Resultater omlægningstjek 2014

Projektets formål var at fremme omlægning til økologisk jordbrugsproduktion ved at videreudvikle tilbuddet om omlægningstjek til konventionelle landmænd.

157 omlægningstjek og høj succesrate

Der er i projektperioden udført 157 omlægnings- og fastholdelsestjek mod de planlagte 150. Rejseholdet oplevede stigende interesse for at få udført omlægningstjek i slutningen af projektperioden, mens interessen for fastholdelsestjek viste sig at være mindre end forventet, da produktet blev indlemmet i projektet.

Blandt de landmænd, der fik foretaget omlægningstjek, var succesraten, at 51 (33%) er omlagt, 87 (57%) ville overveje omlægning, og 15 (10%) omlagde ikke. Den direkte effekt af projektet – det samlede antal konventionelle bedrifter, der igangsatte en økologisk omlægning efter omlægningstjek – er således mærkbar. Den fulde effekt vil givetvis strække sig over en årrække, da mange af de landmænd, rejseholdet besøgte på omlægningstjek, udtrykte ønske om fortsat at arbejde videre med en omlægning af deres bedrift. Projektets rejsehold har foretaget omlægningstjek på bedrifter med mere end 8.000 ha jord i alt, hvoraf omtrent 1.280 ha blev omlagt til økologisk drift som følge af et omlægningstjek, mens landmænd, der ville overveje økologiske omlægning samlet set havde mere end 6.000 ha jord.

Omlægningstjekkenes indhold

På omlægningstjekkene har rejseholdet primært formidlet viden om den økologiske produktionsforms særlige karakteristika. Med udgangspunkt i den enkelte landmands forudsætninger, ambitioner og fremtidige mål, var tjekkene en formidling af relevante økologifaglige emner. Det var særligt vigtigt, at konsulenterne kunne formidle viden om de karakteristika, der adskiller den økologiske produktionsform fra den konventionelle, herunder:

  • Krav til økologisk landbrugsproduktion og forudsætninger for at søge autorisation til økologisk jordbrugsproduktion
  • Afgørende forhold i økologisk planteproduktion, f.eks. sædskifte og gødningsforhold
  • Græsmarkstyring og praktiske forhold i forbindelse med afgræsning
  • Ydelse, udbytter og selvforsyningsmuligheder
  • Mulighed for at samarbejde med andre bedrifter og bedriftstyper
  • Strategi, udviklingspotentiale samt bedriftens stærke og svage sider ved omlægning
  • Den direkte miljømæssige effekt ved omlægning
  • Naturkvalitet og øget diversitet
  • Tidsplan for omlægningsprocessen, tilskudsansøgninger, deadlines og praktiske forhold

Omlægningstjekkene tog udgangspunkt i landmandens situation, bedriftstype og mål og blev udført med henblik på at tilføre landmanden relevant økologifaglig viden, som kunne danne grundlag for landmandens afklaring af, om der skal arbejdes videre med økologisk omlægning. Fastholdelsestjekket var udformet som en faglig dialog, der havde til formål at klæde den økologiske landmand på med argumenter, der ville kunne understøtte en samtale eller et bankmøde om bedriftens fremtidige økonomiske situation. Ved et fastholdelsestjek kunne landmanden få skitseret et scenarie for den fremtidige situation ved hhv. konventionel drift og fortsat økologisk drift samt få overblik over optimeringsmuligheder på den økologiske bedrift.

Dialog målretter omlægningsindsatsen

Det er i hele projektperioden blevet prioriteret højt at deltage i arrangementer af forskellig art for at møde de konventionelle landmænd, formidle viden om økologi og indgå i dialog. Projektet deltog med stand og informationsmateriale på det Sønderjyske Fællesskue, Landsskuet, Roskilde Dyrskue, Hjørring Dyrskue, Gl Estrup Dyrskue og Folkemødet på Bornholm i 2014 og 2015, samt på Agromek i 2014. Målet var at skabe opmærksomhed om projektet og om muligheden for at bestille et økologisk omlægningstjek, hvor landmænd, særligt konventionelle, mødes. Arrangementerne gav mulighed for at sparre med landmændene og indlede samtaler om økologi og omlægning, hvilket der var udbredt interesse for. Det gav landmænd mulighed for at få ny viden og svar på specifikke spørgsmål om økologi. Samtidig opnåede rejseholdet større indsigt i det generelle aktuelle vidensniveau om økologi, efterspørgsel af viden i relation til økologi og omlægning, samt potentielle barrierer mod økologi og omlægning. Derved kunne omlægningstjekkene og informationsmaterialet tilpasses, så rejseholdet blev endnu mere skarpe i formidlingen af viden til landmændene.

En stærkt omlægnings-rejsehold

En yderligere effekt af projektet er, at rejseholdet har oparbejdet endnu stærkere kompetencer og udvidet erfaringsgrundlaget for at udføre omlægningstjek og rådgive om økologisk omlægning. Rejseholdets erfaringer peger på, at mange produktioner er egnede til omlægning, samt at et stigende antal konventionelle landmænd ser nye gunstige muligheder for deres produktion ved omlægning til økologi. Det gør sig gældende for såvel de traditionelle husdyr-, mælke- frugt- og grøntsagsproduktioner som for mindre, mere nichemarkedsmålrettede produktioner. Omlægningstjekkene er udført på en bred vifte af produktioner, herunder også nyudviklede produktioner og produktioner, som stadig var i opstartsfasen. Økologiautorisation anses i udbredt grad, særligt af nicheproducenter, for at være et kvalitetsstempel og en indgang til at nå en forbrugermålgruppe, som er særligt smags- og kvalitetsbevidst. I forbindelse hermed var input fra fødevarerådgivningen i Økologisk Landsforening nyttigt. Det tværfaglige sammenspil gjorde det muligt at levere nyeste branchespecifikke markedsinformation til landmanden og synliggøre muligheder for såvel direkte afsætning som videreforarbejdning og detailafsætning. Således gav projektet mulighed for at videreformidle viden om og samtidig styrke de forbindelsesveje, der er fra landmanden til økologiens aftagere, for at imødekomme landmandens potentielle bekymringer herom. På mange af rejseholdets omlægningstjek var det netop de bekymringer, der blev drøftet som en af de største barrierer mod at omlægge til økologi.

Fortsat udvikling og udveksling af viden

Det er fortsat en udfordring at understøtte og skabe sikkerhed omkring afsætningen af den enkelte landmands produkter ved omlægning til økologi for at drive omlægningsprocessen videre. Rejseholdet udførte flere succesfulde omlægningstjek på produktioner, som var egnet til omlægning, og hvor producenten samtidig udtrykte interesse for dette, men hvor det, der bremsede processen, var usikre indkøbs- og afsætningsmuligheder. Det gjorde sig i særlig grad gældende for mindre produktioner. Bliver det for besværligt at indkøbe, producere og afsætte inden for økologirammerne, bliver det ganske enkelt fravalgt. Derfor er det også helt nødvendigt at arbejde videre med at udbrede økologifaglig viden og produktionsfaglige erfaringer og igangsætte gode dialoger med landmændene om muligheder og udfordringer – og på det grundlag udvikle holdbare og rentable løsninger. Når muligheden for fortsat udvikling og udveksling af økologifaglig viden er til stede, kan enhver udfordring, en nyomlagt økologiproduktion møder, som udgangspunkt løses!

 

Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

undefinedundefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne