Flere økologiske biogasanlæg for bedre økonomi og mindre miljøbelastning

Formålet med projektet er at få øgede udbytter, forbedret økonomi og reduceret miljø- og klimabelastning ved at fremme udbredelse af økologiske biogasanlæg som instrument til at styrke næringsstofforsyning og recirkulering af restprodukter i den økologiske produktion.

Formål

Formålet med projektet er at få øgede udbytter, forbedret økonomi og reduceret miljø- og klimabelastning ved at fremme udbredelse af økologiske biogasanlæg som instrument til at styrke næringsstofforsyning og recirkulering af restprodukter i den økologiske produktion.

Projektets forventede brugerrettede effekter

Økologiske landmænd vil opleve:

  • Bedre økonomi, mere gødning og højere udbytter, når de etablerer og driver et øko-biogasanlæg
  • Overskuelig information om processen mod at få etableret et biogasanlæg, trin for trin
  • Overblik over hvad der kræves i forhold til lovgivning og involvering af forskellige aktører i processen
  • To fungerende økologiske biogasanlæg i Danmark og indblik i ejernes erfaringer med planlægning, etablering og den første drift
  • Overblik over hvilke biomasser, der må bruges og hvilke, der er forbehold ved

Projektets forventede samfundsmæssige effekter

Følgende samfundsmæssige effekter forventes:

  • Mindre udledning af drivhusgasser som metan og lattergas
  • Forøget omlægning til økologisk drift pga. forbedret næringsstofforsyning fra økologiske biogasanlæg
  • Den økologiske sektor bliver mere konkurrencedygtig, når udbytterne i planteproduktionen bliver større
  • Skaber grundlag for større recirkulering af restprodukter til økologisk produktion
  • Flere investeringer i biogasanlæg og flere arbejdspladser

Aktiviteter

Projektets aktiviteter samvirker i at udbrede information om hvordan man etablerer og driver økologisk biogasproduktion succesfuldt.

Drejebog for etablering af økologisk biogasproduktion.

Formål: At fremme økologisk biogasproduktion ved samle nøgleinformation i en Drejebog for etablering af økologisk biogasanlæg.

Der er de senere år kommet mere viden om hvordan økologiske biogasanlæg etableres og drives, ikke mindst gennem flere EU-projekter, herunder sustaingas og bioenergifarm. I 2009 udgav SEGES (Dansk Landbrugsrådgivning) hæftet Økologisk Biogas – Hvorfor og hvordan, men der er ikke siden dengang publiceret et samlet og opdateret materiale om emnet. Erfaringer far det økologiske biogasanlæg i Bording, anlægget på Forsøgsanlæg Foulum, samt en lang række projekter ved Økologisk Landsforening og SEGES, Økologi, mangler at blive samlet, opdateret og formidlet i en samlet og overskuelig form. Ikke mindst viden indsamlet i et tidligere projekt Kompetencecenter for Økologisk Biogas vil blive bragt i spil.

Aktiviteten udnytter særligt det aktuelle forløb omkring etablering af to økologiske biogasanlæg i 2015. To mælkeproducenter i henholdsvis Ølgod og Åbenrå har erfaringer med tilbudsgivning, biomassescreening, kommunal sagsbehandling, naboklager, klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet m.v.

Aktiviteter, der er relevante for gårdbiogasanlæg fra EU-projekterne Sustaingas og BioEnergyFarm2, trækkes ud og indgår i drejebogen. (www.sustaingas.eu) (www.bioenergyfarm.eu)

Drejebogen finder også inspiration i en ”Kogebog for etablering af biogasanlæg 2014”, som er udgivet af INBIOM www.inbiom.dk. Denne bog er dog udelukkende fokuseret på store ikke-økologiske biogasfællesanlæg. Nærværende projekts drejebog vil derfor supplere det eksisterende materiale godt.

Drejebogen udgives i en web-version i pdf i 2016. I 2017 opdateres drejebogen yderligere og udgives tillige i et trykt eksemplar.

Biomassekatalog for biogasanlæg, der skal levere afgasset materiale til økologiske landmænd.

Formål: At give økologiske landmænd og driftsledere på fællesbiogasanlæg mulighed for at samarbejde om biomasse, som må bruges på økologiske arealer.

Det er svært for både økologiske landmænd og driftsledere på biogasanlæg at overskue de mange forskellige regelsæt, der gælder for anvendelse af biomasse til biogasproduktion og efterfølgende anvendelse af det afgassede materiale på økologiske arealer. Økologiske landmænd oplever igen og igen, at de ikke kan bruge biogasgyllen fra fælles konventionelle anlæg, da der er enkelte produkter, som ikke er godkendt ifølge Økologivejledningen.

