Holistisk afgræsning

Traditionel afgræsning, som reguleret storfold, stribegræsning og skiftefold, har nogle begrænsninger f.eks. i forhold til opfyldelse af dyrenes ernæringsmæssige behov. ”Holistic Grazing Management” (HGM) kan være svaret på begrænsningerne.

Formål

Projektets formål: at udvikle nye metoder til afgræsning med kvæg, som er i bedre overensstemmelse med de økologiske værdier og principper. Det opnås ved at nytænke afgræsning, med opfyldelse af en bredere vifte af målsætninger end markens nettoproduktion og dyrenes tilvækst. Holistisk afgræsning er et nyt afgræsningssystem, der har som målsætning at reducere udledning af klimagasser, øge biodiversiteten, optimere næringsstofforsyningen, mindske parasitbelastningen og forbedre jordstrukturen.

Forventet effekt

Projektet forventes at dokumentere, at HGM er et realistisk alternativ til traditionelle afgræsningssystemer i Danmark, som samtidig er økonomisk bæredygtigt for landmanden. Kombinationen af en vellykket tilpasning af HGM til danske klima- og produktionsforhold og formidling af HGM til danske landmænd forventes at have en stor effekt på:

  • landmandens økonomi
  • klimaet
  • husdyrenes velfærd
  • jordens frugtbarhed.

I første omgang er HGM mest oplagt at tilpasse til kødproduktion, men på længere sigt vil HGM også kunne vise sig at vinde indpas i moderne mælkeproduktion.

Aktiviteter

Projektet er et pilotprojekt, hvor der udvikles et dansk værktøj til græsmarksstyring efter HGM-principper. Værktøjet udvikles på baggrund af erfaringerne med holistisk afgræsning med 500 stude på Barritskov og med input fra eksperter på Savory Institute. Det forventes, at erfaringerne med stude kan overføres og tilpasses til malkekvæg.

Demonstration og dokumentation af HGM

Barritskov gods påbegyndte HGM i 2011 på 260 ha græs, som afgræsses med 500 stude. Her iværksættes registreringer, som dokumenterer:

  • Tilvækst af dyrene
  • Brutto- og nettoudbytte i marken
  • Fordøjeligheden af det græs dyrene optager
  • Udbytte ved afgræsning sammenlignes med udbytte ved slæt
  • Arbejdskraftbehov til flytning af dyr og vand registreres
  • Parasittryk

Manual for HGM

Der gennemføres en videnssyntese omkring Holistic Grazing Management, og der oprettes kontakt til Savory Institute med henblik på at oprette et videnscenter for HGM i Danmark.

På baggrund af videnssyntese og forsøg på Barritsskov udarbejdes græsmarksskemaer og manual til styring af græsmarker efter HGM under danske klima- og jordbundsforhold.

Seminar

I sensommeren afholdes et internationalt seminar på Barritskov med deltagelse af instruktør fra Savory Institute og leder af Savory Hub, Sverige, Jorgen Andersson. Seminaret giver en generel introduktion til principper, udbredelse og forskellige fremgangsmåder rundt omkring i verden. Barritskov bliver gennemgået som case med besigtigelse af marker og dyr, og der bliver udarbejdet forslag til, hvordan en dansk økologisk mælkeproduktion kan omlægges efter holistiske afgræsningsprincipper.

Film

Film fra tre producenter som praktiserer "holistisk afgræsning".

Se filmen, 'De evige græsmarker':

Projektperiode januar 2014 - december 2014