Natur og vildtpleje i agerlandet 2013

Formålet med projektet er, at der skabes mere natur i agerlandet for at øge biodiversiteten og fremme biotoper og levesteder for agerlandets truede dyre- og plantearter.
Natur-erfagruppen udfylder en af opgaverne som stilles

Status på projektet

Arbejdet i erfa-grupperne er nu afsluttet for 2013. Projektet fortsætter i 2014. Alle deltagerne har lavet eller påtænker at lave naturtiltag på deres ejendom. Som eksempler på tiltag kan nævnes:

 • Anlægge en sø - Formål: opnår bedre dræning af omkringliggende kløvergræsmarker
 • Etablere vildtstriber og barjordsstriber - Formål: fremmer biodiversiteten (både planter og dyr)
 • Binde to naturområder sammen vha. barjordsstriber, læhegn og markvej med kort græs - Formål: fremmer dyrelivet
 • Pleje af vandhuller ved periodevis afgræsning og etablering af levende hegn - Formål: fremmer biodiversiteten, skaber skjulesteder og fødekilder
 • Etablering af insektvold - Formål: skaber redepladser for jordrugende fugle (f.eks. fasaner og agerhøns) og fødegrundlag for deres kyllinger
 • Pleje af beskyttet sø i skovstykke - Formål: reducerer mængden af andemad (tegn på for meget næring i søen)

Der er i projektet blevet oprettet tre natur erfa-grupper. En i Nibe, en i Aabenraa/Rødekro og en i Kjellerup. To mere er undervejs. Emnet er meget aktuelt og det kan mærkes.

Resultater

De 8 naturråd

Igennem arbejdet med natur erfagrupper er det blevet klart at der er brug for korte og let forståelige råd, som kan hjælpe en til at komme godt i gang med at etablere natur på bedriften.
 
Det er blevet til 8 råd, der let kan anvendes og gøre arbejdet med implementeringen af natur på bedriften let i en hverdag, hvor udgangspunktet er at have en bedriften der er økonomisk rentabel.
 
Rådene er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet - tidligere DMU, Danmarks Biavlerforening, Naturstryrelse - miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Videnscentret for Landbrug, Biodynamisk Forening, natur- og vildtkonsulenter, konventionelle og økologiske landmænd.

De 8 naturråd er:

 1. Skab overblik og sammenhæng
 2. Plej den natur du har
 3. Planlæg den årlige naturpleje
 4. Variation skaber liv
 5. Giv plads til lys og varme
 6. Lad naturen blomstre og rode
 7. Giv naturen de skæve hjørner
 8. Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

Mere natur gennem erfa-grupper år 2

Se hvor langt arbejdet er kommet i natur erfa-grupperne. 5 grupper er i fuld gang med at gøre deres naturbeskrivelse og de idéer de har fået til virkelighed. Læs om værterne, deres tiltag og fremtidige planer.

Insekthoteller

Læs hvordan du nemt kan gøre noget for de vilde bier.

Gruppearbejde løfter niveauet

Når grupperne sidder sammen og snakker om natur, får de større indblik i hvad natur er for den enkelte og derved løftes niveauet op. En af opgaverne i gruppearbejdet er at udfylde det dobbelte bogholderi. Det er metode, hvor den enkelte kommer rundt om den nuværende bedrift, hvad er det der er godt ved det og hvad er ikke godt. Derefter ses på den vision den enkelte har for bedriften, hvad er godt ved visionen og hvad er det negative.
 
Sammenholdes det gode ved det gamle system og det negative ved visionen fås forandringens pris. Hvad koster det mig at gå efter visionen!? Her er der både tænkt i nye arbejdsgange, priser, mistet udbyttet og alt det som den enkelte kan komme i tanke om. Fælles for alle grupper er at det ikke koster særlig meget. Fordelen opvejer langt den ulempe der kan være. Så det er egentlig bare at få værktøjerne til at komme i gang.

Naturbeskrivelse giver værktøjerne

Alle deltagende landmænd har fået et besøg, hvor de har udvalgt 5 steder på deres bedrift, som de gerne vil arbejde med. Herefter har de fået en naturbeskrivelse, der dels beskriver de enkelte udvalgte steder og dels kommer med idéer til hvad der kan gøres af naturtiltag.
 
Undervejs ved besøget er der talt om natur og peget på særligt gode steder på bedriften. Det hele skulle gerne give den enkelte landmand lyst til at arbejde videre med at forbedre naturkvaliteten på sin bedrift.

Små sikre skidt, det er vejen frem

Naturbeskrivelsen giver kun indblik i det udvalgte sted. Det er ikke en forkromet løsning, hvor der er set på det samlede område, men på hvordan naturen kan forbedres/ændres lige på det her sted, så naturkvaliteten løftes. Når der er kommet blod på tanden, og det gør der, når først man har set naturtiltagene i funktion, så skal de gå efter en naturplan.
 
