Udnyt ressourcerne bedre

Økologisk Landsforening arbejder på at optimere forholdene i økologiske hønsegårde, så ressourcerne udnyttes bedre i alle led, og hønsene får endnu bedre forhold. Følg projektet "Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk fjerkræproduktion".

De fleste økologiske gårde med æg- eller kyllingeproduktion kan optimeres yderligere og ressourserne udnyttes endnu bedre. I dette projekt undersøger økologiske ægproducenter og konsulenter hos Økologisk Landsforening mulighederne for at:

  • Gøre indeklimaet og udeforholdene for fjerkræet endnu bedre med hensyn til foderoptagelse og beskyttelse.
  • Udnytte gødningen bedre.
  • Skåne miljøet for unødvendigt kvælstof i grundvand og natur.
  • Sikre landmanden bedre indtjening og fremtidsperspektiver.

Den multifunktionelle hønsegård

Når der plantes pil, poppel, buske og træer, og når der sås græs og korn, kan der opnås en hønsegård med mange positive egenskaber. Nemlig en hønsegård, der trækker fjerkræet ud, yder beskyttelse samt stiller foder og beskæftigelse til rådighed. Og samtidig en hønsegård, der skåner miljøet for udsivning af næringsstoffer og ser godt ud for det menneskelige øje. Der laves tre forskellige typer hønsegårde hos Ingeborg Holm, den første med pil, den anden med poppel og den tredje med op til 17 forskellige arter af træer og buske. Afrapportering sker ultimo 2012, dels i form af observation af hønsenes brug af områderne og dels i form af en vejledning om, hvordan en sådan fjerkræfold etableres.

Læs artikel om multifunktionelle hønsegårde (Økologisk Nyhedsbrev 09.11.2011).

Som en del af projektet undersøges hønsenes brug af hønsegården. Til det formål er der installeret webcams i to økologiske hønsegårde, nemlig hos Ingeborg Holm på Ulvehøjgaard, Hovborg, og hos Jan Volmar, Brande.

Bemærk: linkene virker ikke per 27.04.2015

Formålet med at installere webcams er

  • Formidling af forholdene i en økologisk hønsegård, så forbrugere, producenter andre interesserede kan følge med i, hvordan hønsene har det.
  • Indsamling af data om, hvordan hønsene bruger hønsegården.

Hønsegylle eller fast gødning?

Næringsstofferne kan udnyttes bedre end almindelig praksis er, når møget bringes ud af stalden ofte, opbevares i en gylletank med overdækning og bruges som plantenæring i form af gylle. Vi vil vise dette ved at sammenligne gødningseffekten af hønsegylle på havre og byg med den tilsvarende effekt af frisk udmuget fast staldgødning og fast gødning opbevaret i markmødding. Resultatet af disse forsøg vil blive offentliggjort i december 2012.

Dræning af udgangsarealer og produktion af energi-pil

Opsamling af næringsstoffer og overskydende vand i nærområdet omkring hønsehuset etableres hos Jan Volmar i løbet af 2012 og muligvis også hos Ingeborg Holm ultimo 2012. Opsamlet vand med næringsstoffer pumpes ud til voksende piletræer til energiproduktion. På den måde undgås udsivning, og næringsstofferne nyttiggøres som plantenæring. I slutningen af 2012 offentliggøres en rapport om, hvordan man etablerer et opsamlingssystem.

Projektet  munder ud i overblik over og vejledning:

  • hvordan man indretter hønsegårde mest hensigtsmæssigt
  • hvordan man udnytter gødningen bedre og får en større planteproduktion

Materiale fra projekt:

 

Projektet har fået tilskud af EU's Landdistriktsprogram og Fonden for økologisk landbrug. Projektperioden er 01.01.2011- 31.12.2012. Al offentliggørelse i dette projekt vil ske på www.okologi.dk, og resultaterne stilles gratis til rådighed.

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm