Markedsvækst via dokumentation af økologisk praksis og afsætningsveje

Projektet arbejder for at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer som basis for en markedsdrevet vækst i økologi.

Formål

Projektets formål er at fremme væksten af det økologiske marked i Danmark ved at motivere økologiske landmænd til at være innovative og udvikle deres produktion, så de reagerer på uoverensstemmelser mellem forbrugerforventninger og praksis samt forebygger troværdighedsproblemer. Ydermere vil indsamlet og formidlet markedsinformation og viden om afsætning lokalt bidrage til markedsvækst. Dertil skal projektet øge forbrugeres viden om produktionen via brug af hjemmesider og sociale medier.

Forventede effekter

De økologiske landmænd lever af forbrugernes tillid til deres produktion. Der kræves konstant faglig analyse af løsninger og forbrugerreaktioner på praksis og kompromisser – men også en konstant innovativ udvikling af økologisk landbrugsproduktion. Projektet er med til at sikre tillid til økologiske produkter fra alle økologiske produktionsgrene - mælk-, svin-, fjerkræ-, frugt og grønt-, planteproduktion – og er dermed af stor værdi for producenter fra alle produktionsgrene. Ydermere vil landmændenes viden om markedsforhold og muligheder for lokalt salg bidrage til deres indsats for at øge produktionen og afsætningen.

Projektet vil bidrage til at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer. Det vil forebygge aktuelle troværdighedsproblemer og fremme økologisk produktion i overensstemmelse med de økologiske principper og forbrugerforventninger.

En troværdig økologi kan levere bedre på de områder, som samfundet efterlyser - miljø, klima, natur, dyrevelfærd. Og ved at styrke tillid til - og merværdien - i økologiske fødevarer, styrker projektet basis for forbrugerinteresse og en markedsdrevet udvikling af økologi.

Aktiviteter

Projektet omfatter indsamling af viden samt analyse- og formidlingsarbejde i et nært samarbejde med forskere, landmænd, lokale konsulenter, virksomheder og afsætningsleddet, som sikrer en solid faglig basis for udvikling af økologi; for en økologisk praksis, der lever op til principperne for økologisk produktion; og for fastholdelse og udbygning af forbrugertilliden til de økologiske varer, som basis for en markedsdrevet vækst i økologi. Projektet vil også søge at tilvejebringe ny viden og løsninger, der fjerner eller forebygger troværdighedsproblemer i økologisk produktion. Projektet kan desuden omfatte tests af forbruger- og producentholdninger i fokusgrupper eller interview.

Gennem årene har der i flere omgange været debat i medierne om, hvorvidt økologisk jordbrug er med til at skabe sult i verden, eller om økologisk jordbrug kan være medvirkende til at løse sultproblemerne. Førstnævnte bidrager til at sætte spørgsmål ved, om udvikling af det økologiske jordbrug er en farbar og forsvarlig vej i forhold til en voksende befolkning og sultproblemer i verden.

Projektet omfatter vidensindsamling, analyse og formidling om produktionskrav, herunder analyse af praksis i andre lande samt forskningsmæssige vurderinger af økologi i praksis.

Praksis skal vurderes i forhold til de økologiske produktionsprincipper og påvirkning af forbrugertillid til den økologiske produktion. Det omfatter f.eks.

 • Best practice for dyrenes adgang til attraktive udearealer for økologiske høns, svin m.fl.
 • Fødevaresikkerhed, hvor det økologiske landbrug har særlige udfordringer i forhold til bl.a. ESBL og MRSA.
 • Produktionsmuligheder og –vilkår for landmænd, der ønsker at etablere egen forarbejdning og afsætte via egne eller forskellige salgskanaler.
 • Medicineringspraksis vedrørende medicinforhold og husdyrsundhed.
 • Genanvendelsesmuligheder og udfordringer i forhold til erstatning af konventionelle gødningsressourcer med økologiske gødningskilder, som forbrugerne kan acceptere.
 • Praksis i forhold til at minimere udledning af kvælstof fra marker samt udledning af ammoniak fra stalde og udeproduktion.
 • Klima- og energiområdet.
 • Naturindhold på de økologiske bedrifter.
 • Recirkulering af næringsstoffer.
 • Planteforædlingsteknikker.
 • Formidling af nye og velfungerende relationer med forbrugere, som skaber merværdi for både producent og forbruger.
 • Formidling af faktiske forbrugerforventninger til landmænd.

Den opsamlede viden formidles til landmændene via en række formidlingskanaler; regionale møder, artikler i aviser, mail-nyhedsbrev og hjemmeside, så landmændene står stærkere i forhold til afsætning generelt set. Derudover skal landmændene inspireres om lokale afsætningsmuligheder, og hvordan de i praksis kan indrette deres produktion for at imødekomme forbrugerforventninger og forebygge troværdighedsproblemer. Da udviklingen kun i mindre grad er båret af fastsatte regler, vil hovedindsatsen være på at motivere til udvikling på bedrifterne af frivillig vej, bl.a. gennem at vise de gode eksempler fra landmænd, som allerede er i gang med nye afsætningstiltag og har vist værdien af disse.

For at inspirere til nytænkning hos de økologiske landmænd samt ved at synliggøre og anerkende de innovative og passionerede økologiske landmænd, som går i front med nye typer samarbejde, produktionsformer og løsninger, der udvikler og udbreder økologi med fokus på afsætning, kåres 4 økologiske frontløbere på hvert deres felt. Forslag til kandidater efterlyses bredt i økologi-sektoren, så også de økologiske landmænd selv er med til at pege på, hvem de ser som fyrtårne.

Derfor vil der fra januar til marts 2016 blive beskrevet de 3 bedste kandidater indenfor 4 kategorier: ’Innovativ produktion’, ’Samarbejde’, ’Værdiskabelse og lønsomhed’ samt ’Næste generation’.

Kandidaterne portrætteres og præsenteres i artikler i avisen Økologi & Erhverv. Præsentationen vil dels baseres på et interview med kandidaten om dennes indsats dels et interview med en ’ekspert’ med faglig indsigt på det pågældende område, som fremhæver på hvilke felter, kandidaten er en frontløber. Portrætterne tilgår alle økologiske landmænd i avisformat.

I starten af marts vil der i hver kategori blive kåret en økologisk frontløber 2016. Afgørelsen sker ved en afstemning, hvor økologiske virksomheder, landmænd, konsulenter, rådgivere og økologiske forbrugere kan afgive deres stemme. Frontløberne kåres dermed af et bredt udsnit af sektoren. Kåringen vil blive flankeret af en stor presseindsats, så historierne bredes ud til såvel landmænd som forbrugere. Artiklerne om de kårede til frontløber 2016 vil blive anvendt som materiale ved regionale landmandsmøder gennem året.

Det er et sekundært mål at synliggøre økologiske ildsjæle, innovation og værdier for den brede befolkning ved at vise (i pressen og online) menneskene bag økologi og den nytænkning, der driver økologi i dag.

