Intensiveret lokalt samarbejde i økologisk produktion

Formålet med projektet er at udvikle og styrke økologisk produktion. Det vil vi opnå ved at fremme det lokale samarbejde mellem økologiske producenter og virksomheder.

Vil du vide mere om mulighederne for øget samarbejde mellem økologiske producenter?

Øget samarbejde mellem økologiske producenter og virksomheder kan give den enkelte landmand mulighed for at udvikle og optimere sin produktion, uden nødvendigvis at udvide arealmæssigt.

Konkrete eksempler på igangværende og nye samarbejder tjener som inspiration for andre. Endvidere bidrager projektet  med hjælp til opstart af nye samarbejder.

Mere information

Download hand-out: Intensiveret lokalt samarbejde i økologisk produktion (PDF)

Kontakt projektleder Michael Tersbøl email: mit@okologi.dk eller ring på tlf.: 87 32 27 46

Eksempler på samarbejde, der kan skabe værdi for såvel den enkelte landmand som for fællesskabet:

A. Produktion
Samarbejde om udnyttelse af maskiner, knowhow og produktionsfaciliteter, herunder også sædskiftemuligheder, hvor udnyttelsen af særlig gode forfrugter bliver optimeret.

B. Arbejdskraft og uddannelse
Spidsbelastninger kan udnyttes bedre ved at pulje arbejdskraften i et område, ligesom oplæring og uddannelse af unge landmænd kan sættes ind i en større og mere lærende kontekst for de unge.

C. Jord og bygninger
Jord og bygninger ejes som selveje, men lejes ud til økologiske sammenslutninger, der producerer i fællesskab for at matche nutidens krav om bl.a. specialiseret kompetence og udnytte synergi mellem landbrugerne.

D. Sammenhængende naturfremme og udnyttelse af biomasse
Økologien kan via øget samarbejde i et lokalområde være instrument til at fremme natur, miljø, klima og bioenergi. Udnyttelse af biomasse fra naturen i et lokalområde kan optimeres, så der både produceres energi og gødning, og der sker en fremme af natur og miljø. Processen kan understøttes af naturplaner og -projekter, som det lokale samarbejde tager på sig.

E. Afsætning
Samarbejde med aftagere, der forarbejder og sælger de økologiske produkter, kan styrkes af samarbejde mellem producenter - bl. a. fordi større produktionsvolumen giver lavere håndteringsomkostninger for aftagerne, og fordi samarbejde om afsætning kan skabe stærke fælles lokale brands for en gruppe af produkter.

F. Udvikling
Der er potentiale for at fremme vidensdeling og idégenerering i lokale økologiske fællesskaber. Det fremmer mulighederne for innovative tiltag - for eksempel udvikling/forbedring af nye maskiner; dyrkning af nye nicheprodukter; identifikation af nye forretningsområder, m.v.

Resultater

Eksempler på producenter, der benytter sig af forskellige måder at samarbejde på

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at konkretisere og fremme samarbejdet mellem økologiske producenter og virksomheder. Ideen er at kunne rådgive og give teknisk bistand til, hvordan man kan forbedre samarbejdet og styrke økologisk produktion. Vi vil udvikle flere modeller og alternativer til stordrift og strukturudvikling. Den enkelte landmand får mulighed for at udvikle og optimere sin produktion både fagligt, i forhold til afsætning og uden nødvendigvis at udvide sit areal.

Fordele for økologisk produktion

Økologisk landbrug får udviklet modeller og skabeloner til at øge det lokale samarbejde. Samarbejdet kan fungere som et alternativ for den enkelte landmand, som overvejer at afvikle eller udvide bedriften. Økologisk landbrug får en stærkere lokal forankring og får mulighed for at mobilisere de positive effekter, som et mere økologi-intensivt lokalområde kan have i forhold til produktion, erhvervsliv, miljø, natur, klima og energi.

Former for samarbejde i økologisk produktion

Øget lokalt samarbejde har mange perspektiver og er i ICROFS' vidensyntese fra 2008 angivet som en nøglefaktor i den videre udvikling af økologisk produktion. Samarbejde kan optimere driften og skabe værdi for såvel den enkelte landmand som for fællesskabet, og kan for eksempel vedrøre:

  • Produktion
  • Arbejdskraft og uddannelse
  • Jord og bygninger
  • Sammenhængende naturfremme og udnyttelse af biomasse
  • Afsætning
  • Udvikling

Projektets mål er at:

  • identificere igangværende samarbejder og beskrive og formidle dem, så de kan fungere som inspiration for andre
  • identificere barrierer og muligheder i forhold til igangværende og nye former for samarbejder
  • facilitere opstart af nyt samarbejde
  • udvikle en strategi for at fremme lokalt samarbejde med udgangspunkt i økologisk jordbrug

Vi identificerer 5-10 eksempler på forskellige samarbejdstyper mellem økologiske producenter. De skal repræsentere forskellige former og typer for samarbejde. Vi beskriver proces, erfaringer og resultater fra samarbejdet for at identificere og analysere styrker, svagheder, muligheder og barrierer. Det er både landbrugsfaglige og sociale problemstillinger, der belyses. Beskrivelsen skal bruges til at formidle om og inspirere til nye former for samarbejder.

Parallelt med at vi analyserer eksisterende samarbejde, starter vi udviklingsgrupper for landmænd, der er interesserede i at starte et lokalt samarbejde. Landmændenes interesser og mål for deres ejendomme og lokalområde vil blive identificeret.

Ud fra analysen af samarbejder mellem økologiske landmænd i lokalområder udarbejder vi en strategi, hvor vi forsøger at overkomme de nuværende barrierer. Strategien inddrager også erfaringerne fra opstarten af de første udviklingsgrupper af landmænd.

En vigtig del af projektet er at skabe større opmærksomhed om innovative muligheder for lokale samarbejder, der muliggør forskellige former for udvikling af produktionen. Derfor vil projektets resultater blive formidlet i forskellige relevante medier.

Projektet starter 01.01.10 og løber indtil 31.12.12

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening med tilskud fra Promilleafgiftsfonden.

Projektet skal identificere igangværende samarbejde og beskrive og formidle konkrete eksempler som inspiration for andre. Eksemplerne skal både kortlægge barrierer og vise nye muligheder i forhold til igangværende og nye former for samarbejde. Endelig skal projektet bidrage med hjælp til opstart af nye samarbejder.