er veksling mellem skov og lysåbent og dybde og bredde. Jo mere variation der er, jo større diversitet findes der.

Det er bedst at temperaturen i vandet er ca. 12 g fordi jo varmere vandet bliver, jo mindre ilt kan det indeholde. Mindre ilt giver færre dyr og planter.

Hvorfor skal der være et godt vandløbsmiljø

Et godt vandløbsmiljø tiltrækker mange dyr og giver gode vækstbetingelser for planter. Med det gode vandmiljø kommer der flere nyttedyr til markerne, som så også kan tiltrækker vildtet. På sigt kan det give en god jagtværdi. Det skaber også god omtale at gøre gode tiltag og det kan give god reklame til eventuelt gårdbutik eller hjemmeside.

Et godt vandløb har nogle af følgende punkter:

 • Af dyr findes der bl.a. vårfluer, døgnfluer, slørvinger og ferskvandstanglopper.
 • Af vandplanter findes der bl.a. vand ranunkel, vandstjerne og smalbladet mærke
 • Af kantplanter findes der bl.a. høj sødgræs og brøndkarse
 • Der er god vandføring
 • Vekslende med stryg og høller med grus og sten
 • Vekslende med skov og lysåbent
 • Vekslende dybde og bredde
 • Temperatur på max 15 g
 • Få tilløb fra dræn
 • Ingen spildevandstilløb

Eks. på et godt vandløb: Egåen ved Gråmølle og ved Nymølle. Begge steder er der stryg, vekslende mellem skygge og/eller delvis lysåbent, god vandføring og sving. Der er ingen spildevandstilløb og kun få tilløb fra dræn og pga. skygge er temperaturen ca. 12 grader i dagtimerne.

Det dårlige vandløb har nogle af følgende elementer:

 • Af dyr findes der bl.a. rottehaler, rød dansemyg, vandbænkebidder og børsteorm
 • Af vandplanter findes der bl.a. vandpest, pindsvindeknop og kruset vandaks
 • Af kantplanter findes der bl.a. tagrør og grenet pindsvineknop
 • Der er lav vandføring
 • Meget lysåbent
 • Temperatur over 15 grader i dagtimerne
 • Kanal formet
 • Overvejende blød bund
 • Tilløb fra mange dræn
 • Tilløb fra spildevandsanlæg

undefined

Larve af rød dansemyg, ses både i gode og dårlige vandløb. Foto: Bjørli Lehrmann.

De dyr der findes her kan også findes i et godt vandløb, men de dyr der lever i et godt vandløb vil ikke være tilstede i det dårlige vandløb.

Eks. på et dårligt vandløb: Egåen ved slusen på strandhusvej i Egå. Her er vandføringen meget lav, bunden er blød, vandløbet er kanalformet og længere opstrøms er der tilløb fra spildevand.

Vil du vide mere?

Om projektet effektiv naturfremme, der er forløber for dette projekt

Læs om de truede dyr projektet har fokus på

Idékatalog med naturfremmetiltag

Flere erfaringer og relevante links