Grovfoder til økologiske høns

Brug af grovfoder til økologiske høns fremmer sundhed og giver højere produktivitet. I projektet "Bedre udnyttelse af grovfoder i æg- og fjerkræproduktion" følges fire økologiske ægproducenter, som hver især har flere års erfaring i fodring med grovfoder.

Økolgiske høns skal ifølge de gældende økologiregler have fri adgang til grovfoder hver dag døgent rundt. Erfaringer fra forsøg viser at det er muligt at få sunde og produktive høns ved systematisk og hyppig brug af godt grovfoder. Det giver sunde høns, flotte æg og et alsidigt landbrug.

I projektet "Bedre udnyttelse af grovfoder i æg- og fjerkræproduktion" følges fire økologiske ægproducenter, som hver især har flere års erfaring i fodring med grovfoder.

Resultater

Forsøgsværter

Læs om hver af de fire forsøgsværter og se film, som går mere i dybden med de erfaringer og tanker forsøgsværterne har med brugen af grovfoder og hængebaneanlæg.

Grovfoder til kyllinger og æglæggende høner

Når man ser filmene, der er lavet til dette projekt, er det svært ikke at blive smittet af det engagement og den energi, landmændene lægger for dagen. Hønsenes engagement, når de får tildelt grovfoder, er også smittende for alle, der passer høns, og godt at tænke på, når man sætter tænderne i en æggemad.

Tildeling af grovfoder kan ske med en trillebør, som Jens Otto Rasmussen gør på Stengården. Det passer bedst til størrelsen af gårdens hønsehold og til det meget forskelligartede grovfoder i form af affaldsgrøntsager, som gives til hønsene.

På de fleste gårde med et større fjerkræhold dyrkes grovfoderet specielt til dyrene, som f.eks. hos Niels Riis, Hadsten, der primært dyrker kløver/græs til sine høns. Dette tildeles med et automatisk Mullerup anlæg, der flere gange i døgnet kører ruten gennem hønsehusene for at tildele foder, halm og skaller

Automatik med fordele

Automatisk tildeling af grovfoder med computerstyret hængebane indebærer mange fordele:

  • Arbejdslettelse
  • Rettidig tildeling hver dag
  • Tildeling kan times nøjagtigt i forhold til fjerkræets døgnrytme og livsfunktioner
  • Flere funktioner: strøning, tildeling af skaller, korn og grovfoder
  • Flere fodermidler kan mikses og tildeles samtidig

Projektaktiviteterne har fokuseret på at fremme kendskabet til automatisk tildeling af grovfoder og grovfoderets gunstige virkning på dyrenes sundhed, velfærd og produktivitet i økologiske produktionssystemer. Hensigten er både at fremme dyrenes velfærd og at hjælpe landmandens økonomi.

Økonomisk gevinst

  • Grovfoder har en ernæringsmæssig værdi for økologiske høner. Forsøget har blandt andet vist, at 7 kg majsensilage kan erstatte 1 kg fuldfoder og 6,4 kg lupin/byg ensilage erstatter 1 kg fuldfoder. Dermed opnås også en økonomisk gevinst: Hvor udgiften til fuldfoder ligger på omkring 2,50 kr./kg, koster majsensilage cirka 0,36 kr./kg og lupin/bygensilage cirka 0,39 Kr./kg.
  • Der mærkes en tydelig og voksende interesse for at gøre grovfoder til et større aktiv i den økologiske fjerkræbranche. Flere nybyggerier og renoveringer af stalde bliver udført med mekaniseret og automatiseret grovfodertildeling.

Flere undersøgelser nødvendige

  • Det har ikke været muligt at vurdere yderligere på grovfoders betydning for den økologiske ægproduktion i dette projekt.
  • Mere sikker viden om grovfodermidlers ernæringsmæssige værdi er nødvendig. Der bør laves flere undersøgelser under forsøgsmæssige betingelser (balance forsøg i kontrolleret miljø).

Projektbeskrivelse

Målet med projektet er at fremme brugen af grovfoder til økologiske høns. Det vil vi opnå ved at formidle viden om grovfoder og teknologi, så grovfoderet udnyttes bedst muligt. Når grovfoderet udnyttes optimalt, vil hønsenes sundhed og velfærd øges med høj ægydelse til følge.

Manual om hængebanesystemer, manuel håndtering og ny viden

Projektet udpeger de vigtigste kriterier for succes med tildeling af grovfoder. Både hængebanesystemer og manuel håndtering af grovfoder vil blive beskrevet. Vi samler eksisterende erfaring og ny viden til en best practice manual om, hvordan vi bedst udnytter teknologi og tildeling af grovfoder hos økologiske høns.

I projektet foretager vi en dokumentation af, hvordan økologiske ægproducenter udnytter deres grovfoder. I den forbindelse foretager vi registreringer af foderanalyser, foderforbrug og resultater af produktionen. Vi beregner også hvor godt næringsstofferne i grovfoderet udnyttes, og i hvilket omfang grovfoder kan fortrænge eller erstatte fuldfoder.

Projektet startede 15.02.09 og løber frem til 31.12.09

Dokumentation

Projektleder på projektet er Carsten Markussen

Faglig konsulent: Niels Finn Johansen, Landscentret, Fjerkræ.

Videoproduktion: Moxtell Productions

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug samt med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet (FødevareErhverv)