Resultater

 • 36 siders kompendium med Økologiske Frontløbere 2016 udsendt til alle økologiske landmænd i februar 2016. Kompendiet har gemmeværdi og kvalitet.
 • 36 siders kompendium med Inspiration til nye afsætningsstrategier udsendt til alle økologiske landmænd i oktober 2016. Kompendiet har gemmeværdi og kvalitet.
 • 4 film med de kårede frontløbere inden for Samarbejde, Næste generation, Værdiskabelse og lønsomhed og Innovativ produktion. Filmen med vinderen af Innovativ produktion er ydermere versioneret til en engelsk udgave, da økologiske miljøer i udlandet opdagede og efterspurgte dette statement på dansk økologisk innovation.
 • 4 Regionale møder med præsentation og perspektivering af den i projektet indsamlede viden. Oplæg er lagt på hjemmesiden, så økologer som ikke havde mulighed for at deltage kan søge viden der.
 • Nyhedsmails til økologiske landmænd og andre interessenter igennem hele året med både efterlysning af kandidater til frontløberkåringen, formidling af de gode cases fra frontløberne og afsætningsstrategikompendiet mm. igennem hele året.
 • Kommunikation med forbrugere via facebook gennem hele året om deres forventninger til økologi, regler, gængs praksis og om frontløbere mm. Ydermere er økologi og ulande et emne, som har været til debat.
 • 5 landbrugsfaglige møder med landmænd og konsulenter og i enkelte tilfælde dyrlæger om faglige problemstillinger og mulig faglig udvikling i jagten på relevante steder, hvor landmænd kan løfte sig for at opfylde forbrugernes udtrykte forventninger. Der har været arbejdet med emner som; dyrevelfærd hos grise, dyrevelfærd hos kvæg, dyrevelfærd hos fjerkræ, recirkuleringsprodukter så forbrugernes forventninger til økologerne om samfundsansvar afbalanceres med forbrugernes uvilje mod bestemte recirkuleringsprodukter og i øvrigt formidling af forbrugernes forventninger til økologer, for at motivere til udvikling. Ydermere har faglig/tekniske udfordringer i frugtavl været drøftet med internationale samarbejdspartnere.
 • Eksempel på analysearbejde: Undersøgelse af udfordringer for mindre producenter ved opstart af produktion og forarbejdning, samt beregninger af konsekvenser for mindre producenter ved indførelse af stalddørspakken og om, hvornår det er relevant at vælge stalddørspakken.
 • Undersøgelse af markedet for direkte salg af kød – nye afsætningsveje og nye værdikæder og generel vurdering af udfordringer for mindre produktioner.
 • Artikler og notitser i fagblade og præsentation af frontløbere i regionale og lokale aviser.

Økologiske Frontløbere 2016

I magasintet "Økologiske Frontløbere 2016" kan du læse om 12 frontløbere, som alle er nomineret inden for deres felt som årets økologiske frontløbere. Det er landmænd, der har tænkt nyt, gjort nyt, udviklet og været med til at sætte barren højt for det økologiske landbrug. I forbindelse med Økologisk Landsforening generalforsamling vil deltagene kunne stemme på de 12 nominerede som årets frontløber i hver af de fire kategorier.

Læs magasinet Økologiske Frontløbere 2016

Inspiration til nye afsætningsstrategier

I magasinet "Inspiration til nye afsætningsstrategier - kom tættere på dine kunder" finder du erfaringer, gode råd og inspiration til udvikling, samarbejdsmuligheder og lokalt ophæng ved afsætning via gårdsalg og alternative salgskanaler.

Læs Inspiration til nye afsætningsstrategier - kom tættere på dine kunder

Fem regionale inspirationsaftener

Der afholdes fem regionale inspirationsaftener, der sætter fokus på afsætningsstrategier, forbrugerforventninger, faglig udvikling af økologien i overensstemmelse med forbrugerforventninger og samarbejde mellem økologiske landmænd.

Læs mere om inspirationsaftenerne

Udvikling i samarbejde og netværk. Oplæg v/Bjarne Hansen.

Økologiske forbrugere og deres forbrug. Oplæg v/Henriette Winther.

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger – og hvor skal vi sætte ind nu? Oplæg ved Sybille Kyed, Landbrugspolitisk Chef.

Film: Økologisk frontløber 2016

Bundgaard Sharemilker

Per Bundgaard, økologisk planteavler, og de to unge landmænd Tobias Flensted og Patrick Bertelsen har indgået et nyskabende samarbejde kaldet sharemilking. De to unge landmænd lejer en stald af Per, ejer deres egne køer, og køber alt foderet af Bundgaard.

Elisabeth og Jens Otto fra Stengården

Elisabeth og Jens Otto fra Stengården i Bregnerød er af deres økologiske landmandskolleger kåret som årets økologiske frontløbere. Historien om Stengården er også historien om to kemiingeniørers drøm om åben himmel, egne høns og jord under neglene. En drøm der i dag har udviklet sig til en mangfoldig, økologisk bondegård med stor butik og café, adskillige fuldtidsansatte og en årsomsætning på syv millioner kroner.

7 000 økologiske kornsorter - Øko-frontløber 2016 Anders Borgen

Johanne Schimming hønsemutter og Økologisk Frontløber 2016

Projektperiode

1. januar 2016 - 31. december 2016. 

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.