Demonstration af nye økologiske løsninger

Projektets indhold vil samle praktiske driftsløsninger i en online web-driftshåndbog og supplere håndbogen med film, markmøder, erfa-møder, nyhedsbreve samt praktisk gennemførelse og demo af et udvalg af løsninger på 10 Best Practice øko-brug.
På Økologisk Landsforenings generalforsamling 10. marts vælger deltagerne de fire bedste eksempler på godt økologisk håndværk.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Formål

Projektets formål er at øge økologiske landbrugs succes og konkurrenceevne ved at formidle alle de unikke løsninger, der gennem de seneste 10-15 år er udviklet i forskning, rådgivning og i praksis af økologiske landmænd, til at overkomme økologiens praktiske produktionsudfordringer.

Forventede effekter

 • De økologiske landmænd får overblik, viden og inspiration til at bruge de økologiske løsninger til at løfte deres produktion fagligt og økonomisk og få større succes.
 • Økologiske landmænd får de økologiske løsninger ind under huden, idet det formidles med gennemslagskraft via andre landmænd, der bruger metoderne med succes. Det
 • foregår ved markvandringer, erfamøder, på film og ved demonstrationer på best practice-landbrug.
 • Tre år efter projektets afslutning forventes det, at mindst 20 pct. af alle økologiske landmænd har brugt mindst ét tiltag fra Driftshåndbogen.
 • Samfundets ønsker om mere økologisk produktion vil blive imødekommet ved, at økologiske landmænd får større succes med produktion og afsætning og det økologiske areal fastholdes og efterhånden udvides.
 • De offentlige midler, der hidtil er brugt på forskning og udvikling, får større effekt, når de mange resultater af tidligere og nuværende projekter formidles i et samlet katalog og følges op af demonstrationer i praksis.
 • Økologisk landbrug i Danmark opnår en større konkurrenceevne over for udenlandske økologiske produkter.
 • De økologiske metoder, der skal sikre offentlige goder, bliver markedsført og kommer i højere grad i brug i praksis. For eks. metoder, der fremmer biodiversitet, beskyttelse af truede dyr og insekter, mindsker næringsstofudledning, mindsker risiko for sprøjtemidler i fødevarer og i drikkevandet.

Aktiviteter

Økologiske løsninger som demonstreres i projektet:

Planteproduktion:

 • 2 x pløjning mod tidsler
 • Fri for rodukrudt
 • NDICIA-kvælstofstyring
 • Effektive efterafgrøder til foder
 • Rækkedyrkning af korn og bælgsæd
 • Crimpning og skårlægning af korn og bælgsæd
 • Naturtiltag – striber, insektvolde osv.
 • Kulstoftjek dit sædskifte
 • Øget udbytte med biogasgylle i salgsafgrøder
 • Mobil grøngødning
 • Boghvede
 • Blandsæd af korn og bælgsæd
 • Recirkuleret biomasse som gødning
 • Kompostering - mikrobiel carbonisering
 • Sikker etablering af efterafgrøder

Husdyrproduktion:

 • Naturpleje med samgræsning
 • Sen fravænning af kalve
 • Hø - høst og tørring
 • Komposteringsstalde
 • Selvforsyning med protein på kvægbrug
 • Robuste lam på grovfoder
 • Afgræsning med geder
 • Robuste drivveje
 • Flere levende kalve
 • Holistisk afgræsning
 • Kødproduktion i planteavlssædskiftet
 • Nedsat medicinforbrug i malkekvægsbesætninger
 • Fravænning af grise på friland
 • Beplantning so-folde
 • Beplantning i hønsegårde

Andet:

 • Økologisk gødskning af energiafgrøde
 • Faste kørespor og kontrolleret trafik i specialafgrøder
 • Samarbejde mellem landmænd
 • Nye ejerformer og selskaber i økologisk landbrug
 • Biogasløsninger
 • Kontrolleret trafik i græsmarker

Aktivitet 1:

Webbaseret online driftshåndbog med 35-40 praktiske løsninger og værktøjer til økologisk produktion.

50-60 økologiske løsninger og værktøjer screenes og vurderes med henblik på implementering i praksis. Alle løsninger beskrives mht. indhold, formål, effekt, krav til investeringer, arbejdstimer m.v. og udbytte i form af økonomiske og økologiske effekter. Evt. behov for rådgivning eller ekstern bistand anføres. I processen inddrages eksperter og rådgivere, der har andel i de udviklede løsninger. Driftshåndbogen ender med at indeholde ca. 35-40 økologiske løsninger, og de publiceres løbende på internettet.

Aktivitet 2:

20 instruktionsfilm om udvalgte praktiske løsninger til økologisk produktion.

Der produceres 5 instruktionsfilm om 10 udvalgte økologiske løsninger, som er velegnede til at blive filmet og formidlet via filmmediet på Youtube, f.eks.om ukrudtsbekæmpelse i korn på rækker. Ekstern bistand benyttes til filmoptagelser og redigering.

Aktivitet 3:

Best practice demonstrationer hos 10 landmænd.

10 udvalgte demonstrationer, som er forskellige fra dem der vælges i aktivitet 2, demonstreres på best practice økologiske landbrug, hvor driftslederen har gode erfaringer med den aktuelle økologiske løsning, f.eks. sen fravænning af kalve hos mælkeproducent. Demonstrationen gennemføres ved at aktiviteterne omkring den økologiske løsning følges og registreres. Dvs. indsats og effekten registreres og formidles ved artikler, gårdbesøg og i nyhedsbreve.

Aktivitet 4:

Formidling af løsninger i praksis via nyhedsbreve, erfagruppemøder og stald- og markvandringer.

De økologiske løsninger bliver løbende formidlet ved nyhedsbreve fra projektet, erfagruppemøder og stald- og markvandringer. Projektet præsenteres på Økologikongres 2015 og Agromek 2016.

Resultater

Se produkter

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Leverancer 2015

Ved udgangen af første projektår er der produceret 12 elektroniske vejledninger, der i tekst og billeder beskriver løsningernes anvendelse og effekt i praksis. Der er produceret ni korte film, der demonstrerer forskellige økologiske løsninger inden for planteavl, husdyrbrug og natupleje. Filmene formidles løbende på Youtube.

Der er gennemført åbent hus på tre demo-bedrifter og for de resterende er temaerne valgt og en faglig konsulent tilknyttet. Projektet blev præsenteret med en stand på Økologikongres 2015 i november og tre økologiske løsninger er præsenteret på seminarer på samme kongres. Hertil kommer, at en række af de udvalgte løsninger har været omtalt på markvandringer i løbet af sæsonen.Der sendes løbende nyhedsbreve ud fra projektet.

Leverancer 2016

Driftshåndbogen bearbejdes videre til den endelige udgave. Der produceres yderligere 11 film og demonstrationerne på de 10 best practice ejendomme fortsætter.

Artikler

Andet

Præsentationer fra Mere gødning til planteavlen. Afholdt 14. december 2016.

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.