Økonomisk strategi for økologisk mælkeproduktion

Projektets formål er at skabe muligheder for, at økonomisk udsatte økologiske mælkeproducenter kan forblive i den økologiske produktionsform ved at beskrive alternative økologiske udviklingsveje, der er så økonomisk attraktive, at en tilbagelægning til konventionel produktion undgås.

Formål

Formålet er at skabe muligheder for, at økonomisk udsatte økologiske mælkeproducenter kan forblive i den økologiske produktionsform ved at beskrive alternative økologiske udviklingsveje, der er så økonomisk attraktive, at en tilbagelægning til konventionel produktion undgås.

Formålet opnås ved at:

 • Analysere ejendomme med mælkeproduktion, hvor der er en sund økonomi med økologisk produktion, herunder hvilke strategier, der er brugt på bedrifterne.
 • Tilvejebringe strategiske redskaber, der kan forbedre økonomien og sikre overlevelsen som økologisk mælkeproducent.

En analysegruppe bestående af Økologisk Landsforening, SEGES og lokale økonomikonsulenter analyserer og udvikler et redskab, der kan støtte udsatte økologiske mælkeproducenter til at tage beslutning om at blive i den økologiske produktionsform.

Forventede effekter

Effekterne forventes på længere sigt at være, at flere af de økonomisk udsatte mælkeproducenter får støtte til at forblive i den økologiske produktionsform og kan udvikle deres bedrift i økologiens rammer.

På kortere sigt vil effekten være, at økologiske mælkeproducenter kan tilbydes et økonomi- og strategi-tjek baseret på analyser fra nærværende projekt. Det forventes, at alle økonomirådgivere vil få kendskab til værktøjet, da det distribueres via www.okologi.dk og SEGES henviser hertil. Derfor forventes det også, at værktøjet vil komme i brug i over halvdelen af de rådgivningsforløb, hvor der skal tages stilling til fortsat økologisk drift. En anden effekt er, at der kan skabes faglig og evt. politisk opmærksomhed på de udfordringer, som nogle økologiske mælkeproducenter har.

Den samfundsmæssige effekt af projektet vil være, at det vil bidrage til at nå målsætningen om at fordobe det økologiske areal i 2020. Herved opnår man en større dyrevelfærd, mindre miljøpåvirkning og større biodiversitet. Dels ved at de økologiske mælkeproducenter ser mulighederne for at udvikle deres produktion i den økologiske retning, dels ved at fastholde muligheden for de økologiske planteavlere.

Aktiviteter

Målet for projektet er at udvikle et redskab i form af en bedriftsanalysemodel, der kan beskrive og analysere muligheder for en bedre totaløkonomi ved at forblive som økologisk mælkeproducent på trods af, at evt. bank og økonomirådgiver anbefaler at lægge tilbage til konventionel produktion. Målet opnås ved at analysere og forstå årsagerne til, at økologien bliver fravalgt for nogle økologiske mælkeproducenter.

Der skal udarbejdes et bedriftsanalyseværktøj, hvor der som minimum skal være beregninger for bedriftens forskellige muligheder, inden en beslutning for enten fortsat økologisk produktion eller en tilbagelægning til konventionel produktion sker.

Der vil blive udarbejdet en rapport (folder), som kan anvendes af rådgivere og landmænd, der ønsker en økonomisk og produktionsmæssig gennemgang af muligheder for bedriften. Folderen beskriver hvilke oplysninger, der er anvendt i bedriftsanalyseværktøjet.

Der skal udvikles alternative strategier, baseret på praktiske og positive erfaringer med økologi. F.eks. kan øget selvforsyning, muligheder for jordkøb, samarbejde mellem planteavls- og kvægbrug samt fokus på enkeltafgrøders udbytte være nogle faktorer der bringes i spil.

