En levende og frugtbar jord

En frugtbar jord er en forudsætning for et velfungerende økologisk jordbrug. Den økologiske landmand må derfor sørge for gode leveforhold for regnorme og biller og være ekstra skånsom med sin jordbehandling.

Regnorme, biller og mider

Økologisk jordbrug kræver en frugtbar og levende jord. Regnorme, biller, mider, bakterier og svampe omsætter planterester og husdyrgødning. Det frigiver næringsstoffer til planterne, og de små dyr holder på den måde jorden frugtbar. De er uvurderlige samarbejdspartnere for den økologiske landmand, og man kan betragte dem som hans mindste og næsten usynlige husdyr. For at få mest mulig nytte af dem, skal han give dem føde i form af planterester og husdyrgødning samt gode arbejdsforhold.

Jordstrukturskader

I landbruget pløjer, harver og tromler man for at give planter og mikroorganismer de bedste arbejdsvilkår. Men man kan gøre mere skade end gavn, hvis der vælges en forkert metode eller et forkert tidspunkt til jordbehandlingen. Tunge maskiner trykker jorden sammen og ødelægger dens struktur, og dermed forringes mikroorganismernes arbejdsforhold. Når først skaden er sket, kan det tage mange år at reparere den.

I økologisk landbrug er det ekstra vigtigt at have en god jordstruktur, da man ikke har de samme muligheder som i det konventionelle landbrug for at behandle planter, der ikke trives. En konventionel landmand kan klare sig uden en levende jord ved at tildele planten kunstgødning og sprøjte mod sygdomme. I det økologiske landbrug er man afhængig af mere forebyggende metoder, fx en frugtbar og levende jord.

Jordstrukturskader har en lang række uheldige konsekvenser, som økologiske landmænd mindst af alle har råd til:

Dårligt luftskifte, dårlig rodudvikling

De store mellemrum i jorden bliver presset sammen, og luften i jorden får sværere ved at fornyes. Uden luft, og dermed ilt nok i jorden, udvikler planternes rødder sig dårligt.

Tab af kvælstof

Mangel på luft, og dermed også ilt i jorden, giver gode vilkår for bakterier, der kan leve uden ilt. Nogle af disse bakterier omsætter nitrat til luftformigt kvælstof, som fordamper, uden at planterne kan få glæde af det.

Dårlig omsætning af organisk materiale

Når det organiske materiale omsættes uden ilt, kan der dannes giftige stoffer.

Større forbrug af energi

Jo hårdere jorden er, des mere energi skal der bruges til for eksempel at pløje.

Vandlidende jord

Regnvand har svært ved at trænge gennem et kompakt lag. Det betyder, at jorden tørrer langsommere op om foråret, og forårsarbejdet forsinkes.

Fare for erosion

Når regnvandet ikke kan synke, er der risiko for at jorden skyller væk under kraftige regnskyl. Faren er størst, hvor jorden skråner.

Skånsom jordbehandling

Det vigtigste i den økologiske jordbehandling er at give jorden en skånsom behandling på rette tid og i rette dybde. De tre vigtigste råd er: Man skal ikke køre, når jorden er våd, man skal køre så få gange som muligt, og man skal bruge den lettest mulige traktor og de lettest mulige redskaber. Derudover kan også grøngødning og efterafgrøder hjælpe til at opretholde en god jordstruktur.