Natur i fremtidens landbrug

Økologisk Landsforenings politik for natur i fremtidens landbrug. Et landbrug i pagt med både klima og natur.

Download PDF om Økologisk Landsforenings politik for natur i fremtidens landbrug eller læs mere herunder.

Forslag til 14 tiltag:

 1. Opstil naturmål for natur i dansk og europæisk landbrug i overensstemmelse med Aichi målene under FNS biodiversitetskonvention.
 2. Anerkend behovet for hensyn til biodiversiteten som en grundlæggende forudsætning for menneskehedens eksistensgrundlag.
 3. Stil krav til landbrugene om at sikre plads til natur og biodiversitet for at få adgang til EUs landbrugsstøtte.
 4. Den direkte indtægtsstøtte fra EU skal udbetales til det samlede matrikulære areal inkl. småbiotoper, der ikke er dyrket areal – det Økologisk Landsforening har døbt bruttoarealmodelen.
 5. Der skal skabes incitament til at disponere flere arealer til produktion af protein til konsum fremfor til foder.
 6. Arealer skal ud af omdrift og lægges ud til naturlig græsning.
 7. Fremme integration af træer og buske på landbrugsjord ved skovlandbrug.
 8. Gør viden om natur til en vigtig del af landbrugsuddannelsen.
 9. Skabe kontakt mellem landbruget og nærmiljøet ved at give adgang til landbrugslandskabet og uopdyrkede arealer.
 10. Beskyt naturen i agerlandskabet mod pesticider og næringsstofudledning fra landbruget.
 11. Tilpas prissystemerne, så samfundsomkostningen ved at anvende kemi i landbruget afspejles i varernes pris.
 12. Understøt diversitet på dyrkningsfladen med en måltidspolitik.
 13. Indfør en statslig naturgaranti i økologi.
 14. Frem og synliggør naturhensyn via ØkologiLØFT.

Læs mere på Konkrete indsatser.