Økologisk græsfrøavl

Projektets formål er at øge kvaliteten af den økologiske frøavl ved at fokusere på de to centrale udfordringer: ukrudtsfrø i afgrøden og N-forsyning i et udfasningsscenarie.

Formål

Projektets overordnede formål er at udvikle kvaliteten af den økologiske frøproduktion. Med en forbedret kvalitet i dyrkning og håndtering, vil der være forbedrede muligheder for at øge efterspørgsel og salg, også på eksportmarkederne.

Branchen er kendetegnet ved, at der kun er tre firmaer, der tegner kontrakter og aftager økologisk frø og ved at der blandt producenterne er stor lyst til videndeling i erfa-grupper og i andre faglige sammenhænge. Derfor er informationsvejene korte og evnen til omstilling til nye metoder og praksis er stor.

Effekten af indsatserne i dette projekt vil være øget opmærksomhed på kvaliteten af afgrøderne. Økologisk frø der er dyrket og forarbejdet så det er fri for kvikfrø og andre uønskede arter, er nødvendigt for at kunne udvikle et troværdigt produkt.

Det tætte samarbejde med de mere tekniske undersøgelser i det sideløbende projekt fra VfL, Økologi, vil bringe diskussionerne om strategi og faglighed sammen. Effekten vil kunne måles direkte på kvaliteten af de indvejede partier i de år projektet løber, og helt sikkert i de efterfølgende år. Det skyldes først og fremmest frøavlernes store faglige engagement og deres lyst til at udveksle erfaringer med kolleger og eksperter og ad den vej modtage nye inputs.

Aktiviteter

Projektets år 1 er indsamling af viden og erfaringer fra aktørerne i branchen. Der skal holdes individuelle møder, fælles møder og markvandringer. Der skal skrives artikler og holdes oplæg, der kan vække interessen for arbejdet med vidensyntesen i 2014. Af den grund er det en stor fordel at samarbejde med det mere praktiske projekt som VfL's dyrknings- og gødningsforsøg er. Det er altid en fordel at have noget meget konkret som basis for en diskussion, der til tider er nødt til at blive lidt luftig. Slutproduktet bliver handlingsorienteret, med muligheder for at ændre adfærd der forbedrer kvalitet og udbytte.

Arbejdspakke 1: Projektledelse, styregruppe

Projektledelsen varetages af Økologisk Landsforenings Faglige Team. Styregruppen bliver sammensat af repræsentanter fra Fagligt Team, forskningen og avlere. Ejerskabet til den proces der skal føre projektet frem til og igennem arbejdet med vidensyntesen, skal findes i en arbejdsgruppe, der sammensættes med repræsentanter fra alle involverede parter. Arbejdsgruppen skal sikre, at der er god kontakt til alle dele af produktionen og at alle emner har fået den nødvendige opmærksomhed i arbejdet.

Arbejdspakke 2: Opsamling af erfaringer, firma

Interview og møder med hvert af de tre firmaer på markedet. Der skal indsamles empiriske data over kvaliteter, renhed, fradrag, høstede udbytter osv. Firmarådgiverne skal opfordres til at bidrage med deres meget store erfaringer fra både konventionel og økologisk dyrkning. Det er firmarådgivningen der er landmandens primære kilde til beslutningsstøtte omkring kontrahering, dyrkning og håndtering af frø. Den officielle frøkontrol indgår som part i diskussionen på dette niveau. De ser mange af de marker der bliver høstet og de godkender de partier, der efterfølgende sælges med certifikat til de økologiske landmænd.

Arbejdspakke 3: Opsamling af viden, forskning

Deltagelse i international erfa-gruppe for forskere og rådgivere. Konceptet er startet op på andre produktionsgrene (proteinafgrøder) og det er planlagt udviklet til at kunne omfatte fagområder, hvor behovet viser sig. De deltagende institutioner er udover Økologisk Landsforening og DLBR, Louis Bolk instituttet, Holland; Elm Farm, England; FIBL, Schweiz; SLU, Sverige og Bioland, Tyskland. Et meget stærkt forum hvor der kan udveksles erfaringer og deles internationale netværk, der virkelig kommer omkring og i dybden.

Den danske forskning har en central aktør i Birte Boelt, men de aktive frøfirmaer har også en del at byde på i udviklingsarbejdet. Det er i økologisk sammenhæng oplagt at diskutere sortsudvikling med firmaerne, herunder hvilke arter der skal i dyrkning.

Arbejdspakke 4: Opsamling af viden og erfaringer, landmænd

De frø-erfagrupper der er startet op i regi af VfL i 2012 skal videreføres. Der er efter 1. mødegang 25 deltagere, men bruttolisten er større. Det skal besluttes ved udgangen af 2012 i hvilken form aktiviteten skal videreføres. Dette projekt har stor interesse i at understøtte landmændenes arbejde, fordi der ligger en enorm erfarings- og videndatabase blandt de, der har arbejdet med mekanik og biologi i marken. Projektet vil derfor lægge sig tæt op af gruppernes arbejde og medvirke til at de centrale problemstillinger bliver drøftet igennem og bragt videre ind i processen med at udvikle produktionen.

Arbejdspakke 5: Formidling og syntese

Den primære indsats i år 2 er en vidensyntese der skal samle og konkludere på de data der bliver samlet op i projektets AP 2, 3 og 4 og de data der bliver produceret i VfL's forsøgsmæssige afprøvninger. Vidensyntesen skal identificere udfordringerne og de områder, der skal udvikles på som nye potentialer og de områder, hvor der er plads til forbedringer. Den fremadrettede del af syntesen vil vise det samlede erhvervs bud på udviklingen i økologisk frøavl i de kommende 5-10 år.

I projektets år 1, 2013 vil formidlingen koncentrere sig om faglige temadage i regi af Faglig Festival der i 2013 er planlagt afholdt på tre lokaliteter vil være en oplagt platform ligesom Økologikongressen, der er planlagt afholdt i november 2013 vil være det.

Dyrkningshæfte

I dyrkningshæftet Økologisk Græsfrøavl har vi samlet viden og erfaringer fra praksis. Læs hæftet her. For mere information om hæftet og om økologisk græsfrøavl, kontakt planteavlskonsulent Poul Christensen.

Resultater

Igennem projektforløbet er der indsamlet viden og erfaringer fra de dygtigste økologiske frøavlere samt fra frøfirmaerne og deres dyrkningskonsulenter.

Der er blevet afholdt videnssyntesemøder med folk fra forskningen og Seges og andre rådgivere.

Samarbejde og vidensdeling mellem alle aktører på et lille marked og snævert fagområde synes åbenlyst nemt og oplagt. Men når der gøres en ekstra indsats for at bringe parterne sammen og hive viden ud, sker der noget mere, og det er dyrkningshæftet i Økologisk Græsfrøavl et meget godt eksempel på. Læs hæftet her

Håndbogen er uddelt ved Økologikongressen 2015 og desuden sendt til frøavlere i Danmark. 

Projektperiode

Januar 2013 - December 2015.

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.