Landsdækkende kompetenceløft i økologisk produktion og afsætning

Økologisk landbrug i Danmark har brug for et kompetenceløft for at udvikle sig. Nærværende projekt skal hjælpe økologiske landmænd til at blive bedre til at møde markedets behov, så en større del af de økologiske varer kan forsynes med danske produkter.
Elitegrovfoder – få mere og bedre grovfoder i dine køer

Formål

Formålet med projektet er at udvikle økologiske landmænds kompetencer i at opnå øget produktivitet, større konkurrenceevne, bedre produktkvalitet, samt at udnytte nye konkurrenceparametre af særlig betydning for økologi.

Forventet effekt

Projektets hovedeffekt er via 45 møder at løfte kompetencen hos 270 deltagende økologiske landmænd, så de opnår:

 • øget produktivitet
 • større konkurrenceevne
 • bedre produktkvalitet
 • nye konkurrenceparametre af særlig betydning for økologi

Aktivitet 1: landsdækkende videndelingsgrupper for faglige frontløbere

Der etableres fem landsdækkende videndelingsgrupper med følgende faglige temaer:

 • Økologisk kartoffelproduktion, bedre kvalitet, produktivitet og styrket afsætning.
 • Ladetørret hø til mælkeproduktion, der kan give unikke mælkeprodukter.
 • Økologisk jordbærproduktion – lovende specialafgrøde, afsætning.
 • Selvforsyning med foder via samarbejde.
 • Naturpleje med kvæg på ekstensive arealer, styring af afgræsning, bedre naturpleje og afsætning af kvalitetskød.

Økologisk kartoffelproduktion, bedre kvalitet, produktivitet og styrket afsætning

Der er udbytte- og kvalitetsudfordringer i økologisk kartoffelproduktion, som nogle få har løst, men som langt flere kan have behov for at få inspiration til at imødekomme. Der kan med fordel arbejdes langt mere målrettet med specielle kvaliteter, sorter m.v., som efterspørges i dele af detailhandlen og i food-service, så nicherne i markedet udnyttes bedre.

Ladetørret hø til mælkeproduktion, der kan give unikke mælkeprodukter

Mælk som er produceret uden brug af ensilage giver mulighed for at producere unikke langtidsmodnede, hårde oste, som ikke ”puster” og smørsyregærer. ”Høoste” har de sidste år vundet flere nationale og internationale priser og kan sælges til en betydelig merpris. Produktion af og fodring med hø giver imidlertid en række udfordringer, såvel på marken som i tørringsanlægget og når høet er kommet ind på foderbordet. Vi samler frontløberne på området for at producere og fodre med hø i en vidensgruppe, der arbejder med problemstillingerne ved produktion af mælk med fodring af hø, og derved udvikler og akkumulerer praktiske erfaringer og viden, som videreformidles til andre mælkeproducenter.

Læs mere om hø til mælkeproduktion

Økologisk jordbærproduktion – lovende specialafgrøde, med mulighed for afsætning

Økologiske jordbær er en svær afgrøde at dyrke. Det kræver overblik, indsigt og god kendskab til sortsvalg og samspil med naturen. I vidensdelingsgruppen arbejder frontløberne med sorter, plantning efterår og forår, vanding, dyrkning, arbejdsforhold og lovgivning, økonomi, skadegørere og afsætningsmuligheder.

Læs mere om økologisk jordbærproduktion:

Selvforsyning med foder via samarbejde

Økologiske bedrifter med husdyr er under økonomisk pres pga. stigende foderpriser og stagnerende priser på deres salgsprodukter. For at sikre overlevelse, konkurrenceevne og robusthed over for kommende stigninger på foderpriser må landmænd i et lokalområde arbejde tæt sammen om at udnytte deres produktionsapparat til fælles bedste. Det sættes der fokus på i gruppe 4.

Læs mere om selvforsyning med foder via samarbejde:

Note: Videndelingsgruppen kunne ikke oprettes pga. manglende tilslutning.

