Kalium begrænser udbyttet på øko gårde på sandjord

Projektets formål er at sætte fokus på mulighederne for at forbedre kaliumbalancerne, udnytte kalium mere optimalt og udnytte næringsstofferne bedre på økologiske gårde på sandjord.

Projektet om kalium er et demonstrationsprojekt, som er støttet af Fødevareministeriet. Projektperioden løb fra 1. oktober 2006 til 1. marts 2009.

I projektet sigter vi mod, at landmænd lærer at udnytte kalium bedst muligt. Det vil vi opnå ved at gøre følgende:

  • vise hvad effekten af at tilføre ekstra kalium er
  • vise hvilke muligheder man har for at tilføre kalium i økologisk produktion
  • diskutere hvordan det kalium, der er til rådighed, udnyttes bedst muligt, så unødig udvaskning undgås

Projektets formål er at sætte fokus på, hvordan man kan forbedre kaliumbalancerne, udnytte kalium og de generelle næringsstoffer på økologiske gårde på sandjord.

Gårdbeskrivelser

I 2008 deltager 2 bedrifter i projektet:

Karsten Kærgaard, Livø Avlsgaard. Gården har 75 ha med planteavl og kødkvægproduktion, derudover ca. 150 ha naturarealer og ekstensive græsarealer. Jorden er meget uensartet og har meget lille nedbør. Ejendommen ejes af Skov- og Naturstyrelsen og drives som demonstrationslandbrug. Jordprøver for forsøgsarealet i foråret viste et kaliumtal på 8,5, så der er som udgangspunkt ikke kaliummangel på arealet.

Albert Friis i Bedsted ved Løgumkloster. Gården har 120 køer og 115 ha. Der eksporteres kvæggylle og importeres svinegylle til forpagtede arealer. Det betyder, at ejendommen har et stort underskud af kalium. Jordbundsanalyser fra efteråret 2007 viser meget lave kaliumtal på mellem 1,9 og 6,2. De laveste tal findes på de forpagtede jorder, hvor der overvejende tilføres svinegylle og hvor den hyppigste afgrøde er kløvergræs til slæt.

I demonstrationsprojektet undersøges kaliummangel på økologiske gårde på sandjord.

Forsøgsplan

Økologisk kvæggylle og dybstrøelse.

  • Kainit er et naturligt forekommende kaliumholdigt mineral. Økologer skal søge tilladelse fra plantedirektoratet forud for anvendelse af kainit
  • Protamylasse er et restprodukt fra kartoffelmelsproduktion
  • Patentkali (kaliumsulfat) er et produkt, der er fremstillet af kaliumholdige mineraler ved en fysisk udvindingsproces. Økologer skal søge tilladelse fra plantedirektoratet forud for anvendelse af patentkali.

 undefined

Foreløbige resultater

undefined

undefined