Høj kvalitet af økologiske lam på grovfoder

Projektet "Høj kvalitet af økologiske lam på grovfoder" viste, at en stabil tilvækst for økologiske lam er mulig, men det kræver god græsmarksstyring, fokus på lammenes sundhed og match mellem race og arealtype.

I 2009 gennemførte Økologisk Landsforening og Dansk Kvæg projektet: Høj kvalitet af økologiske lam på grovfoder. Formålet var at få mere viden om grovfoderets indvirkning på lammenes tilvækst, at sikre ensartet tilvækst for lammene og at identificere de barrierer, der kunne være for dette. Slutresultatet skulle gerne blive et endnu bedre slutprodukt, øget afsætning og dermed en bedre økonomi for producenterne.

Projektet var delt i to: En registreringsdel og et staldskoleforløb for ti bedrifter. På fire af disse bedrifter blev der foretaget registreringer såsom grovfoderanalyse, gødningsprøver samt udarbejdelse af foderplaner og vejning.

Staldskolekonceptet

I en staldskole besøger en gruppe landmænd hinanden på skift. Værten bestemmer, hvilke to fokusområder, der skal på dagsordenen, og de øvrige deltagere er forpligtede til at komme med konkrete løsningsforslag. På den måde får værten måske 5-6 løsningsforslag fra kollegerne i stedet for blot ét fra konsulenten. I det følgende nævnes nogle af de gode råd, som deltagerne gav hinanden.

Riv murene ned!

På en bedrift gik fårene i en gammel hestestald med murede boksadskillelser. "Riv murene ned!" lød det fra kollegerne. Der skal være lys og luft. Indret de større rum med grinder, så det er mere fleksibelt. Det er også nemmere at rense med maskiner på denne måde.

Race og arealtype skal matche

En anden havde Suffolk-får, der afgræssede naturarealer. Lammene her havde lav tilvækst. Rådet fra kollegerne var, at man enten skulle skifte besætningen ud med en Gotlænderbesætning eller skaffe sig mere godt sædskiftegræs.

Registrering:

De fire gårde, hvor der blev udført udvidede registreringer, fik hver tre besøg henover sommeren.

En af bedrifterne havde 80 moderfår. Her gik tilvæksten i stå midt på sommeren, selvom der tilsyneladende var rigeligt med græs. Lammene gik i 12 centimeter langt græs, men åd meget lidt, da der manglede kløver og græsset var gult af rust. Lammene havde derfor en lav tilvækst efter fravænning, som det ses i skemaet her:

Tilvækst for gimmer- og vædderlam, bedrift 1:

Tilvækst hos gimmer- og vædderlam, bedrift 1:

undefined 

Der blev udtaget gødningsprøver, hvor der blev fundet en høj koncentration af orm. Desuden blev der taget ensilageprøver, og der blev lagt en foderplan med tilskudsfoder i form af korn iblandet lupin. Det optimale for lammene er 1,10 kg tørstof pr. FE.

Foderplanen for bedrift 1 ses her nedenfor:

undefined

Bedrift 2:

På en anden bedrift var der ca. 600 moderfår. Her sås en meget fin tilvækst hos lammene på 250 til 325 gram pr. dag, som skemaet her viser:

Tilvækst for lam, bedrift 2:

undefined

Hold to, som var på stald, fik udelukkende ensilage.  I foderplanen blev der foreslået havre, men ensilagen var så god, at man valgte at køre alene på denne. Her ses den foreslåede foderplan:

undefined

Alt i alt var registreringerne lærerige, da man i løbet af sommeren ser en del mere end om efteråret og derved har mulighed for at rette op og finde årsagerne til en eventuel ringe tilvækst. Besøgene viste også, hvor vigtigt en god foderplan er, så man rammer den optimale tilvækstkurve.

