Målrettede omlægningstjek 2016

Formålet med projektet er at fremme omlægning til økologisk produktion. Via et målrettet samarbejde med landboforeninger, mejerier og slagterier og ud fra potentielle næringsstofkilder vil projektet målrette omlægningstjek til de landmænd, der er mest interesserede og/eller har det største potentiale.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at fremme omlægning til økologisk produktion. Via et målrettet samarbejde med landboforeninger, mejerier og slagterier og ud fra potentielle næringsstofkilder, vil projektet målrette omlægningstjek til de landmænd, der er mest interesserede og/eller har det største potentiale.

Aktiviteter

Der udføres 250 omlægningstjek i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016. Projektet indeholder fem arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: Omlægningstjek fjerner barrierer for næringsstofforsyning

Formål: Fremme omlægning på ejendomme, hvor begrænsninger i næringsstofforsyningen hidtil er set som en barriere for økologisk produktion.

Arbejdspakke 2-4 - Målrettede omlægningstjek

  • Arbejdspakke 2 - Målrettede omlægningstjek i samarbejde med Arla og Djurslands Landboforening (Djursland og Randers kommune).
  • Arbejdspakke 3: Målrettede omlægningstjek i samarbejde med Arla på det nordlige Fyn
  • Arbejdspakke 4 - Målrettede omlægningstjek på Sjælland

Formål for de tre arbejdspakker 2-4: Sikre at mejerierne og slagterierne har en tilstrækkelig leverance af økologisk mælk og kød til, at de kan forsyne et voksende marked for økologiske produkter. Dette gøres ved at virksomhedernes økologiske landmænd og potentielle leverandører tilbydes henholdsvis et udviklings- eller omlægningstjek.

Arbejdspakke 5: Omlægningstjek i samarbejde med Økologirådgivning Danmark

Formål: Sikre at det danske landbrug og individuelle landmænd har mulighed for at udvikle deres ejendomme igennem målrettet information om økologisk drift. Det skal for de landmænd, der vælger en omlægning, have en positiv økonomisk, personlig eller miljømæssig effekt at omlægge produktionen. Det skal stille landbruget og danske fødevarevirksomheder stærkere, så de kan levere mere økologisk mælk, kød og vegetabilske produkter til, at de kan forsyne et voksende hjemmemarked og eksportmarked med økologiske produkter. Dette gøres ved, at virksomhedernes økologiske landmænd og potentielle leverandører tilbydes henholdsvis et udviklings- eller omlægningstjek.

Arbejdspakke 6: Øget rådgivning omfattet af de minimis ved omlægningstjek generelt

Arbejdspakke 6 er for de landmænd, der har et ønske om at lægge om til økologi nu eller inden for kort tid. De vil have et behov for at få set nærmere på deres økonomi, planteavl, husdyr, logistik eller salg af primærprodukter. Det kræver, at der bliver regnet på deres økonomi, set på deres sædskifter, muligheden for selvforsyning af foder, nye aftaler med aftagere og evt. udfordringer, en omlægning kan afstedkomme. Det kan også kræve, at der bliver talt med landmandens bank og fundet løsninger ved en omlægning, så denne sker på bedste vis for landmanden, banken og samfundet som helhed.

Resultater

Ved udgangen af året er der gennemført 250 omlægningstjek jf. fokusområderne i arbejdspakke 1-6. Omlægningstjekkene er udført over hele landet i samarbejde med de nævnte interessenter.

Alle bedrifter der har modtaget et omlægningstjek er efterfølgende blevet kontaktet pr telefon for at få en evaluering af besøget. I evalueringen indgår en vurdering af den generelle tilfredshed med besøget, relevans for bedriften, det faglige niveau samt hvorvidt den ansvarlige for bedriften vurderer, at omlægning til økologisk drift nu er et reelt alternativ indenfor en kort årrække. Evalueringerne viste en udpræget tilfredshed med omlægningstjekket, relevans af tjekkets indhold og det faglige niveau. Ligeledes tilkendegiver en meget stor del respondenterne, at omlægning til økologisk drift er et realistisk scenarie indenfor få år.

De involverede interessenter blev løbende informeret og har modtaget et evalueringsskema ved indsatsens afslutning. I det omfang, de besøgte landmænd har udtrykt ønske om yderligere tiltag i form af f.eks. rådgivning eller udarbejdelse af ansøgning om autorisation, er dette iværksat af enten Økologisk Landsforening eller en af samarbejdspartnerne.

Økologisk Landsforening har deltaget i følgende arrangementer: Agromek og NutriFair. Dyrskuer: Hjørring, Åbenrå og Roskilde og Folkemødet: Grøn Omstilling - for fælles bedste (Hvalsø)

Landmændenes mulighed for at modtage et gratis omlægningstjek er yderligere formidlet ved faglige arrangementer, pressemeddelelser, annoncer i fagpressen, Økologisk Landsforenings hjemmeside og ved direkte kontakt i samarbejde med Brønderslev og Ærø kommuner.

Projektperiode

Projektperioden er 1. januar 2016 – 31. december 2016.

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, puljen ”Tilskud til omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren”.