Lupin gav et godt proteinudbytte

Udbyttet i lupin til modenhed var 36 hkg pr. ha i vores projekt om selvforsyning med foder til køer. Ved dyrkning af lupin i blanding med korn opnås et højere udbytte, men med et lavere proteinindhold.

I projektet "Økologisk mælk uden foderindkøb" undersøger vi hvordan man kan øge selvforsyningen med foder til malkekøer. De to værter i projektet dyrker bælgsæd som erstatning for dyrt indkøbt kraftfoder. Den ene vært er Henrik Petersen i Løgumkloster, og han har dyrket lupin til køerne gennem flere år.

undefined
Den 8. juni: Afgrøden er godt i gang. Lupinen står tæt og dominerer korn og ukrudt. Foto: Claus Østergaard

Parceller

I forbindelse med projektet blev en af Henrik Petersens marker inddelt i fire parceller, så vi kunne sammenligne udviklingen af lupin i renbestand med lupin i forskellige blandinger med korn. I en anden mark blev der sået den samme lupin/korn-blanding på hele arealet. Der blev anvendt lupinsorten Iris, som er forgrenet. Vårhvedesorten er Amaretto. Og havre sorten er Dominik.

Udsædsmængder for de 4 parceller i mark 7 (kg/ha)

 1. 200 kg lupin
 2. 150 kg lupin + 50 kg vårhvede
 3. 150 kg lupin + 50 kg havre
 4. 100 kg lupin + 50 kg vårhvede og 50 kg havre

Udsædsmængder for mark 12 (kg/ha)

 • 100 kg lupin + 50 kg vårhvede og 50 kg havre

Aktiviteter i marken

12. april: Pløjning

14. april: Såning

18. april: Tromling

20. april: Strigling

14. juni: Vandet 25 mm

31. august: Høst

Vurdering af afgrøden

Planteavlskonsulent Claus Østergaard vurderede afgrøden løbende. Midt i juni lød det således:

"Afgrøden er udviklet fint uden problemer med frøukrudt. Afgrøden ser ud til at være mest tæt i de dele af marken, hvor der er sået den højeste udsædsmængde af lupin og den mindste mængde korn. Proteinafgrøden klarer sig altså visuelt bedre end kornet, selvom om en tælling i marken i maj viser, at plantetallet af lupin er lavere end forventet. Det er tørt, og en vanding har kunnet afværge synlige tørkeskader i afgrøden."

Mark 7 havde ikke fået gødning, og derfor var lupin meget dominerende uanset om der var iblandet 50 eller 100 kg korn pr. ha. I marken var der en lille mængde frøukrudt, men en del kvikskud, der i dele af marken har påvirket udbyttet negativt.  Der er kun foretaget ukrudtsbekæmpelse en gang, 6 dage efter såning ved strigling inden afgrøden er fremspiret.

Plantetallet er opgjort ved en tælling den 10.maj 2012. Kornet har 2-3 blade, mens lupin er højere og har ca. 4 blade på tidspunktet for tællingen.

undefined

I parcellen med lupin i renbestand er det opnåede plantetal på 80 pl./m2 lavere end det tilstræbte plantetal på 100 pl./m2. I parceller med blandinger af korn ligger plantetallet tættere på det tilstræbte på hhv. 75 pl./m2 (lupin) og 100 pl./m2 (korn). Især ved dyrkning af de uforgrenede lupinsorter er det vigtigt, at plantebestanden er tilstrækkeligt for at afgrøden kan klare sig i konkurrencen med ukrudtet. Det lave plantetal kan være årsagen til, at udbyttet tilsyneladende har været lavere i parcellen med lupin i renbestand end i de parceller hvor lupin og korn er dyrket i blanding.

 

undefined

Billede: Den 31. august. Blanding af korn og lupin høstes i mark 12. Lupin er ikke længere så dominerende.

Udbytter og næringsstofindhold

Afgrøden blev høstet sidst i august. Udbyttet blev bestemt ved vejning af læs på nærliggende foderstof.  Udbyttet fra parcel B, C og D blev blandet efter vejning og er derfor analyseret samlet.

undefined

Behandling efter høst

Lupin og korn blev tørret ned på ejendommen. Lupin i renbestand blev varmebehandlet ved hjælp af en gårdtoaster for at forbedre proteinkvaliteten.

Anbefalinger ved dyrkning af lupin til modenhed

 • Lupin er bedst egnet på sandjord
 • Lupin dyrkes mindst 2-3 år efter kløvergræs, hvor gødningsniveauet i jorden er lavt.
 • Blanding med korn øger udbytte i forhold til renbestand.
 • Lupin kræver podning med bakteriekultur for at sikre kvælstofforsyningen
 • Udsædsmængden skal være 100 pl./m2 ved dyrkning i renbestand (200-300 kg/ha).
 • Såning så tidligt som såbedet tillader.
 • Undgå gødning - det favoriserer ukrudt og korn.
 • Høst i starten af september

 

Projektet har fået tilskud fra EU´s Landdistriktsprogram og Fonden for Økologisk Landbrug.

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne