Næringsstofforsyning for fremtidens økologi

Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig forsyning af næringsstoffer til økologisk planteproduktion i Danmark i fremtiden, hvor det økologiske areal forventes at være meget større end i dag. Formålet skal opfyldes både på bedriftsniveau og på nationalt niveau.

Formål

Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig forsyning af næringsstoffer til økologisk planteproduktion i Danmark i fremtiden, hvor det økologiske areal forventes at være meget større end i dag. Formålet skal opfyldes både på bedriftsniveau og på nationalt niveau.

Forventede effekter

  • Økologiske landmænd vil få genvurderet deres nuværende næringsstofstrategi og få opmærksomhed på, hvordan de kan blive uafhængige af konventionel husdyrgødning ved at indarbejde andre alternative strategier og tilgange.
  • Der skabes større uafhængighed af den konventionelle sektor og flere muligheder for samarbejde med andre økologiske landbrug og/eller virksomheder om næringsstofforsyning. 
  • Projektet baner vejen for, at økologiske landmænd bliver mere motiverede til at bruge recirkulerede næringsstoffer, hvor det er fagligt og økonomiske relevant, og derved fremmes bæredygtigheden i økologisk landbrug.

Aktiviteter

Projektet er organiseret i tre arbejdspakker:

  • Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på bedriftsniveau for fem bedriftstyper
  • Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på nationalt plan
  • Videreudvikling af online gødningskatalog og sædskiftehåndbog, samt formidling, debatmøder m.v.

Resultaterne leveret i 2017 følges i 2018 op af følgende supplerende aktiviteter:

  • Der udarbejdes landmandsrettede online værktøjer til at selvevaluere bedriftens næringsstofbalance, fremtidig næringsstofforsyning m.v. ved forskellige sædskiftesituationer. Der udgives tjeklister og andre støttematerialer, som kan give landmanden stof til overvejelse, når bedriftens fremtidige strategi skal fastlægges.
  • Der udpeges konkrete ejendomme som bruger alternative løsninger for næringsstofforsyning. Deres næringsstofstatus, -strømme og -balance analyseres, og strategierne i Arbejdspakke 1 fra 2017 korrigeres og tilpasses. De fem landmænd får feedback på deres aktuelle strategi.
  • Der gennemføres fem offentlige møder/ bedriftsbesøg på de fem ejendomme, hvor bedriftsstrategierne – både de teoretiske og de praktiske – formidles og diskuteres.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Det Økologiske Gødningskatalog 2017

Gødningskataloget 2017 giver inspiration til, hvordan økologisk landbrug i højere grad kan udnytte næringsstoffer fra tilgængelige biomasser i markdriften. Målet med kataloget er at inspirere til godt håndværk i gødningsplanlægningen og sammen med det gode sædskifte øge næringsstofudnyttelsen og forbedre udbytterne i den økologiske planteavl.

Det Økologiske Gødningskatalog Online

Gødningskataloget Online er et opslagsværk, som gør det muligt at finde tilgængelige næringsstoffer i et lokalområde og med det samme se, om næringsstoftypen er tilladt at bruge i økologisk jordbrug, om der er restriktioner i brugen eller om der er forbud mod brug i økologisk jordbrug. Gødningskataloget Online er opdateret i 2017.

Håndbog i økologiske sædskifter

I denne håndbog præsenteres den mest centrale viden til optimering af sædskiftet ift. afgrødevalg, gødning, samt brug af grøngødning og efterafgrøder. Alle er helt afgørende parametre for at tilføre og producere gødning på markniveau, undgå udvaskning af næringsstoffer og mindske ukrudtsproblemer i den økologiske planteavl.

Artikler

Debatmøder for nye økologer

Projektets resultater er formidlet på tre debatmøder for nye økologer:

Viden og materialer fra projektet formidles desuden på fremtidige omlægningstjek, hvor potentielle omlæggere til økologisk landbrug vil blive introduceret til alternative veje til næringsstofforsyning, og dermed kan overveje omlægning uden afhængighed af konventionel husdyrgødning.

Debatmøde: Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion

På debatmødet Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion d. 7. december 2017 deles viden og erfaringer om, hvordan vi skaffer gødning til fremtidens økologiske planteproduktion og udnytter næringsstofferne bedst muligt.

Program for mødet

10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion v/Søren Bilstrup, formand for Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg, og Annette V. Vestergaard, chefkonsulent, Økologisk Landsforening

10.15 – 10.35: Gødning til fremtidens økologer på nationalt plan og på gårdniveau – udfordringer og løsninger v/Annette V. Vestergaard

10.35 – 11.00: Hvor finder vi vores næringsstoffer lokalt? v/Annette V. Vestergaard

11.00 – 12.00: Gødnings-debat: øget tilgang til næringsstoffer, over- vs. undergødskning, kvælstof vs øvrige næringsstoffer og politiske rammer v/ordstyrer Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.15: Kom godt i gang med biogasanlæg v/Michael Tersbøl

13.15 – 13.45: Go og no-go – biomasser til økologer v/Annette V. Vestergaard

13.45 – 14.00: Efterbehandling af afgasset biomasse ved mekanisk og termisk separering v/Michael Tersbøl

14.00 – 14.45: Biogas-debat: drift, økonomi, biomasser, gødningsvirkning og jordfrugtbarhed v/ordstyrer Annette V Vestergaard

14.45 – 15.00: Kaffe, opsamling og afslutning

15.00: Tak for i dag!

Debatmødet afholdes i projekterne Næringsstofforsyning for fremtidens økologi og Flere økologiske biogasanlæg.

Præsentationer

Gårdmøde for økologiske grøntsagsavlere, 15. november 2018

Næringsstofforsyning og recirkulering for grøntsagsavlere v/ Anton Rasmussen Økologisk Landsforening

Gårdmøde: fremtidens næringsstofforsyning, 21. november 2018

Hos Kurt Kjelde, der er økologisk planteavler ved Vamdrup. Bedriften har været økologisk drevet siden 1998 og har gennem de senere år udfaset brugen af konventionel husdyrgødning til fordel for bl.a. kompost. På mødet kigger vi på afgrødevalg og gødningsstrategi på bedriften, og på mulighederne for at anvende biomasse fra affalds- og restprodukter nu og i fremtiden.

Projektets organisering

Projektet gennemføres af Økologisk Landforening. Der inddrages viden fra andre kilder og institutioner, såsom ICROFS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES Økologi, Teknologisk Institut – AgroTech, Der trækkes på processer og rapport fra Arbejdsgruppe om bedre adgang til næringsstoffer for økologer i regi af NaturErhvervstyrelsen som opfølgning på Aktionsplan: Økologiplan Danmark. Desuden opfølgning på resultater fra projektet Næringsstofferne retur til markerne. Der inddrages viden fra og følges op på arbejdet med Økologisk Erhvervsteam for så vidt angår næringsstofforsyning som en begrænsning for vækst i det økologiske fødevareerhverv. Diverse rapporter om kortlægning af stofstrømme i regi af Miljøstyrelsen indgår. Der etableres en følgegruppe bestående af økologirådgivere og økologiske planteavlere.

Projektperiode

Januar 2017 - december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.