Økologisk Græskalv

I dag er det kun omkring 1/4 af de økologiske tyrekalve, som opfedes inden i økologiske produktion. Hovedparten af de økologiske tyrekalve af stor race videresælges til konventionel opfedning, mens hovedparten af økologiske jerseykalve aflives ved fødslen.

Formål

Projektets formål er at ophøje økologiske tyrekalve af malkerace fra et restprodukt fra den økologiske mælkeproduktion til et rentabelt økologisk kvalitetsprodukt.

Forventet effekt

I projektet udvikles et nyt koncept, "Økologisk græskalv". Konceptet afprøves af to landmænd med kalve, der er født henholdsvis forår og efterår. Der udarbejdes DB-kalkule for produktionen, som demonstrerer det økonomiske potentiale i produktionsformen. Dækningsbidraget forventes minimum at være på højde med indtjeningen ved økologisk studeproduktion med den nuværende afregning for økologiske kalve og stude.

Det forventes, at der kan udvikles en effektiv styring af afgræsning og flytning af hytte og hegn, så meromkostningen til arbejdskraft er væsentligt mindre end de omkostninger til stald og foder, som kan spares.

Det forventes, at der kan opnås en gennemsnitlig tilvækst på over ét kilo om dagen på kalvene. Ligesom det forventes, at der kan opnås en slagtekvalitet med form og fedme på linje med Dansk Kalv. Talg farven forventes at være mørkere på grund af græsfodringen. Spisekvalitet forventes at være høj med god mørhed og smag. Fedtsyresammensætningen forventes at være gunstig i forhold til human ernæring på grund af det store indhold af græs i fodringen.

Det forventes, at en positiv modtagelse af kalvekødet i restaurationsbranchen vil kunne bane vejen for en markedsføring af kødet i detailhandelen. I givet fald vil der være et potentiale for produktion af økologisk græskalv på over 20.000 tyrekalve om året, som i dag aflives eller opfedes konventionelt.
Kødet forventes at kunne opnå en merpris udover økologisk merpris.

Foderforbruget og klimabelastningen er 20 % lavere per kilo kalvekød end per kilo studekød.
Færre kalve aflives og flere kalve opfedes økologisk.

Aktiviteter

Projektet inddeles i tre arbejdspakker

Arbejdspakke 1. Udvikling

Arbejdspakken gennemføres primo 2015
I samarbejde med PIT-hegn og to landmænd udvikles en mobil hytte og hegn, som let kan flyttes. Der beskrives et afgræsningssystem, som sikrer, at dyrene får et nyt stykke græs af ensartet kvalitet hver dag, som matcher kalvens behov for næringsstoffer.

Hytten skal have plads til 3 køer og 9 kalve op til 4 måneder. Efter 4 måneder fravænnes kalvene og køerne slagtes eller modtager et andet hold kalve. Kalve af stor race slagtes ved 350-400 kilo levende vægt, hvor de forventes at være 10-12 måneder gamle.

Hytten placeres med en arrondering på 1-2 ha og flyttes primo juli, primo oktober og primo april.
I sommerhalvåret kommer de små kalve på græs sammen med køerne, inden de er en måned gamle.
Hovedfoderet er frisk græs og der går minimum 3-4 uger imellem dyrene kommer tilbage på et stykke, de har græsset tidligere. Kalvene supplerer op med mælk fra koen og bliver efter fravænning suppleret med 1 kg korn i stedet for mælk.

I vinterhalvåret har kalve over ½ år adgang til det fri, når vejrforholdene tillader det og der planlægges efter at have en afgrøde stående ("stockpiling"), som kan stribegræsses efterår/vinter, f.eks. italiensk rajgræs eller foderraps. Hovedfoderet i vinterperioden vil være letfordøjeligt græsensilage. Kalve under 4 måneder supplerer op med mælk fra koen og bliver efter fravænning suppleret med 2 kilo korn i stedet for mælk.

Arbejdspakke 2. Afprøvning

Der igangsættes et forsøg med én hytte hos en landmand, der indsætter små kalve og køer omkring primo april 2015. Der igangsættes et tilsvarende forsøg hos en anden landmand, der indsætter små kalve og køer primo oktober 2015. Kalvene slagtes henholdsvis marts og august 2016.

Landmændene rådgives af økologikonsulenter fra Økologisk Landsforening. Fodringskonsulenter fra Økologisk Landsforening laver en forsøgsopsætning i begge besætninger med løbende målinger af foderforbrug, græsmarksstyring, arbejdsforbrug og tilvækst på kalvene. Der afholdes et åbent hus ultimo 2015 hos den landmand som igangsætter forsøg i foråret 2015. Der afholdes åbent hus i juni 2016 hos den landmand som igangsætter forsøg i efteråret 2015.

Hovedparten af arbejdspakken gennemføres i 2015.
På baggrund af registreringer og slagteriets afregning udarbejdes der i 2016 en DB-kalkule på økologisk græskalv.

Arbejdspakke 3. Slagte - og spisekvalitet

Kalvene klassificeres på slagteri i forhold til form, fedme og farve. Mineslund slagter afsætter kalvene og sender et spørgeskema omkring spisekvalitet med ud til køberne. Kalvenes slagte- og spisekvalitet beskrives. Fedtsyresammensætning i kødet analyseres.  Arbejdspakken gennemføres i 2016.

Der udarbejdes en folder om økologisk græskalv. Der produceres en video som følger produktionen og interviewer landmændene.

Hovedparten af aktiviteterne i arbejdspakke 3 gennemføres i 2016. Optagelser til video starter ved igangsætning af forsøg april 2015 og foregår løbende frem til slagt i begge besætninger.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

  • Der er udviklet et nyt økologisk kalvekødskoncept.
  • Der er udviklet en mobil kalvestald og en model for mobilt elhegn.
  • Der er udviklet en afgræsningsmodel, som sikrer en forsyning af friskt græs af ensartet kvalitet, som matcher næringsstofbehovene for tyrekalve i perioden medio april til ultimo november. De første dyr kom på græs ultimo april, og forsøget er gennemført efter den beskrevne model. 
  • Der er beskrevet et system, hvor kalvene opdrættes af ammetanter i mælkefodringsperioden og har adgang til udearealer året rundt.
  • Ammetantemodellen og system for græsmarksstyring er afprøvet  i to besætninger med kalve født henholdsvis forår og efterår. Tre ammetanter med 9 kalve i alt har hver/hver anden dag fået tildelt et nyt stykke græs i perioden fra primo april til fravænning i august. De forårsfødte kalve har haft en daglig tilvækst på ét kg i mælkefodringsperioden uden supplerende fodring. I oktober er der opstartet et nyt hold på seks kalve med tre nye ammetanter – de skal afgræsse hen over vinteren og suppleringsfodres efter behov med wraphø og korn.
  • Der er demonstreret høj andel af afgræsning via stribegræsning.
  • Foderforbrug, tilvækst og arbejdstid er registreret og der er udarbejdet en kalkule for dækningsbidrag.
  • Slagte – og spisekvalitet samt fedtsyresammensætning i kødet er testet.
  • Der er udarbejdet en video, som følger produktionen og interviewer landmændene, samt en folder, som beskriver koncept og resultater.

Pjece: Økologisk Græskalv

Pjecen beskriver konceptet Økologisk Græskalv og giver anvisninger på, hvordan tyrekalve af malkerace fra den økologiske mælkeproduktion håndteres og sælges.

Film: Økologiske tyrekalve opfedet på græs

Kød fra økologiske tyrekalve er ikke det, man finder mest af i butikkernes kølediske. Tyrekalvene fra de økologiske malkekøer sælges typisk videre til konventionel opfedning, hvor foderet er billigere, og det derfor er lettere at få økonomi i en kødproduktion. I filmen fortælller landmænd og kvægrådgiver om konceptet Økologisk Græskalv som metode til rentabel produktion af kvalitetsoksekød fra økologiske tyrekalve. Kalvene har tilbragt hele deres liv – året rundt – på græs sammen med pensionerede malkekøer som ammetanter.

Læs mere

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

 

Projektet er støttet af Kvægafgiftsfonden, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Logo Erhvervsudviklingsordningen

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne