Pris på bæredygtighed

Økologisk Landsforenings forudsætninger og modeller for CO2-afgifter i landbruget.

Fire forudsætninger for Økologisk Landsforenings modeller

 1. Der tages udgangspunkt i helhedstilgangen – bæredygtighed indeholder, at man ikke kun ser på én enkelt  parameter som klima
 2. Danske producenter skal opretholde deres konkurrenceevne. Dvs. Danmark kan gå foran, så længe det ikke  rammer danske producenters konkurrencedygtighed.
 3. En ændring af landbrugsstøtteordninger væk fra passiv arealstøtte over til betaling for fælles goder er en  uadskillelig del af modellerne
 4. Eventuelle opkrævede midler fra landbruget til at betale for negative eksternaliteter, f.eks. CO2-belastning,  skal reinvesteres krone for krone i landbruget til fremme af helhedsorienteret landbrug, der leverer på klima,  natur, rent drikkevand og dyrevelfærd

Model 1: Kompensationsmodellen

 • Bedriften får et CO2-adfærdsloft baseret på tilladt klimaaftryk pr. ha jf. Danmarks klimamålsætning for landbruget
 • Bedriften får betaling til klimatiltag med penge fra landbrugsstøtten• Bedriften betaler til klimakompensation, hvis bedriftens CO2-adfærdsloft overskrides
 • Parallelitet til N-regnskaber dog med den forskel, at CO2-adfærdsloftet kan overskrides mod betaling

Model 2: Forudsægningsmodellen

 • Bedriften skal både holde sig under max. CO2-adfærdstal og dokumentere et mindste Mark-naturindeks for at kunne søge EU’s landbrugsstøtte
 • Bedriften modtager progressiv betaling til resultater, der er bedre end forudsætningerne for at kunne søge land-brugsstøtte
 • Tiltag, der tages i anvendelse på bedriften for at leve op til forudsætningerne, betales indirekte med EU’s  landbrugsstøttemidler, da det er CO2-adfærdstallet og Mark-naturindekstallet, der afgør bedriftens støtteniveau

Model 3: Eco-Scheme-modellen

 • Bedriften skal både holde sig under max. CO2-adfærdstal og dokumentere et mindste Mark-naturindeks for at få adgang til eco-scheme-midler
 • Bedriften får progressiv betaling til resultater, der er bedre end forudsætningerne, for at få adgang til eco-scheme-midler
 • Tiltag, der tages i anvendelse på bedriften for at leve op til forudsætningerne, betales indirekte med EU’s  landbrugsstøttemidler, da det er CO2-adfærdstallet og Mark-naturindekstallet, der afgør støtteniveauet

Model 4: Reduktionsmodellen

 • Bedriften skal både holde sig under max. CO2-adfærdstal og dokumentere et mindste Mark-naturindeks for at få fuld EU-landbrugsstøtte
 • Bedriften får progressiv betaling til resultater, der er bedre end forudsætningerne, for at få fuld landbrugsstøtte
 • Tiltag, der tages i anvendelse på bedriften for at leve op til forudsætningerne for at få fuld landbrugsstøtte, betales indirekte med EU’s landbrugsstøttemidler, da det er CO2-adfærdstallet og Mark-naturindekstallet,  der afgør støtteniveauet

Bedriftens CO2-adfærdstal i en klimatilstandsrapport

Adfærdstallene udledes af årlige bedriftsklimaregnskaber, hvor støtteniveau afhænger af summen af  adfærdstal* for hver af følgende parametre:

 • Lattergas og methanudledning, som indgår i den årlige indberetning til IPCC
 • Opgørelse af kulstofopbygning på bedriftsniveau
 • Bevægelser ind og ud af bedriften (foderindkøb)
 • Kvalitative tiltag, der ikke er tilstrækkelig dokumentation for til kvantificering, f.eks. holistisk afgræsning, komposterings-metoder, reduceret jordbehandling

* Enheden adfærdstal håndterer, at eksakt effekt på bedriftsniveau kan være usikker eller pt. ukendt

Bedriftens mark-naturindeks - en naturtilstandsrapport

Et udtryk for tilstanden i tre arealtyper, der optræder i Landbrugsstyrelsens markbloksystem, der kan skrives som: Imark = f(omdrift) + f(permanent afgrøde) + f(element) opgjort på bruttoarealet

Pointsummen der udtrykker mark-naturindekset

Kvantitative point opgjort på satellitfotos

Markens størrelse udtrykt ved forholdstallet omkreds: areal, forholdstallet omkreds: areal; Landsskabselementets frekvens i forhold til bruttoarealet

Kvalitative point opgjort på grundlag af indberetning og naturkonsulent

Omdriftsarealet

 • Sædskiftets alsidsighed
 • Diversitet på arealet, midlertidige tiltag, maskinaktiviteter, jordbehandlingsintensitet, kemi

Permanent afgrøde

 • Alder
 • Diversitet
 • Indikatorarter

Landskabselement på og i tilknytning til dyrkningsarealer (omgivet af marker, jf GLM def)

Diger, markveje, læhegn, solitære træer, råstofgrave, vandhuller etc.

Økologisk rum med fire funktioner:

 1. Skjul (for andre dyr)
 2. Ly (vind og vejr)
 3. Varme (sollys, åbenhed)
 4. Fødegrundlag (urter)

Hent PDF: Sæt pris på bæredygtighed