Anbefalinger på baggrund af registreringerne:

Græs

Projektet viste, at gode græsmarker og kløver ensilage er et must for at sikre en jævn tilvækst. Lammene har brug for en optimal ensilage, der skal ligge på omkring 1,10 kg. Tørstof/FE, derfor skal man sørge for at få ensileret rettidigt. Græs har mange varianter. Fra naturarealer til gode kløvergræsmarker. Dét kræver planlægning: En strategi , der viser, hvordan græsset kan udnyttes. Registreringerne viste, at evnen til at vurdere græssets kvalitet er afgørende for tilvæksten. De producenter, der havde en fortid som mælkeproducenter havde derfor en fordel, da de var trænede i løbende at vurdere græssets kvalitet.

Vær opmærksom på parasitter

Et andet problem i forhold til vækst er parasitter, som lam kan være inficerede med uden at vise ydre tegn som afmagring og diarré. Orme infektion kan nedsætte tilvæksten med op mod 50 procent.  Bl.a. derfor er det en god idé en gang månedligt at veje et repræsentativt antal lam for at holde øje med, om vækstkurverne er stabile. Desuden anbefales det at tage gødningsprøver 2-4 gange fra fravænning til indbinding.  Alle besætningerne blev behandlet 1-2 gang for løbe-tarm orm.

Stabilitet er hovedmålet

Det er centralt at lægge en plan for tilvæksten, da man ellers ikke kan vide, hvornår lammene er "færdige." Målet behøver ikke være specielt høje tilvækstrater, det vigtigste er, at tilvæksten er stabil. Der skal lægges en foderplan for de lam, der færdigfodres på stald.

Mange af anbefalingerne ovenfor er ikke nye, men projektets resultater understregede, at det er disse aspekter, der kan sikre stabile resultater og god dyrevelfærd.

Projektbeskrivelse

For mange økologiske lam har en dårlig tilvækst på grovfoder. Det koster i kroner og øre - og i kvaliteten af kødet. Derfor analyserer vi de praktiske problemer i produktionen, som skal overvindes for at sikre en høj, ensartet kvalitet af økologisk lammekød.

Mange økologiske lam profiterer ikke godt nok af grovfoder. Dyrene går i stå i tilvæksten i en periode fra sidst på året og indtil midt på vinteren. Vi kender ikke årsagen. Men det økonomiske resultat for producenten er meget ringe, og kvaliteten af lammekøddet er ikke tilfredsstillende.

Økologisk Landsforening vil i dette projekt udpege, hvilke praktiske barrierer der skal overvindes i produktionen for at opnå en høj og stabil kvalitet af økologisk lam. Ved at benytte staldskoler kan de produktionstekniske problemer trækkes frem i lyset og blive analyseret. Herigennem vil vi opsamle erfaringer og udvikle nye tiltag og løsningsmodeller, som kan afhjælpe problemerne og anvise nye veje.

Vi vil nå Friland Foods' kvalitetskrav til lammekød

Projektet giver løsninger på mange af de udfordringer, der er forbundet med at leve op til Friland Foods koncept for økologisk lammeproduktion. Friland Food beskriver og giver anvisninger på, hvordan man laver lam af en mere ens kvalitet. Det er desværre ikke muligt for producenterne at levere lam til konceptet endnu, da Friland Foods ikke har tilstrækkelig afsætning for økologiske lam. Økologisk Landsforening er derfor blevet bedt om at beskrive et foreløbigt koncept.

Vi undersøger, om lammenes pladsforhold og faktorer som klipning, lys og luft påvirker optagelsen af foder og tilvækst. Iagttagelserne kan munde ud i eventuelle mindstekrav til konceptet. Kvaliteten af grovfoderet har også indflydelse på, hvor meget dyrene kan og vil æde. Derfor skal der være minimumskrav til kvaliteten af grovfoderet, så det overholder de økologiske krav på 60 % grovfoder og max 40 % tilskudsfoder.

Projektet danner med andre ord grundlaget, for at der overhovedet kan tilvejebringes et tilfredsstillende antal økologiske lam, som lever op til forbrugernes krav til kødets kvalitet.

Konceptet er ikke godkendt endnu.