Bæredygtige afgrøder til Biogas

Projektets formål er at fremme anvendelse af bæredygtige energiafgrøder til økologisk biogasproduktion og økologisk gødning, samt at fremme robuste sædskifter og biodiversitet.

Formål

Projektets formål er at fremme anvendelse af bæredygtige energiafgrøder til økologisk biogasproduktion og økologisk gødning, samt at fremme robuste sædskifter og biodiversitet.

I projektet anlægges parceller med tre til fire alternative energiafgrøder med en høj bæredygtighedsprofil, til demonstrationsdyrkning over mindst to år. Erfaringerne og viden om afgrøderne formidles via en række tiltag, herunder artikler, faktaark og møder. Det forventes, at landmænd fremover bliver mere motiverede til at dyrke energiafgrøder, der fremmer bedre sædskifter, biodiversitet og kulstofbinding i jorden.

Økologiske landmænd peger på behovet for at dyrke kløvergræs og andre energiafgrøder til biogas-produktion, og ad den vej tilvejebringe mere økologisk gødning. Herved kan økologisk planteproduktion og omlægning blive styrket. Desuden blive økologisk landbrugs klimaprofil styrket ved større energiproduktion med afgrøder der styrker indbygning af kulstof og humus i jorden.

Der er i det økologiske landbrug (og i konventionelt) behov for at demonstrere nogle alternativer til energimajs. Alternativer som er mere bæredygtige i forhold til sædskifte, kulstofbinding, biodiversitet, samt i forhold til gødskning og pesticidanvendelse som anvendes i det konventionelle landbrug.

I Tyskland har man haft stor diskussion om problemer med energimajs, og man er allerede langt fremme med at udvikle og demonstrere bæredygtige alternativer f.eks. Skålplanten (Silphium perfoliatum) og blandinger af vilde planter til energi. I dette projekt vil de forskellige alternativer med inspiration fra Tyskland blive dyrket i demonstrationsdyrkning over en årrække og fremvist til interesserede landmænd.

Aktiviteter

Demonstrationsdyrkning I projektet anlægges parceller til demonstrationsdyrkning over en flerårig periode af relevante alternativer.

  1. Højproduktiv kløvergræs til energi og gødning. Blandinger af rajsvingel og rødkløver har givet høje udbytter af tørstof ved tre slæt. Der måles tørstofudbytte, kvalitet og gasudbytte. Det er vigtigt, at økologiske kløvergræsafgrøder kan give et højt tørstofudbytte af en rimelig kvalitet, da det vil gøre det billigere at anvende som foder til økologiske biogasanlæg. Samtidig kan det nødvendige areal til energiafgrøder mindskes.
  2. Vildplanteblanding. En blanding af vilde urter, stauder og énårige blomstrende arter, som er udviklet i Tyskland under navnet 'Biogas 1'. Blandingerne har givet høje tørstofudbytte (mellem 8 og 13 tons tørstof i 2. brugsår) og et markant forøgelse af biodiversiteten. Det svarer til 60-80 pct. af udbyttet i energimajs, men med en langt mindre indsats og med betydelige positive effekter på jord og biodiversitet.
  3. 'Skålplante' Silphium perfoliatum er under afprøvning i Tyskland som alternativ som majs. Det er en flerårig kurvblomst, som man forventer at kunne høste på i 15 år. Derved undgås pløjning. Den har i forsøg givet omkring 20 tons tørstof pr. ha.
  4. Andre alternativer afprøves.

Parcellerne anlægges som flerårige parceller på Jyndevad forsøgsstation med to gentagelser. Der måles tørstofudbytte, kvalitet og gasudbytte.

Resultater

Der er opnået viden om dyrkning af afgrøderne Biogas 1, som er en urteblading beregnet til biogasproduktion, og af Skålplante Silphium perfoliatum L. under danske forhold. Udbytterne af disse planter er desuden sammenlignet med vårhvede/vikke med udlæg af rajgræs eller rødkløverblanding og med en rødkløver/rajgræs/rajsvingel blanding.

Biogaspotentialet af de afgrøder, der er dyrket i projektet, er blevet målt i 2014 og 2015.

Resultaterne er blevet offentliggjort på markvandringer med tilsammen tæt på 170 deltagere. Desuden har ca 55 besøgende på Agromek 2014 hørt om resultaterne og potentialet i at dyrke de afgrøder, der indgik i projektet til biogasproduktion. Den 17. september blev resultater præsenteret for 25 landmænd, der besøgte nybygget biogasanlæg v. Strellev pr Ølgod.

Projektperiode

Januar 2013 til december 2015.

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.