Poppeltræer er dyrevelfærd

Siden 2011 har Bertel Hestbjerg, der driver et økologisk landbrug med 1500 søer på 3 forskellige lokaliteter, plantet træer i sine sofolde for skygge og læ til grisene. En sideeffekt er, at de opsamler næringsstoffer fra grisenes gødning og dermed mindsker risikoen for udvaskning.

- Vi vil gerne efterlade et landbrug, der er bedre end det, vi overtog. Det gælder klima, dyrevelfærd og natur, forklarer Bertel Hestbjerg. Træerne er plantet af hensyn til grisene men viste sig også værdifulde på anden vis.

- Da vi ville til at sælge kødet fra vores grise selv, var det oplagt at markedsføre dem som poppelgrise, og det har vist sig at være et godt brand, som kunderne ser værdi i. Bertel har primært plantet popler i bælter ned gennem markerne. Når træerne er store nok, får først smågrisene og siden også søerne adgang til dem. Hver farefold er på 1.000 m2 og består af 300 m2 træer og 700 m2 græs. Hvert andet år dyrkes der korn i markerne med udlæg af nyt græs.

Bedre dyrevelfærd under træerne

Grise er skovdyr og generelt ret dårlige til at regulere deres temperatur, fordi de ikke kan svede. Derfor trives de godt i skyggen mellem træerne. Effekten har været særlig tydelig i 2018, fortæller Bertel Hestbjerg:

- Det er helt normalt at miste søer om sommeren pga. varmen. I år har vi ikke mistet en eneste, selv om det har været ekstremt varmt. Når søerne har kølet sig i vandhullet, går de ind i skyggen og hviler. Bertel Hestbjerg har desuden fravænnet tungere grise fra de marker, hvor søerne kunne gå i skygge, end fra de øvrige.

- Måske er det tilfældigt, måske skyldes det, at søerne har mindre varmestress og malker bedre. Jeg kan ikke bevise det, men det er da  tankevækkende. Bertel Hestbjerg plantede de første poppeltræer i 2011. Siden har han plantet hvert år til og med 2017 og løbende ændret og forbedret plantesammensætningen med æble, hassel, mirabelle, aronia og sitkagran.

Omkostninger skal hentes hjem på grisene

Anslået har det kostet 10.000 kr. pr. hektar at plante og renholde træbælterne de første år.

- I tråd med vores ambition om at efterlade et mere alsidigt landbrug med plads til natur og uproduktive hjørner, eksperimenterer vi i øjeblikket med et ca. 24 hektar stort område på vores ejendom i Torsted. Her er ambitionen at kombinere økologisk bærproduktion med vandhuller, energipil, remiser til vildtet og noget stedsegrønt. Foreløbige erfaringer er, at mange arter af bærbuskene er for fristende for kronvildtet, men at det formentlig er muligt at finde en balance mellem produktion og natur.

Kulstofopbygning i systemet

Kulstofopbygningen i systemet er beregnet til 180 ton kulstof pr. år eller 660 ton CO2 pr. år, ud fra et estimat af den øgede kulstofopbygning over jorden i hele systemet efter tilplantning.

Naturværdi

Poppel har en moderat høj indvirkning på antallet af insektarter. Poppel giver gennem blomstring meget begrænset føde til vilde bestøvere, hvorfor etableringen af andre træsorter og buske som æble, hassel og mirabelle har en positiv indvirkning på arealernes værdi for bestøvere. Sitkagran har begrænset naturværdi, men kan yde læ for større dyr. Især hassels tidlige blomstring giver et vigtigt udbud af pollen til bestøvere.

Økonomi

Dækningsbidrag for poppel i renbestand 584 kr./ha, baseret på et udbytte på 600 m3 tørstof pr. hektar efter 10 år. Dækningsbidraget er afhængigt af blandt andet jordtype, rotationslængde og sort, og vil svinge meget mellem produktioner. I et system med søer og smågrise vil træerne medføre et udbyttetab de år, der er afgrøder på marken, mens de i år, hvor arealet udnyttes til farefold, potentielt kan give en merindtægt for kødet, som det er tilfældet for brandet Poppelgris.

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog, som er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer – Integration af træer i økologisk landbrug. I kataloget finder du inspiration fra forskellige skovlandbrugssystemer, information om regler for tilskud og støtte til træer og buske i markfladen og erfaringer og råd fra erfarne og innovative praktikere, både i og uden for Danmark. Kataloget og projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Læs Skovlandbrug - et inspirationskatalog