HighCrop

I projektet HighCrop undersøges, hvordan økologiske planteavlere kan få større udbytter og blive uafhængige af konventionel gødning. Samtidig arbejdes der på at mindske miljøpåvirkningen og fremme selvforsyningen med energi på økologiske planteavlsbedrifter.

Den forventede udvidelse af det økologisk dyrkede areal i Danmark er betinget af en øget planteproduktion, som kræver højere og mere stabile udbytter. Den udfordring skal kunne løses samtidig med, at importen af konventionel husdyrgødning udfases, og miljøpåvirkningen, f.eks. udledningen af drivhusgasser, reduceres væsentligt.

Formål

Målet med HighCrop er at undersøge, hvordan økologiske planteavlere via effektive sædskifter kan få større udbytter og blive uafhængige af konventionel gødning. Samtidig arbejdes der i projektet på at mindske miljøpåvirkningen og fremme selvforsyningen med energi på de økologiske planteavlsbedrifter.

Projektets hypoteser

HighCrop har to hovedhypoteser: 1) Højere udbytter og mindre miljøpåvirkning kan opnås ved at inddrage flerårige energiafgrøder og forbedre styring af kvælstof (N) frigivet fra efterafgrøder, grøngødninger og afgrøderester. 2) Med den nuværende viden kan man opnå meget mere robuste og produktive økologiske planteavlssystemer, samtidig med at konventionel husdyrgødning udfases. Lave udbytter i økologisk jordbrug skyldes et vidensgab mellem forskning og praksis, som det kræver nye strategiske planlægningsværktøjer at løse.

Aktiviteter og resultater

HighCrop bygger på et tæt samarbejde mellem forskning, udvikling og formidling. Forskningen vil øge kendskabet til effekter af N-dynamik og ukrudtstryk på afgrødeproduktivitet, N-udvaskning, drivhusgasemissioner og biodiversitet. Udvikling og formidling vil bygge på nye koncepter for beslutningsstøtte og vidensformidling baseret på en detaljeret analyse af barrierer på bedriften samt i produkt- og videns-kæderne.

De nye koncepter og værktøjer vil blive testet på økologiske bedrifter og formidlet til danske økologiske rådgivere og landmænd. HighCrop vil også analysere og syntetisere viden gennem afholdelse af en serie workshops med fokus på forskellige værdikæder.

Workshops om forsynings-kæder

Økologisk Landsforening har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre tre Supply Chain Workshops med projektdeltagere og interessenter: 1) Bioenergi, biogas og grøngødnings-kæder, 2) foderproduktion og foderkvalitets-kæder, 3) fødevareproduktion og fødevarekvalitets-kæder. Disse workshops søger at inddrage alle aktører før, i og efter kæden og formidle projektets resultater til udnyttelse i kæden. Både danske og udenlandske eksperter inviteres og resultaterne formidles på web og i faglige artikler.

Resultater

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".

undefined