Afgræsning - også en del af fremtidens landbrug

Afgræsning er en af hjørnestenene i den økologiske kvægproduktion. For mange landmænd er det imidlertid en stor udfordring. Projektet skal derfor give ny inspiration til afgræsning.

Det er afgørende for økologiens troværdighed, at alle dyr kommer på græs. Dyrene trives med afgræsning, hvor frisk græs udgør hovedfoderet.

Mange landmænd synes, det er svært at skaffe tilstrækkeligt mange arealer til afgræsning og opretholde tilstrækkelig høj hygiejne i græsmarkerne til de forskellige besætningsgrupper. Det er desværre en udbredt misforståelse, at græsmarkernes vækst og kvægets græsoptagelse ikke kan planlægges forud, registreres og reguleres løbende.

Projektets antagelse er, at der kan udvikles koncepter til afgræsning i større danske malkekvægsbedrifter som er rationelle og økonomisk bæredygtige. Samtidig opfylder konceptet branchens målsætning for dyrevelfærd og miljørigtig produktion. Vi fokuserer på at identificere barrierer og muligheder for afgræsning i forskellige typer af kvægbrug. Herudfra udvikler vi innovative systemer til afgræsning, herunder systemer der kan understøtte de specielle behov inden for økologi.

Vi udvikler, demonstrerer og implementerer nye metoder til at estimere græstilbud og græsoptagelse for højtydende malkekøer. Der udvikles en metode til vurdering af dyrevelfærd på besætningsniveau under afgræsning, som baseres på direkte målinger af køernes sundhed og adfærd. Herudover sættes der fokus på udvikling af metoder og styring af afgræsning hos ungdyr og goldkøer.

Folder: Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs

Faktark med gode råd om afgræsning for kalve

Faktaark med gode råd og retningslinjer for afgræsning for goldkøer og løbekvier

Læs om automatisk måling af græstilbuddet i marken med græsmåler fra New Zealand

Projektets formål

  • at frembringe et "helhedsorienteret" beslutningsgrundlag for valg af afgræsning under forskellige produktionsforhold
  • at understøtte en fortsat produktions-, velfærds- og miljømæssig udvikling af systemer baseret på at bruge afgræsning som en del af fremtidens kvægbrug
  • at demonstrere ny praksis for afgræsning hos udvalgte dyregrupper, samt nye metoder til at styre græsmarkerne bedre

5 delprojekter om afgræsning

Vi er i Økologisk Landsforening med til at iværksætte fem delprojekter, som skaber ny viden og udvikler helhedsorienterede systemer, der er rettet mod at blive implementeret direkte i kvægbruget. Herudover arbejder vi med specifikke områder, hvor der er identificeret akut behov for nye løsninger. Økologisk Landsforening er mest involveret i delprojekterne 3 og 5.

Delprojekt 1: Innovative systemer til afgræsning: Vi sætter fokus på barrierer og muligheder for afgræsning.

Delprojekt 2: Dyrenes velfærd: Vi fokuserer på konsekvenser for malkekøers velfærd ved afgræsning under aktuelle danske forhold

Delprojekt 3: Græsoptagelse: Vi udvikler metoder til at bestemme, hvor meget græs dyrene optager under praktiske forhold.

Delprojekt 4: Mobilmalkning: Vi klarlægger behov og ønsker vedrørende mobil automatisk malkning i marken. Vi udvikler og validerer konceptet i tæt samarbejde med mælkekvægsbedrifter i Danmark, hvor mobil malkning er introduceret.

Delprojekt 5: Ungdyr og goldkøer: Vi kommer med praktiske ideer og inspiration til, hvordan afgræsningen for kalve, løbekvier og goldkøer kan forbedres. Det gør vi ved at monitere og beskrive, hvordan 10 bedrifter planlægger og gennemfører afgræsning. Resultaterne vurderes i forhold til litteraturen. Forslag til forbedringer samles i en rapport.

Projektejer: Dansk Kvæg, AU

 

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.11