Økologisk sortsudvikling - nye samarbejder og produkter

Projektet "Økologisk sortsudvikling" står i spidsen for at udvikle nye økologiske sorter, der er tilpasset økologiske dyrknings- og markedsvilkår i Danmark.

Formål

Formålet med ”Økologisk Sortsudvikling – nye samarbejder og produkter” er at bidrage til at udvikle det økologiske erhverv med specifikt fokus på udvikling af sorter, der er tilpasset økologiske dyrknings- og markedsvilkår. Projektet beskæftiger sig både med udvikling af lokalt producerede nicheprodukter til konsummarkedet og med udvikling af sorter til større afgrøder i økologisk planteavl. Projektet har fire arbejdspakker, der på forskellig vis omfatter afprøvnings- og udviklingsaktiviteter af fem afgrøder i økologiske dyrkningssystemer til det økologiske marked for udsæd samt specialprodukter til konsummarkedet. Arbejdspakkerne er:

 • ”Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)” (AP1)
 • ”Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion” (AP2)
 • ”Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning” (AP3)
 • ”Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede” (AP4).

Arbejdspakkerne fokuserer på at udvikle specifikke produkter, der allerede er på markedet, eller som vil kunne introduceres på markedet inden for en overskuelig årrække (3-6 år). Alle arbejdspakker repræsenterer nye samarbejder mellem forskellige aktører på området og involverer professionel ekspertise inden for planteforædling, kvalitetsvurdering, økologiske avlere og virksomheder. Ønsket er at producere viden og erfaringer, der kan bidrage til at etablere nye samarbejdsmodeller for planteforædling til økologiske dyrkningssystemer.

Forventede effekter

Den økonomiske effekt af screening og udvikling af nye sorter viser sig normalt tidligst efter 4-6 år – oftest langt senere. I projektet er der tale om flere specialafgrøder, der allerede er inde i en udviklingsproces, og derfor kan der for nogle af afgrødernes vedkommende opnås resultater tidligere.

 • Reduktion af næringsstofoverskud
 • Begrænset klimapåvirkning
 • Reduceret pesticidanvendelse
 • Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og etik

Aktiviteter

AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)
AP1 fokuserer på vårhvede, der er en nøgleafgrøde i lokal melproduktion. AP1 understøtter udviklingen af et nyt koncept for økologisk specialmel, der har særligt fokus på at optimere afgrødekvalitet via sortsvalg. Aktiviteterne vil, med udgangspunkt i Per Grupes virksomhed og afsætningsmuligheder, udvikle en generel model for sortsudvikling, som kan danne grundlag for kontinuerlig udvikling og lokal udvælgelse af plantemateriale til nye innovative kornprodukter til konsum. Aktiviteter gennemføres over 4 år og omfatter planlægning, gennemførsel og evaluering af markforsøg – herunder kvalitetsanalyser, der beskriver og vurderer op til 20 sorter og krydsningspopulationers egenskaber samt potentiale under økologiske dyrkningsforhold på Mørdrupgård og til mel- og brødproduktion. På den baggrund udvælges materiale, der er interessant at arbejde videre med. Processer og metoder til at udvikle og udvælge vårhvedesorter på bedriftsniveau til specialmel, forbedres. Nye/forbedrede vårhvedesorter eller populationer identificeres. I projektperioden forventes påbegyndt udvikling af mindst tre nye produkter af specialmel og registrering af en bevaringssort med henblik på markedsføring som udsæd.

AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion

I AP2 arbejdes der med at videreudvikle nøgenbyg fra planteforædler Anders Borgen, Agrologica. Borgen har indsamlet landracer af nøgenbyg fra forskellige lande, lavet nye krydsninger og selekteret i materialet. 50 forædlingslinjer er opformeret i små mængder. Der er behov for at analysere plantematerialet i forhold til sorternes konsum- og bagekvalitet, hvilket Eva Vincze, Århus Universitet (AU), har udstyr og ekspertise til. Bagekvaliteten af rug og hvede er kendt, men under udvikling i nøgenbyg. Der er interesse for nøgenbyg hos danske økologiske møllerier som Skærtofte Mølle, Bageriet Aurion, Mørdrupgård Korn og Falslevgård Mølle. Der er behov for at involvere interesserede virksomheder i kvalitetsvurderingen af nøgenbyg med henblik på at udvælge interessante sorter og planlægge produktudvikling og markedsføring. Aktiviteter gennemføres over en fireårig periode. Opformering foregår i regi af Agrologica. Kvalitetsanalyser foretages af AU. År 1 opformeres 2 kg pr. forædlingslinje, og der udføres kvalitetsanalyser af op til 50 forædlingslinjer. Der gennemføres en workshop med projektets deltagere samt interesserede virksomheder, hvor egenskaber som smag og udseende vurderes før og efter tilberedning. På baggrund af analyser og kvalitetsvurderinger udføres nye krydsninger af 10 udvalgte forædlingsliner. I år 2, 3 og 4 opformeres udvalgt materiale af 15 forædlingslinjer, og der laves nye krydsninger. I dyrkningsparceller registreres agronomiske egenskaber som strålængde og modtagelighed over for bladsygdomme. Materialet analyseres med henblik på at vurdere bageegenskaber. I 2016, når der er nok materiale, udføres udvidede bageanalyser på 5 sorter. Projektet opformerer og udreder dyrknings- og kvalitetsegenskaber vedrørende 50 forædlingslinjer; udvikler metoder til at screene forædlingslinjers proteinkvalitet og korrelere denne til smag og bagekvalitet; bidrager til fortsættelse og udvidelse af forædlingsaktiviteter i nøgenbyg relevant for det økologiske erhverv i Danmark; og identificerer sorter, som kan danne grundlag for produktudvikling i samarbejde med virksomheder.

AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning

I økologisk planteavl er det vinterrapsen, der har størst interesse, da vårraps er særligt udsat for skadedyrsangreb i foråret, hvor især angreb fra glimmerbøsser i knopstadiet kan give misvækst. Aktiviteterne koncentreres derfor om Witt, der i februar 2013, som den første hvidblomstrede vinterraps, blev godkendt til sortslisten. Dyrkningen vil foregå i Flower Power Systemet®, hvor den hvide raps dyrkes med en kant af gul raps, der er fangafgrøde for skadedyr (glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg), som tiltrækkes af den gule raps. Witt vil blive afprøvet på to økologiske bedrifter (min. 10 ha pr. lokalitet) i 3 år. Ud over insekttællinger vil afgrøden blive analyseret for indhold af glucosinolater og tanniner for at vurdere foderkvaliteten af rapsen. Derudover screenes vinterkarse for dennes evne til at tiltrække jordlopper, der også er en skadegører i raps. Vinterkarse, der i laboratorieforsøg har vist potentiale for at tiltrække jordlopper, opformeres. Efter opformering dyrkes vinterkarsen i bakker og sættes i rapsmarken på afprøvningslokaliteterne. Jordloppeangreb registreres og sammenlignes i karse og vinterraps. AP3 resulterer i en vurdering af hvid raps-potentiale i økologisk planteavl og i udvikling af nye koncepter for økologisk rapsdyrkning.

AP4: Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede

Der er forædlingsvirksomheder, der har specialiseret sig i at forædle sorter til økologisk planteavl. En af disse er Darzau Getreidezüchtungsforschung i Tyskland, der forædler byg og hvede. I arbejdspakke 4 afprøves vårbyg og vinterhvede fra Darzau med henblik på at identificere materiale egnet til økologisk planteavl i Danmark. Økologisk avl af vårbyg og vinterhvede i Danmark forventes at kunne forbedres ved brug af sortsmateriale fra Darzau, der er udviklet under lavere næringsstofforhold og ukrudtskonkurrence. Afprøvningerne foregår i samarbejde med den danske forædlingsvirksomhed, Nordic Seed A/S. Aktiviteter medfører screening og udbytteafprøvning af vårbyg og vinterhvedemateriale. På to lokaliteter afprøves 50 vårbygsorter i 2014 (540 forædlingslinjer/sorter er screenet i 2014 og 2015). På baggrund af resultaterne udvælges 10 sorter til udbytteafprøvning på to lokaliteter i 2015. 40 vinterhvede forædlingslinjer/sorter er screenet i 2014/2015. På baggrund af screeningen udvælges 10 sorter af vinterhvede, der afprøves på to lokaliteter i 2015/2016. Nordic Seed etablerer forsøg og registrerer i forsøgsparcellerne. I vinterhveden analyseres for bagekvalitet. Forsøgene etableres på to økologiske planteavlsbedrifter i hhv. Odder (Helge Kjær Sørensen) og Skive (Christian Bach). På baggrund af afprøvning vurderes, om udvalgte sorter skal påbegynde sortsregistrering og afprøvning i økologiske landsforsøg med henblik på markedsføring i Danmark. AP4 resulterer i udredning og analyse af udenlandsk plantemateriales egenskaber og potentiale i dansk økologisk planteavl; evt.aftale om kommerciel anvendelse af egnede, udvalgte sorter med Darzau; evt. afprøvning i økologiske landsforsøg med henblik på markedsføring. Evaluering af vårbyg og vinterhvedematerialet kan resultere i, at sorter med interessante egenskaber kan indgå i fremtidige forædlingsaktiviteter i regi af Nordic Seed A/S.

