5 skarpe til partierne om klimapolitik på landbrugsområdet

Tilmeld dig til nyhedsbrevet om politisk nyt på okologisk.nu og få besked om nye undersøgelser.

Pressemeddelelse: Partirundspørge - Nyt flertal for klimaregnskaber på alle landbrug.

Spørgsmål

Se alle partiers svar nedenfor.

1. Klimaregnskab for alle landbrug

Vil du arbejde for, at samtlige danske landbrug skal lave et klimaregnskab, der giver dem et overblik over, hvordan de kan tilpasse produktionen for at nedbringe gårdens klimaaftryk?

2. Loft for klimabelastning fra landbruget 2030

Vil du arbejde for at der sættes mål for tilladt klimaaftryk for landbruget, som mindst svarer til Danmarks andel i EUs målsætning for reduktion af drivhusgasser i de ikke kvotebelagte sektorer i 2030 (39 procent)?

3. EU landbrugsmidler til klima- og naturindsats

Vil du arbejde for en omstilling af EU's landbrugspolitik og tilhørende dansk implementering gældende fra 2021, hvor som minimum 50 procent af den passive arealstøtte til landmænd omdannes til en betaling til landmænd for deres konkrete indsatser for fælles goder som klimaet og naturen?

4. Krav om mere klima og økologi i uddannelse

Vil du arbejde for, at samtlige landbrugs- og fødevarerelaterede uddannelser i Danmark styrkes med minimumskrav til uddannelse inden for klimapåvirkning og økologi, så vores landbrugs- og fødevarehåndværk kan skabe en bæredygtige fremtid?

5. Mere biogas for klima og økologi

Vil du arbejde for en høj prioritering og midler til biogasanlæg, der både kan understøtte vækst i den økologiske produktion, nedbringe klimaaftrykket fra økologi og understøtter nulspildsamfundet, hvor vigtige næringsstoffer fra byerne føres tilbage til økologiske landbrug?

Svar

Se meget gerne de uddybende svar fra partierne under tabellen.

  1. Klimaregnskab for alle landbrug 2. Loft for klimabelastning 3. EU landbrugsmidler 4. Mere uddannelse 5. Mere biogas
Christian Poll,
Alternativet
Ja Ja Ja Ja Ja
Lise Bech,
Dansk Folkeparti
Ja Nej Nej Ja Ja
Søren Egge Rasmussen, 
Enhedslisten
Ja Ja Ja Ja Ja
Klaus Riskær,
Klaus Riskær Pedersen
Ja Ja Nej Nej Ja
Mette Abildgaard, 
Konservative Folkeparti
Ja Ja Nej Nej Ja
Anne Grønlund, 
Kristendemokraterne
Nej Nej Nej Ja Nej
Carsten Bach,
Liberal Alliance
Nej Nej Nej Nej Nej
Ida Auken,
Radikale Venstre
Ja Ja Ja Ja Ja
Simon Kollerup,
Socialdemokratiet
Ja Ja Nej Ja Ja
Trine Torp, 
Socialistisk Folkeparti
Ja Ja Ja Ja Ja
Thomas Danielsen, 
Venstre
Ja Nej Nej Ja Ja

Vi har desværre ikke modtaget svar fra Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Uddybende kommentarer

1. Kilmaregnskab for alle landbrug

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Det er en integreret del af vores forslag om etablering af en grøn fond for landbruget, som netop skal sætte 'turbo' på den grønne omstilling. Vi kombinerer det med en gældsomlægning.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Ja. Vi vil gerne have klimabudgetter for erhvervslivet. Men det er rigtigt vigtigt, at vi finder en løsning, som alle kan gå med til.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Enhedslisten har det med i vores klimaplan. "Der tilbydes et årligt klimatjek til landmanden, der kortlægger bedriftens nuværende udledninger og hjælper med at lave en klimahandlingsplan for, hvordan landmanden kan gøre sit landbrug mere klimavenligt. Den grønne omstilling er et fælles ansvar, som den enkelte landmand ikke skal stå alene med. Det vil sammen med andre indsatser fremme klimavenlig markdrift og landbrugsudvikling, såsom biokul, permakultur og flere træer på landbrugsarealerne." https://enhedslisten.dk/fremtidens-landbrug.

Thomas Danielsen, Venstre

Ja. Og det er vi allerede ved at sætte forundersøgelserne i værk til.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. Det vil være at skabe mere bureaukrati for dansk landbrug, som ville tage deres ressourcer. Så nej fra KD.

Carsten Bach, Liberal Alliance

Nej. Klimapolitiske initiativer i landbruget skal ske inden for EUs fælles landbrugspolitik.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Overordnet mener jeg, at dansk landbrug skal yde et fair klimabidrag. Derfor vil vi i samarbejde med landbrugets organisationer underlægge dansk landbrug bindende klimamål. Jeg synes, at ideen om klimaregnskaber er spændende. Derfor er Socialdemokratiet med i en aftale, hvor der er blevet afsat midler til at udvikle et koncept for klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau.

Christian Poll, Alternativet

Ja. Det er vores politik i Alternativet. Hvis hver landbrugsbedrift opgør sine drivhusgasledninger, giver det os mulighed for at kende landbrugets samlede udledninger. Samtidigt kan det gøre det lettere for den enkelte landmand at gøre sin produktion mere klimavenlig.

2. Loft for klimabelastning fra landbruget 2030

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Men det skal tænkes sammen med vores forslag om oprettelse af en grøn fond for landbruget.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Ja. Vi vil gerne invitere erhvervslivet til forhandlinger om konkrete femårige delmål for hver sektor.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Vi har med Enhedslistens klimaplan vist hvorledes det kan gennemføres gennem en række tiltag som i alt reducerer landbrugets andel med i alt 4,0 mio tons CO2 ækvivalenter i 2030. Reduktionen opnås ved at tage 108.000 ha. lavbundsarealer ud af omdrift samt udtage 300.000 ha. øvrige landbrugsarealer til natur og skovrejsning samt etablere 100.000 ha energiskov. Læs mere her: https://enhedslisten.dk/fremtidens-landbrug.

Trine Torp, Socialistisk Folkeparti

Ja. Så vidt det er muligt at nå i 2030.

Thomas Danielsen, Venstre

Nej. I Venstre ønsker vi at sikrer så god forskning på landbrugsområdet som muligt. Denne forskning skal bruges til at reducere landbrugets klimaaftryk. Danmarks klimaaftrykket må ikke mindskes på bekostning af klodens klima. Det risikerer vi at gøre hvis fokus for meget er et nationalt mål frem for at være med til at løse klodens klimaproblemer på landbrugsområdet

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. Men det er ikke nok at ”sætte mål”. Vi skal handle. Vi ved hvordan vi kan gøre landbruget grønt – det er bare om at komme i gang.

Carsten Bach, Liberal Alliance

Nej. Danmark skal leve op til sine internationale forpligtigelser, men ikke lave nationale særregulering og delmålsætninger, hverken for enkelte dele af samfundet eller for kortere delperioder.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Jeg mener, at dansk landbrug skal yde et fair klimabidrag. Derfor vil Socialdemokratiet i samarbejde med landbrugets organisationer underlægge dansk landbrug bindende klimamål. Det er vigtigt for os, at målsætningerne bliver til i samarbejde med erhvervet.

Christian Poll, Alternativet

Ja. Alternativet ønsker at landbrugsproduktionen skal være fossilfri inden 2030 og at landbruget i 2040 har reduceret sin klimabelastning med 2/3 i forhold til i dag. Det er ambitiøst, men det skal vi være, hvis vi skal leve op til målsætningen fra Parisaftalen.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Nej. Jeg synes stadig der er for mange usikre faktorer til at svare klart ja.

3. EU landbrugsmidler til klima- og naturindsats

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Nej. Landbrugsstøtten ser mange som en støtte til landmanden, men hvor det reelt er en støtte til befolkningen som derved kan få billigere fødevare. Men selvfølgelig skal man være åbne over for nye måder at gøre det på.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Det er helt nødvendigt med en radikal reform af EU’s landbrugspolitik. I Enhedslisten mener vi, at landbrugsstøtten helt skal afvikles, men indtil da skal støtten i videst mulig omfang gå til natur, miljø og klimafremmende tiltag. Vi skal væk fra et system der støtter natur-, miljø-og klimaskadeligt landbrug og i stedet som belønner de landbrug, som rent faktisk leverer på de store miljø-, klima- og naturudfordringerne som vi står overfor.

Trine Torp, Socialistisk Folkeparti

Ja. SF arbejder for en omlægning af landbrugsstøtten så den bedst muligt understøtter klima og miljø, herunder at der fortsat kan gives støtte til landbrugsjord, der omlægges til natur. Vi ønsker også at øge støtte til konkrete, grønne indsatser.

