Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion (pEcosystem)

Projektets formål er gennem nytænkning af det eksisterende produktionssystem at understøtte udbredelsen af en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion med mindre miljø- og klimabelastning og bedre dyrevelfærd.

Formål

I de nuværende økologiske systemer er klima- og miljøbelastningen ikke væsentligt forskellig fra konventionel produktion. Samtidig fungerer de nuværende stalde med befæstede udearealer ofte uhensigtsmæssigt i forhold til hygiejnestyring og er karakteriseret ved en stor ammoniakfordampning. Velfærdsmæssigt er fravænningsdiarré hos smågrise et stort problem i nogle besætninger. Her foreslås et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af træbiomasse og frilandssvin, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og slutfedes i et nyt staldkoncept uden befæstet udeareal. Træer i svinefoldene forventes at reducere udvaskning af næringsstoffer, at opsamle noget af ammoniakfordampningen samt forbedre grisenes velfærd. Den producerede træbiomasse forventes delvist at kompensere for produktionens udledning af drivhusgasser. Længere tid på friland sammen med soen forventes at give sundere og mere robuste grise med forbedret dyrevelfærd og reduceret antibiotikaforbrug til følge. Projektets formål er gennem nytænkning af det eksisterende produktionssystem at understøtte udbredelsen af en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion med mindre miljø- og klimabelastning og bedre dyrevelfærd.

Forventede effekter

Projektet demonstrerer et nyt koncept og nye produktionsmåder. Det forventes, at projektet øger landmændenes interesse for at lægge om til økologisk produktion og samtidig opnå dokumenterede fordele af miljømæssig og afsætningsmæssig karakter

Troværdigheden af økologisk svineproduktion vil gennem dette projekt blive øget som følge af reduceret udslip af næringsstoffer til naturen, forbedret dyrevelfærd og forbedret udnyttelse af arealer til svineproduktion. Det forventes, at projektet vil forbedre den økologiske svineproduktions konkurrenceevne og medføre flere omlægninger til økologisk svineproduktion. Dette opnås gennem guidelines for produktionen og managementstrategier til støtte for en ressourceeffektiv økologisk svineproduktion.

Det er ikke urealistisk at øge den økologiske svineproduktion fra 0,5 til 1,0 % af totalproduktion i Danmark. Dette vil kunne øge værdien af svineproduktionen med 100 mio. kr./år og øge beskæftigelsen i sektoren. 

Aktiviteter

AP1: Frilandsgrise og energiafgrøder, kombineret med øget fravænningsalder.

Forskningsaktiviteter vedrørende integreret produktion af grise og energiafgrøder gennemføres som planlagt hos én af de deltagende økologiske svineproducenter. Konceptet vedrørende øget fravænningsalder kombineret med laktationsbrunst afprøves i stor-skala i en nyetableret besætning. I efteråret planlægges afholdelse af et åbent hus arrangement på bedriften, hvor forskningsforsøget vedrørende integreret produktion foregår. Arrangementet forventes afholdt i samarbejde med AP2. Økologisk Landsforening deltager i AP1.

AP2: Eksisterende staldsystemer.

Indsamling af data for produktionsåret 2014 fra syv økologiske svinebedrifter gennemføres. Der udarbejdes et notat med en foreløbig dataopgørelse. Foreløbige ’resultater’ for de syv bedrifter præsenteres på et åbent hus arrangement i efteråret i samarbejde med AP1.

AP3: Forbedring af staldkoncept

Der afprøves forskellige tiltag til berigelse af slagtesvinestaldenes befæstede udearealer med særligt fokus på hygiejne og grisenes adfærd. Økologisk Landsforening deltager IKKE med demonstrationsaktiviteter i AP3.