Resultater

Resultaterne stilles gratis til rådighed og formidles her på siden. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af 2017. Erfaringer og resultater fra de fire arbejdspakker og fra projektet som helhed skal formidles i artikler til landmandsrettede fagblade som Agrologisk, Økologi & Erhverv, Landbrugsavisen og Mark. Desuden gives information og omtale ved messer og møder, hvor interessenterne mødes, f.eks. Agromek, Økologikongres og Plantekongres. Aktiviteterne i projektet har omdrejningspunkt i marken. Derfor er markvandringer og kommunikation derfra en central del af formidlingen af projektets resultater.

Workshop: Økologisk Sortsudvikling nu og i fremtiden

Markvandringer, demonstrationer, seminarer mv.

 • Økologisk seminar afholdt af Nordic Seed 25.02.2015, ca. 70 deltagere.
 • Markvandring hos Nordic Seed 22.06.2015
 • Markvandring hos Per Grube, Mørdrupgård Korn. 08.07.2015
 • Markvandring hos Anders Borgen, Agrologica. 03.07.2015, omhandlede flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • TV-indslag med Anders Borgen om bl.a. nøgenbygforædling i Bonderøven august 2015, omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT
 • Anders Borgen: Randers Naturcenter/Frøsamlerne 24. januar 2016: Kursus om rensning og økologisk forædling af frø. 30 deltagere, omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Økologikongres 24-27 november 2015: Foredrag om økologisk forædling. Ca. 50 deltagere. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Valby, 17. september 2015. Foredrag om plantegenetiske ressourcer ved mødet: Fremtidens frø - Fremtidens mad. 55 deltagere. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Roskilde Dyrskueplads 14+15 september 2015: Præsentation af økologiske kornsorter ved AB-Caterings leverandørmesse ca. 5000 deltagere over to dage. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Steinkjer, Norge 7-9 juli 2015: Foredrag om økologisk kornforædling ved Nordisk Økologisk Kornseminar. 80 deltagere. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Økologisk markvandring 30.06.2016. Helge Kjær Sørensen, Gyllingnæsvej 24, 8300 Odder Screening af vårbyg og vinterhvede under økologiske dyrkningsforhold. Populationer (alm. byg og nøgenbyg) fra Anders Borgen samt vår-byg fra Nordic Seeds forædlingsprogram v. Hans Haldrup, Nordic Seed. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Juli 2016: åben markdemonstration med temaet ”Samspil mellem bonde, møller og bager” på Mørdrupgård og Kornby Mølle, med præsentation af projektets foreløbige resultater og demonstration af hvedesorter i marken.
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 27. juni 2016
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 1. juli 2016
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 11. juli 2016 i forbindelse med Nordisk Kornseminar
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 13. juni 2017
 • Plantefaglig dag d. 26. juni 2017, Holstebrovej 478, 7860 Spøttrup: fremvisning af forsøgsparceller samt præsentation af projektet og foreløbige resultater. Læs mere her
 • Markdemo d. 27. juni 2017: hestebønner, vårbyg og vinterhvede. Nordic Seed A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, 8300 Odder. Præsentation af projektet og fremvisning af forsøgsparceller. Læs mere her
 • Store korndag d. 30 juni 2017, Hyrdehøjvej 17, 9550 Mariager, Danmark. Præsentation af projektet og fremvisning af forsøgsparceller. Læs mere her
 • Markvandring på Mørdrupgård og Kornbymølle d. 5. juli 2017, Mørdrupvej 5, 3540 Lynge. Præsentation af projektet og fremvisning af hvedesorter under opformering og testning. Læs mere her

Glimt fra Plantefaglig dag

Glimt fra markdemo

Glimt fra forsøgsparceller

Mere viden

Projektperiode

1. september 2013 - 31. december 2017. Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug og "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet". 

undefined