Thomas Danielsen, Venstre

Nej. Jeg kan ikke sige, at det skal være 50 pct., men vi arbejder ben hårdt allerede nu på, at få EU med på at landbrugsstøtten i højere grad skal bruges på klimatiltag og biodiversitetsfremmende tiltag.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. Hele EU’s landbrugspolitik burde lægges om og det kæmper Radikale Venstres gode medlemmer af Europaparlamentet også for.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. Her vil KD gerne sætte kryds i Ved IKKE!

Carsten Bach, Liberal Alliance

Nej. Liberal Alliance mener, at landbrugsstøtten helt skal afskaffes på sigt og indtil det sker skal den minimeres og gøres så lidt bureaukratisk som muligt. Men Danske landmænd skal modtage EU støtte på samme niveau og efter samme regler som alle andre landmænd i EU har mulighed for.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Nej. Det er vores vurdering, at en så stor omlægning af landbrugsstøtten vil få store konsekvenser for dansk landbrug. Jeg mener, at EU’s landbrugsstøtte både skal understøtte hensynet til dansk landbrugs konkurrenceevne og grønne indsatser i landbruget herunder økologi. Vi ønsker at finde en balance, hvor dansk landbrug bliver endnu grønnere, mens vi samtidig styrker dansk landbrugs konkurrenceevne.

Christian Poll, Alternativet

Ja. Alternativet mener at offentlig støtte aldrig bør gå til produktionsformer, som forurener drikkevandet, øger belastningen af klimaet og tabet af biodiversitet. På sigt ønsker vi at 100 pct. af EU-støtten til landbruget tildeles natur-, miljø og klimavenlig produktion.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Nej. Jeg synes stadig der er for mange usikre faktorer til at svare klart ja.

4. Krav om mere klima og økologi i uddannelse

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Nej. Det bæredygtige er det centrale vores indsats, hvorvidt det er 100% økologisk må ikke stå i vejen for at indsatsen imod global opvarmning nedprioriteres. Forskellige regeringer har forspildt chancen for en seriøse indsats siden COP15 i 2009. Dette medfører desværre at kravene til en hurtig indsats er steget eksepotentielt. Økologi er vigtigt, men mulige konsekvenserne af den globale opvarmning er langt større.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Nej. Jeg ved ikke om minimumskrav er den rigtige vej at gå. Men jeg mener, at økologi og klimapåvirkning selvfølgelig bør indgå i landbrugsuddannelserne.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Ja. Vi vil gerne fremme forskningen i bæredygtighed også inden for landbrug- og fødevarer.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Socialdemokratiet indgår gerne i en dialog om, hvordan vi kan styrke landbrugs- og fødevarerelaterede uddannelser sådan, at der kommer et skarpere fokus på bæredygtig produktion af fødevarer.

5. Mere biogas for klima og økologi

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Dette er et oplagt indsatsområde for de projekter som vores forslag om en grøn fond skal bidrage til. Biogas er en god måde at udnytte både gødning og restaffald på og så giver det en god homogen gødning der lugter mindre.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Ja. Jeg mener, at vi skal prioritere de teknologier, der bedst og billigst kan trække Danmark i en grønnere retning. Biogas har været prioriteret højere end, hvad den bidrager med i den grønne omstilling. Men der er stadig masser af potentiale i biogas, så vi skal fortsat støtte udviklingen.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Det er helt afgørende for at sikre den grønne omstilling, at vi den kommende generation af landmænd, køkkenassistenter og kokke har solidt kendskab til konsekvenserne af klimaudfordringer og udfordringer med fx sprøjtegifte, da det også er dem der i fremtiden vil være vigtige medbærer af den grønne omstilling. Enhedslisten har tidligere fremsat forslag om at højne kendskabet til økologi på uddannelserne: https://enhedslisten.dk/3874-2.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Jeg ser biogasanlæg som en vigtig del af fremtidens energiforsyning. Derfor støttede vi, at der i energiforliget blev afsat en pulje på 240 mio. kroner årligt til udbygning og støtte af biogas.

Christian Poll, Alternativet

Ja. Alternativet mener at biogas er en vigtig brik i omstillingen til cirkulær økonomi og ønsker derfor også at afsætte 50 millioner kr. til forskning i grøn biomasse, der har potentialet til at løse nogle af de problemer, der eksisterer i landbruget i dag.