Biomassekataloget skal kortfattet redegøre for de aktuelle regler, der er relevante for området, f.eks. økologi-reglerne, ”slambekendtgørelsen”, brancheregler, f.eks. Arlagården, regler i Mejeriforeningens regi, Biproduktforordningen m.v., samt kravene til plantebiomasse jf. Bekendtgørelsen om bæredygtig produktion af biogas.

Dernæst skal kataloget behandle hver enkelt af de konkrete biomasser fra konkrete kilder, som kan være relevante, og orientere om muligheder og begrænsninger i lovgivningen, samt give en kort karakteristik af biomassens generelle kvalitet som råstof for biogas og biogasgødning. Hertil hører også information om de dokumenter, som er nødvendige for at bruge bestemte biomasser. Eksempler på typer af biomasse, der skal omtales: Glycerin (skal kunne dokumenteres, at det ikke er fra GMO-raps), Slagteriaffald (må ikke anvendes på Arlagårde), Spildevandsslam (må ikke anvendes på økologiske arealer), Pektin (må anvendes som vegetabilsk biprodukt i økologivejledningen,) mfl.

Kataloget udgives som et web-katalog, så der altid er mulighed for at opdatere indholdet. Trykte eksemplarer kan udleveres til møder og præsentationer af projektet.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden. 

Det Økologiske Biomassekatalog

Det Økologiske Biomassekatalog er en kort gennemgang af betydende regelsæt for input og anvendelse af restprodukter i biogasanlæg. Kataloget giver overblik over, hvilke input, som er hhv. økologiske og godkendte som økologisk gødning og ikke-økologiske men lovlige at anvende i økologisk produktion. Samtidig indeholder kataloget en negativ-liste med produkter, som ikke må udbringes på økologiske marker. Listerne indeholder en kort beskrivelse af produkterne samt reglerne for anvendelse.

Etablering af Økologiske Biogasanlæg - en håndbog

Målet med håndbogen Etablering af økologiske biogasanlæg samler nøgleinformation om etablering af økologiske biogasanlæg, så flere økologiske landmænd vil overveje muligheden for at investere i og producere biogas. Med denne håndbog kan økologiske landmænd og andre interesserede derfor få overblik over, hvad det indebærer at etablere et biogasanlæg, og hvilke krav og muligheder der er i det.

Håndbogen henvender sig primært til økologiske landmænd, der ønsker overblik over processens enkelte trin, når et biogasanlæg skal etableres. Andre interesserede kan også have udbytte af hæftet, idet konsulenter, myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder på mange måder er involveret, når man etablerer økologisk biogasproduktion.

Debatmøde: Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion

På debatmødet Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion d. 7. december 2017 deles viden og erfaringer om, hvordan vi skaffer gødning til fremtidens økologiske planteproduktion og udnytter næringsstofferne bedst muligt.

Program for mødet

10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion v/Søren Bilstrup, formand for Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg, og Annette V. Vestergaard, chefkonsulent, Økologisk Landsforening

10.15 – 10.35: Gødning til fremtidens økologer på nationalt plan og på gårdniveau – udfordringer og løsninger v/Annette V. Vestergaard

10.35 – 11.00: Hvor finder vi vores næringsstoffer lokalt? v/Annette V. Vestergaard

11.00 – 12.00: Gødnings-debat: øget tilgang til næringsstoffer, over- vs. undergødskning, kvælstof vs øvrige næringsstoffer og politiske rammer v/ordstyrer Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.15: Kom godt i gang med biogasanlæg v/Michael Tersbøl

13.15 – 13.45: Go og no-go – biomasser til økologer v/Annette V. Vestergaard

13.45 – 14.00: Efterbehandling af afgasset biomasse ved mekanisk og termisk separering v/Michael Tersbøl

14.00 – 14.45: Biogas-debat: drift, økonomi, biomasser, gødningsvirkning og jordfrugtbarhed v/ordstyrer Annette V Vestergaard

14.45 – 15.00: Kaffe, opsamling og afslutning

15.00: Tak for i dag!

Debatmødet afholdes i projekterne Næringsstofforsyning for fremtidens økologi og Flere økologiske biogasanlæg.

Præsentationer

Artikler

Projektperiode

1. januar 2016 - 31. december 2017.

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.