Naturpleje med kvæg på ekstensive arealer, styring af afgræsning, bedre naturpleje og kvalitetskød

De 6 deltagende bedrifter har kødkvæg eller stude, som går på naturarealer om sommeren. Der indsamles data om kvægbesætning, fodring, opstaldning, naturarealer og management vedrørende naturpleje, og der undervises i afsætning af kød samt i økonomi. Det giver den nødvendige viden om, hvordan problemstillingerne ved afgræsning af ekstensive arealer kan håndteres, og inspirerer forhåbentlig andre til at øget afgræsning og dermed naturpleje på arealer der i den grad trænger til pleje.

Læs mere om naturpleje med kvæg på ekstensive arealer:

Aktivitet 2: Videndelingsgrupper for udvikling af økologi i lokalområder

Der afholdes videndelingsgrupper i lokalområder for økologiske landmænd, som har potentiale for og ønske om en markant økologisk udvikling og øget afsætning. Der undervises i følgende emner:

 • Samarbejde, synergi og koordinering af økologisk produktion og bedre produkt-kvaliteter.
 • Samarbejde og koordinering af lokal afsætning, fælles branding og logistikløsninger.
 • Udvikling af nye salgskoncepter med afsæt i lokalområdets potentialer, styrker og historie.
 • Branding af lokalområdets økologi, herunder brug af sociale medier, etablere og udbygge et samarbejde med LAG-grupper.

Møde 1: Samarbejde mellem økologer

Aftenen vil have fokus på at skabe et netværk og samarbejde mellem kursisterne. Vi skal lære hinanden at kende og diskutere, hvordan vi kan samarbejde og bruge hinandens kompetencer.

Møde 2: Krav fra den lokale aftager af produkter

En lokal aftager fortæller om muligheder for lokal levering, herunder krav til kvalitet, levering osv. Kursisterne arbejder med muligheder for - og koordinering af lokal afsætning, fælles branding og logistikløsninger.

Møde 3: Fælles branding/udvikling af produkter til lokal afsætning

Fødevarerådgiver fra Økologisk Landsforening arbejder sammen med kursisterne med målrettet udvikling af salgskoncepter med afsæt i kursisternes produkter i forhold til potentiale, styrker og historie.

Møde 4: Muligheder i det nye LAG program

Områdets lokale LAG-koordinator fortæller om muligheder i det nye LAG-program der starter 2015 og om muligheder for at søge midler i LAG til at understøtte kursisternes nuværende og fremtidige produktion i lokalområdet. Vi runder kursusrækken af med en gennemgang af, hvordan vi kommer fra ide til handling.

Aktivitet 3: Faglige kompetenceudviklingsmøder

De faglige kompetenceudviklingsmøder afholdes i hele landet. Mødernes program er tilrettelagt efter faglige emner, hvor deltagerne kan styrke deres produktion og konkurrenceevne:

 • Udbytte- og kvalitetsboostere i økologisk planteavl
 • Nutidens sædskifteplanlægning, brug de rigtige værktøjer, så der opnås kvalitet og produktivitet på lang sigt
 • Økologiske energiafgrøder, produktion, marked og afsætning
 • Den selvforsynede kvægbedrift, bliv robust over for stigende foderpriser
 • Recirkulering af næringsstoffer og udfasning af konventionel husdyrgødning som konkurrenceparameter
 • Naturtiltag og biodiversitet på din ejendom som konkurrenceparameter
 • Styr maskinerne med GPS i øko-marken og få højere produktivitet
 • Alternativ behandling af sygdomme i kvægbesætningen som konkurrenceparameter
 • Robust lammeproduktion til det voksende økologiske marked
 • Flis til kompost og bioreaktor, samt energiproduktion som konkurrenceparameter
 • Kødproduktion på naturplejearealer, gør det smart og effektivt
 • Attraktive folde til høns og svin med energiplanter som konkurrenceparameter og produktkoncept

 Mere information:

Projektperioden er januar 2014 - juli 2015.

Projektet Landsdækkende kompetenceløft i økologisk produktion og afsætning er finansieret af:

 

 undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne