Multiplant - flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

Projektets formål er at udvikle og demonstrere økologiske planteavlssystemer med høj produktion af biomasse pr. arealenhed til energi- og proteinproduktion med henblik på raffinering til énmavede dyr.

Formål med MultiPlant

Økologisk Landsforening deltager som partner i projektet MultiPlant, der er et GUDP projekt under ICROFS’s ORDD1-program. Økologiske landbrug uden husdyr er pressede på robustheden i deres markproduktion af forholdsvist kornrige, ensidige sædskifter, og at presse flere bælgplanter i form af ærter, lupiner eller hestebønner ind er ligeledes usikkert. Økologisk husdyrproduktion i Danmark er stadig i relativt høj grad afhængig af importeret protein i form af sojabønner. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan planteavlsbrug på anden måde kan medvirke til at forsyne husdyrene på husdyrbrug med protein fra andre proteinplanter end ært, lupin og hestebønne.

Formålet med nærværende projekt er at udvikle og demonstrere økologiske planteavlssystemer med høj produktion af biomasse pr. arealenhed til energi- og proteinproduktion med henblik på raffinering til énmavede dyr. Multiplant-afgrøderne skal desuden være robuste over for rodukrudt og bidrage til at opbygge jordens frugtbarhed ved indbygning af CO2 i jorden og til at understøtte naturen i agerlandet.

Forventede effekter

Projektet forventes at bidrage til, at økologiske landbrug uden husdyrproduktion vil få forbedrede indtjeningsmuligheder med forventede salgsindtægter af produkter til bioraffinering af protein og biogasproduktion og af hø. Landmændene vil desuden få bedre sædskifter, kvælstoftilgængelighed og -dynamik samt øget jordbundsfrugtbarhed, der tilsammen vil betyde, at det ikke længere er nødvendigt at importere konventionel husdyrgødning.

Der vil være en stor effekt af projektet for naturen med bedre føderessourcer for insekter, fugle og små pattedyr fra de multifunktionelle og –artsrige blandinger af planter på markerne. Det estimeres, at arealet med økologisk planteavl uden husdyrproduktion tilknyttet vil kunne fordobles fra de nuværende ca. 78.000 ha, og at importen af konventionel husdyrgødning potentielt kan blive reduceret til nær nul. Omlægningen af ca. 78.000 ha. medfører en reduktion i brug af kunstgødning på 12.900 ton N. Samlet set vil den forventede reduktion i import af husdyrgødning til nuværende landbrug og af kunstgødning til landbrug, der omlægger til økologisk drift betyde en reduktion af forbruget af N i dansk landbrug på op til 3,4 %. Den store reduktion af kvælstoftildeling til i alt ca. 156.000 ha vil desuden medføre en betydelig reduktion i udledningen af klimagasser, f.eks. lattergas. Omlægning af 78.000 ha vil desuden medføre bortfald af pesticidforbrug fra 2-4 behandlingshyppigheder på dette areal.

Aktiviteter i MultiPlant

Projektet er organiseret i seks arbejdspakker med hver sin leder og med tæt kobling mellem forskning, udvikling og demonstration. Leder af hele projektet er professor Jørgen Eriksen, Afdeling for Agroøkologi AU-agro. Der bliver jævnligt afholdt projektmøder mellem lederne af projektet, og to gange om året bliver der afholdt møder med alle deltagerne i projektet.

Deltagende firmaer og institutioner i projektet er: DLF, PlanEnergi, Vestjyllands Andel, Agro Business Park, SEGES, Økologisk Landsforening, Afdeling for biovidenskab AU-bios, Afdeling for ingeniørvidenskab AU-eng, Afdeling for husdyrvidenskab AU-bios, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet, Afdeling for Agroøkologi AU-agro.

Økologisk Landsforenings deltagelse vedrører kun demonstrationsaktiviteterne i Arbejdspakken ”AP 6 Ressource utilization and economics”.

Økologisk Landsforening bidrager med design af systemer og sædskifter til dyrkning og brug af multiartsblandinger hos økologiske landmænd. Desuden bidrager Økologisk Landsforening i analyser af miljømæssige konsekvenser af dyrkning af multiartsblandinger og den betydning, det vil have for økologiske landbrugs økonomi, samt med udbredelse af system og koncept.

Der afholdes to workshops ”på landbrug for landmænd” for at udbrede kendskabet til projektets resultater og få økologiske og potentielle økologiske landmænds vurdering og evaluering af resultaterne samt deres forventninger til potentialet.

Der vil desuden blive produceret mindst to faglige artikler til relevante fagtidsskrifter. Der udvikles et rådgivningsværktøj til brug i udbredelse af dyrkningen af multiartsblandinger hos danske økologiske landmænd og til brug ved omlægningsrådgivning af potentielle økologer.

Aktiviteter i 2016:

 • De forskellige multiartsblandinger og dyrkningssystemer bliver vurderet og gennemregnet, både hvad angår økonomi og miljøpåvirkninger
 • De mest lovende blandinger og dyrkningssystemer bliver demonstreret for landmænd på en landbrugsworkshop
 • Der vil blive produceret to faglige artikler i et landbrugsfagligt tidsskrift

Resultater

Resultater fra projektet stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Rådgivningsværktøj: Multiplant Faktaark

Læs i værktøjet om:

 • Hvad er en ”multifunktionel græsmark”?
 • Et ordentligt økosædskifte er med kløvergræs!
 • Hvad kan du bruge kløvergræs til i sædskiftet, hvis du ikke har dyr at stoppe det i?
 • Tilskud til grøngødning
 • Kløvergræs med urter
 • Kløvergræs som salgsafgrøde sammenlignet med korn og andet
 • Salg til biogasanlæg
 • Mobil grøngødning eller ensilage til biogas?
 • Græs fra naturpleje og å-dale

Artikler

Folder og mere information

Projektperiode

01-01-2014 til 31-12-2017.

 

Projektet har fået tilskud af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS.

 

undefined    undefined