Gødningsfri randzoner

Randzoner uden gødning skaber spredningskorridorer for vildt samt basis for føde til fugle og vildt.
Foto: Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening

Gødningsfri randzone

Etableres bedst i vårsåede afgrøder - kan med fordel følge sædskiftet rundt på ejendommen.

Funktion

Skaber godt miljø for insektliv og frøproducerende agerlandsflora, der tilsammen udgør fødegrundlaget for den højerestående agerlandsfauna. randzonerne fungere som spredningskorridorer for vildtet.

For hvem

Insekter, agerhønen, fugle, hjortevildt, harer

Hvad indeholder det?

Bræmme/randzone der er dyrkningsfri og hvor der ikke gødskes

Etablering

Etableres som resten af den dyrkede mark - i zonens bredde dog gerne med reduceret udsædsmængde. Gødskning undlades i den zonens bredde, hvorved en naturlig ukrudtsflora etableres.

Links:

Danmarks miljøundersøgelser - Miljømæssige gevinster af randzoner langs vandløb

Miljøministeriet, Pesticides Research No. 127, 2009 - Buffer zones for biodiversity of plants and arthropods: is there a compromise on width?

Miljøministeriet, Miljøprojekt Nr. 1172, 2007  -  Randzoner og andre pesticidfrie beskyttelsesstriber i dyrkede arealer - en udredning

Landbrugsinfo - Ekstensive randzoner hvor, hvornår og hvorfor?

Tilbage til idékatalog med naturfremmetiltag