Skovlandbrug

Økologisk Landsforening arbejder med skovlandbrug som en mulig udvikling af landbruget i en miljø-, klima- og naturmæssigt mere bæredygtig retning. I samarbejde med innovative praktikere og forskere i ind- og udland udvikler vi og lærer nye måder at integrere træer i markerne på.

Skovlandbrug er kombinationen og integrationen af enten landbrugsafgrøder eller husdyrproduktion med træer og/eller buske Disse kan have flere formål, fx at producere frugt og bær, levere løv til foder eller simpelthen at skabe et godt miljø for husdyr. Fælles for disse eksempler er, at træer og buske giver værdi til landbrugsproduktionen.

Da skovlandbrug er et forholdsvis ukendt dyrkningssystem herhjemme, findes der ikke mange studier under danske forhold. Forskning fra udlandet viser dog en række fordele, der også kan forventes for systemer i Danmark. At plante træer er ikke en garanti for at opnå disse fordele, og der kan også følge ulemper med. Fordele og ulemper arbejder Økologisk Landsforening på at afdække i en række projekter sammen med landmænd og andre samarbejdspartnere.

Potentielle fordele for landmanden er:

  • Økonomisk stabilitet: Flere afgrøder på samme mark mindsker sårbarhed over for vejr, svingende markedspriser og skadevoldere. 
  • Øget dyrevelfærd: Træerne giver læ, ly og skygge til udegående husdyr. Skovdyr som grise og høns kan udleve deres naturlige adfærdsmønstre, og løv, rødder, frugter samt orme og insekter gør dyrenes kost mere varieret.
  • Bedre jordkvalitet: Træer og buske bidrager til bedre jordstruktur og bedre vandholdende evne og mindsker risiko for vind- og vanderosion.
  • Bedre udnyttelse af næringsstoffer: Rødder i forskellige og dybere lag sikrer, at en større andel af den tilførte gødning udnyttes, og at risikoen for udvaskning mindskes. I systemer med husdyr mindskes tab af næringsstoffer til miljøet.
  • Binding af kulstof: Træer og buske binder CO2 fra atmosfæren, som lagres som kulstof i ved, løv og rødder og slutteligt i jorden. Det bidrager positivt til bedriftens klimaregnskab og skaber på længere sigt en mere frugtbar jord.
  • Øget naturværdi: Skovlandbrug udvider det økologiske rum og skaber permanente levesteder og et større fødegrundlag for vilde dyr og planter.
  • Bredere afsætningsmuligheder: Selvom der endnu ikke findes decideret certificering af skovlandbrug i Danmark, er der et potentiale for at skabe merværdi i produktionen.

Læs om projekterne, tilmeld dig skovlandbrugs-netværket eller læs inspirationskataloget, som er en god introduktion til skovlandbrug.