I projektet vil vi samle og henvise til relevante værktøjer, der kan anvendes ved vurdering af, om produktionen skal være konventionel eller økologisk, hvor især de nye tiltag vedrørende EU-reformens ”grønnings elementer” skal tages med i betragtning i overvejelserne om fortsat økologisk produktion.

Aktiviteter 2014

 1. Første prototype af værktøjet bliver udviklet og værktøjet bliver afprøvet på et par prøveforløb og præcenteret for en ERFA-gruppe.

Aktiviteter 2015

1. Værktøjet bliver tilrettet og der gennemføres endnu et par prøveforløb. Derefter skal værktøjet endelig tilrettes og så forventes det, at værktøjet er kampklar.

2. Økologiske udviklingsveje for mælkeproduktionen - idekatalog

 • Indsamling af gode input fra Bedriftsanalyser. De opgørelser, der forefindes over økologiske mælkeproducenters økonomi, vil blive analyseret i forbindelse med udarbejdelsen af et beregningsværktøj. Hvad kan vi bruge fra de bedste? – bliver spørgsmålet, der vil blive forsøgt besvaret.
 • Arbejdsgruppe og erfaringsindsamling: Der nedsættes en arbejdsgruppe af økonomi-, kvægbrugs- og planteavlskonsulenter, som skal bidrage til at øge forståelsen af udfordringerne for økologisk mælkeproduktion og idégenere på hvilke muligheder, der bør udforskes med henblik på, at de økologiske mælkeproducenter får en bedre økonomi.
 • Der udarbejdes et idekatalog over mulige udviklingsveje for økologisk mælkeproduktion med en bred pallette af tilgange:
  • Fodring, økologisk selvforsyning
  • Bedriftssamarbejde, planteavl – kvæg
  • Maskinsamarbejde
  • Tilpasning af ydelse
  • Andre alternative tilgange

3. Økonomi-tjek

 • Der udvikles et tværfagligt enkelt og kort rådgivningsprodukt, ”Økonomi-tjek”, hvor kataloget bliver præsenteret og bedriftens økonomiske udfordringer behandles i lyset heraf.
 • Dette punkt vil blive gennemført i 2015.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden. Desuden afholdes et orienteringsmøde for interesserede rådgivere i Danmark (økonomi-, kvægbrugs- og planteavlskonsulenter) med speciale i økologi. Redskaberne til Økonomi-tjek stilles til rådighed for alle landbrugsrådgivere via download fra internettet.

Resultater 2015

Projektet startede i 2014, hvor økologiske mælkeproducenter var enormt pressede på økonomien. Dette medførte, at flere blev bedt om eller ønskede en beregning på tilbagelægning til konventionel produktion. Ved at udvikle et beregningsværktøj (regneark) kunne vi præsentere mælkeproducenterne for mulige udviklingsveje i den økologiske produktion og anskuliggøre økonomien ved en eventuel tilbagelægning til konventionel produktion. På den måde blev valget tydeliggjort og konkretiseret.

Der er desuden udarbejdet et idekatalog, hvor eksempler på mulige og nødvendige udviklingsveje for den økologiske mælkeproduktion er beskrevet. Samtidig har vi beskrevet en række ideer til at opnå en mere stabil økonomi i den økologiske mælkeproduktion.

Se beregningsværktøj

Se basisværdier i beregningsværktøj

Se idekatalog: udviklingsveje for den økologiske mælkeproduktion

Organisering

Økologisk Landsforening leder projektet og to driftsøkonomikonsulenter fra lokale landboforeninger inviteres til at deltage i en følgegruppe/arbejdsgruppe, hvor værktøjet ”Økonomi-tjek” gennemarbejdes. Derudover vil driftsøkonomi-afdelingen på SEGES blive inddraget i analyser og behandling af data til analyse. William Schaar Andersen, SEGES, deltager i arbejdsgruppen. Gruppen vil ligeledes bidrage med faglige input og opgaver i projektet.

Projektperiode

Januar 2014 - december 2015.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.