AP4: Beslutningsstøttemodel

Der vil fortsat blive givet feedback til arbejdspakke 2 vedrørende udvælgelse af gårde, udvikling af registreringsprotokol og dataindsamling. Hovedparten af aktiviteterne i arbejdspakke 1 foregår i sidste halvår af 2015 og i 2016.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Planlagte leverancer

 • To-tre åbent hus arrangementer med markvandringer hos forsøgsværter for producenter, rådgivere og andre interesserede.
 • Afholdelse af konference om svin og energiafgrøder. Indlæg på konferencer og artikler i landbrugsfaglige blade.
 • Der afholdes en workshop i både AP1 og AP3
 • Der afholdes to samlede markvandringer i AP2 og AP3 i 2016
 • Der holdes oplæg og offentliggøres artikler på en international konference og på danske konferencer
 • Der skrives fire artikler i landmandsrettede publikationer. Det er planen at fortsætte med målrettet at formidle resultater på denne måde med yderligere mindst ca. 10 artikler.
 • Der udarbejdes fire arbejdspapirer/artikler til brug i projektarbejdet.
 • Resultatet af AP4 vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter og på konferencer
 • Der udarbejdes fire større rapporter med resultaterne fra projektet om sen fravænning, energitræer i svinefolde, eksisterende systemer og forslag til forbedringer, samt en præsentation af nye systemer til husning af slagtesvin.

Status 2015

Økologisk Landsforenings (ØL) arbejde i GUDP-projektet pEcosystem blev i 2015 medfinansieret af Promilleafgiftsfonden. Projektet blev startet i 2014, men ØL har først haft aktiviteter i begrænset omfang i 2015 og større omfang i 2016, eftersom det er formidling og demonstration i projektet, der varetages af ØL.

Den samlede status for projektet er, at det forløber planmæssigt. Foreløbige resultater tyder på, at højere fravænningsalder kombineret med laktationsbrunst har en meget positiv effekt på fravænningsvægten. Grise, der blev fravænnet efter 13-15 ugers diegivning vejede gennemsnitligt 50 kg, hvorimod grise fravænnet ved de gængse syv uger til sammenligning vejede ca. 14 kg. Det tyder således på, at der er gode muligheder for at reducere risikoen for fravænningsdiarré og dermed reducere antibiotika-forbruget yderligere samt eliminere behovet for tilsætning af Zink i smågrisenes foder. Udfordringen er søernes efterfølgende reproduktion. Dette arbejdes der videre med i 2016-2017.

Der er afholdt en workshop om ”Forbedrede udearealer og staldforhold for økologiske og frilands-slagtesvin” for i alt 48 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var frilandsproducenter og økologiske producenter. Med afsæt i workshoppen er der udpeget tre fokusområder, som er vigtige at adressere: styring af grisenes gøde-adfærd, grisenes mulighed for termoregulering, og mere stimuli-rige udearealer. Der er efterfølgende lavet aftaler med to svineproducenter, som på forsøgsbasis etablerer et rodeområde på udearealet med forskellige typer af rodemateriale.

Der er blevet sat gang i forsknings- og udviklingsaktiviteter hos landmændene Brian Holm og Bertel Hestbjerg. Der er foretaget interviews om aktuelle systemer til svinehold til brug i en beslutningsstøttemodel og til formidlings- og undervisningsbrug.

Demonstration af berigede udearealer til svin

Den 19 september 2016 er der afholdt demonstration i projektet. Demonstrationen havde til formålet at vise, hvordan berigede udearealer til svin kan indrettes og hvilken effekt, indretningen kan have for svinenes adfærd.

Økologisk svineproduktion: praktikerdag og forskerseminar

Research seminar: organic pig production research seminar - pig health and welfare in eco-efficient organic systems

Læs mere

Organisering

Projektet er et GUDP-projekt, som er ledet af Anne Grete Kongsted, AU. Der blev afholdt kick-off møde d. 17/2 2014 for de 12 projektdeltagere. Der er i alt afholdt fire møder med deltagelse af projektets arbejdspakke-ledere. To repræsentanter fra projektet i ICROFS deltog ved statusmøde d. 23/4 2015. Der er udarbejdet en projektside på Institut for Agroøkologis website. Se projektsiden her.

ØL’s aktiviteter er placeret i 2015-16

Deltagende institutioner og firmaer:

 • Agroecology, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Se profil her
 • SEGES (tidligere: Videncentret For Landbrug og Videncenter for Svineproduktion), Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N. Se hjemmeside her.
 • Udviklingscenter for Husdyr på Friland, UHF, Marsvej 43, 8960 Randers SØ. Se hjemmeside her.
 • Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj. Se hjemmeside her.
 • Bertel Hestbjerg, økologisk svineproducent, Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro
 • Brian Holm, økologisk svineproducent, Ulvehøjvej 1, 6650 Brørup

Projektperiode

1 januar 2014 - 30. juni 2018.

 

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

undefined    ICROFS logo