Det er en plan som ser på hele bedriften i sammenhæng med det område den ligger i. Det er et super godt værktøj og det giver virkelig indblik i det område den enkelte bor i. Den sørger også for mere sammenhængende natur. Men dette projekt, skal blot vække interessen og sætte deltagerne i stand til at komme i gang.

Inspirationsaften

Inspirationsaften i Kjellerup var en spændende aften med indlæg fra Niels Søndergaard, Vildtforvaltningschef i Danmarks Jægerforbund, der fortalte om vildtbestanden i Danmark og hvilke tiltag der skulle til for at sikre overlevelse af agerlandet dyr. Planteavlskonsulent Marie-Louise Simonsen fortalte om mulighederne inden for gældende regler og Landmand Jacob kjærsgård fortalte om sine erfaringer med natur- og vildt tiltag.

Erfaringer og udbytte for erfa-grupperne i 2014

Der blev udtrykt stor tilfredshed med den udveksling af erfaring og inspiration, det har givet at besøge og se hinandens naturtiltag i grupperne i 2014.
Opmærksomheden på naturværdier-, indhold- og muligheder er blevet større og regler er tilpasset, så tiltag med insektvolde, barjordstriber og vildstriber er blevet lettere at udføre og administrere. Flere fortæller, at det faglige udbytte ikke var så stort, da de vidste meget af det i forvejen - men nu fik de tiltagene gjort.
Mange af erfa-gruppernes medlemmer er overraskede over hvor få ressourcer og penge, der egentlig skal til for at etablere naturtiltag og alle har planer for fremtidige naturtiltag på deres ejendom.

Som eksempler på tiltag i 2014 og resultater heraf kan nævnes:

 • Etablering af skov
 • Etablering af lærkepletter, insektvolde, barjordstriber og vildstriber
 • Plantning af flere træer og buske
 • Ny viden om frøtyper
 • Mere natur, bedre levesteder for dyr og planter - det er et fryd for øjet
 • Der er kommet flere sommerfugle og vildt på arealerne

Projektbeskrivelse

Formål med projektet

Projektet har flere delmål inden for de fire arbejdspakker.

For hver arbejdspakke er der stillet to milepæle eller resultater op. Hvert projektmål er opsat med formål og resultat. Listet her er de 8 hovedresultater fra projektet:

Demonstrationen af etablering af naturtiltag giver ambassadører der viser, hvordan det kan lade sige gøre både at lave naturtiltag og have markdrift samtidigt. Det vil inspirere og motivere andre landmænd til at lave forskellige naturtiltag på deres egen bedrift og til at undersøge mulighederne for at samarbejde med naboer om fælles naturtiltag.

Det vil skabe mere natur i agerlandet og dermed bedre vilkår for agerlandets dyreliv.

Vi forventer, at mindst 50 økologiske landmænd har etableret naturtiltag i samarbejde med naboen eller selvstændigt året efter projektets afslutning, altså i løbet af 2014.

Aktiviteter

Arbejdspakke 1.:

Etablering af 5 natur-erfagrupper
Projektmål 1 - Formålet er at identificere de landmænd, jægere og entreprenører i udvalgte områder, som er interesserede i at indgå i en natur-erfagruppe. Desuden er formålet at planlægge møderække og -indhold i forhold til hver erfagruppe.

Arbejdspakke 2.:

Naturbeskrivelser og udvikling af lokale cases for etablering af naturtiltag
Projektmål 2 - Formålet er at natur-erfagruppen får viden om deres lokalområde og øger deres kompetence i forhold til at etablere naturtiltag. Formålet er endvidere, at deltagerne skal blive bevidste om deres rolle som naturplejer, gennem en mindre efteruddannelse af deltagerne, der gør dem i stand til at agere som både landmænd og naturplejere.

Arbejdspakke 3.:

Igangsætning af naturtiltagsetablering i fællesskab og selvstændigt
Projektmål 3 - Formålet er at lave en plan for de naturtiltag der skal laves. Det er vigtigt at landmændene ved præcis, hvad der skal ske og hvornår, og ikke mindst hvem der gør det. Der laves samarbejdsaftaler med de der ønsker at gøre noget i fællesskab og der laves pasningsaftaler hos dem, der gerne vil lægge jord til, men gerne vil undgå ekstra arbejde.

Arbejdspakke 4:

Opsamling på tværs og formidling
Projektmål 4: Formålet er at indsamle viden og erfaringer fra 5 natur-erfagrupper og formidle dem til en bredere kreds.
 
Ud over landmænd er der mange interesseorganisationer som f.eks. Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks miljøundersøgelser og Dansk Biavler Forening, der har interesse for projektet. Alle de nævnte interessenter har tidligere deltaget i "Effektiv Naturfremme" og/eller "Fælles Naturfremme", begge projekter der har øget interessen for og fået fokus på at landmænd skal etablere naturtiltag på deres bedrift for at gøre noget for naturen og hvad der kan opnås med de rigtige tiltag på deres bedrift.
 
Projektperiode: Januar 2013 - December 2013