Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter

Der er en øget interesse for at samarbejde mellem mælke-/kødproducenter og planteavlere. Interessen går især på at udveksle foder og gødning, så gødning og sædskiftefordel udnyttes hos planteavleren, som til gengæld leverer grovfoder til kvægbrugeren.

Formål

Projektets formål er at øge samarbejdet og synergien mellem de forskellige produktionsgrene i økologisk landbrug, især planteavl og mælke/kødkvægsproduktion i Danmark for derved at styrke den økologiske produktion og omlægning af arealer til økologi.

Forventet effekt

Effekten af projektet forventes at være, at flere landmænd etablerer et samarbejde med en kollega og derved opnår bedre udnyttelse af husdyrgødning, sædskifteeffekter, mere mangfoldig planteavlsproduktion og bedre økonomi pga. sparede foderomkostninger og højere udbytter pga. bedre udnyttelse af sædskifte og gødning.

Aktiviteter

1. Best practice cases - hvad viser erfaringerne?

Etablerede samarbejder mellem landmænd bliver beskrevet og fordele og økonomi bliver vurderet. De forskellige cases, der indsamles, bliver kategoriseret, så der gives et overblik over, hvilke typer af samarbejde, der er mest og mindst forekommende. Potentiale for antal samarbejdende landmænd bliver estimeret, og økonomi og produktionsfremgang bliver vurderet på sektorniveau. Erfaringer fra best practice bliver indsamlet og inddraget i aktivitet 2. Eksempler på samarbejdsaftaler og -principper udarbejdet af rådgivningen i Økologisk Landsforening bliver indsamlet, kategoriseret og evalueret.

OBS: Vi har her brug for dine praktiske erfaringer og opnåede viden - så vi kan etablere de bedst mulige redskaber. Derfor opfordres alle landmænd til at svare på dette spørgeskema og sende det til Christina på cuh@okologi.dk.

Download spørgeskema her: Tilpasset Vidensskema om samarbejder mellem økologiske landmænd

2. Samarbejdsmateriale

Med udgangspunkt i input fra aktivitet 1 bliver der udarbejdet rådgivnings- og støttemateriale for nye samarbejder. Det tidligere materiale, herunder diverse tjeklister m.v. fra SAMBA 2002 bliver evalueret og fornyet. Nye aktuelle interne afregningsmodeller mellem landmænd, herunder aftaler for transportomkostninger, bliver udviklet. Materialet bliver testet på nye pilotsamarbejder mellem landmænd, og bliver trykt og anvendt ved etablering af nye samarbejder mellem landmænd.

Samarbejdsmaterialet er samlet her

3. Afdækning af samarbejdsmuligheder ved opsøgende arbejde og test af materiale

Der etableres en platform via internettet, hvor samarbejdsinteresserede landmænd kan få kontakt, herunder vurderes muligheden og værdien af at have en APP på sine mobile enheder. Der iværksættes et opsøgende arbejde, herunder annoncering, for at finde landbrug, der kan have gavn af at samarbejde med andre. Ved et udvalg af de identificerede potentielle samarbejder testes det nye materiale fra aktivitet 2. Der udvikles muligheder for, hvordan rådgivningen kan tilbyde løbende servicetjek på samarbejdsaftalerne og støtte samarbejdet undervejs

4. Formidling af samarbejde som løftestang for mere økologi

De gode historier om samarbejde formidles, herunder betydning af økologisk synergi, socialt output, økonomi osv. Historierne handler om etablerede og velfungerende samarbejde, som finder sted i praksis i dag. Erfaringerne med og udbyttet af samarbejdet formidles på web: som artikler, faktaark og film, og med direkte kommunikation via landbrugsrådgivningen i Faglig Afdeling.

Se faktaark

5. Intromøde for landmænd og træning for konsulenter

Resultaterne fra arbejdspakke 1-4 bliver samlet og anvendt ved temadage/intromøder for landmænd. Der gennemføres fem lokale intromøder fordelt i hele landet, hvor muligheder og udbyttet af samarbejde bliver kommunikeret. Interesserede landmænd kan lade sig registrere mht. at finde samarbejdspartnere i lokalområdet eller fra større afstande. Konsulenter i Økologisk Landsforening og i DLBR introduceres og trænes i at bruge materialet på konsulentkursus.

Resultater

I projektet er der indsamlet 36 skemaer med oplysninger om økologiske landmænds eksisterende samarbejdsflader. Samtidig er der foretaget en vurdering af optimale måder at finde samarbejdspartnere på (landmænd skal til start mødes for at kunne vurdere, om samarbejdet vil fungere). Landbrugskonsulenter kan være gode til at lave matchmaking, mens det ikke vurderes at have stor værdi med hjemmeside/mobil-kontaktannonceskrivning etc.

SAMBA-materialerne fra 2002 er blevet vurderet, og viden derfra er bragt over i en opdateret og mere landmandsrettet form. Det hele er samlet i "Samarbejde - værktøjskassen".

Værktøjskassen indeholder:

  • Forslag til aftale omkring maskinsamarbejde
  • Beregningsregneark til beregning af maskinomkostninger - hvilket også kan bruges uden at være i samarbejdssammenhæng men til brug for beregning af faktisk dækningsbidrag i forskellige afgrøder etc.
  • Forslag til aftale til handel med foder
  • Beregningsregneark til beregning af priser på grovfoder
  • Forslag til pasningsaftale for opdræt af kvier
  • Regneark til beregning af priser i forhold til kviehotel
  • Forslag til græsningsaftale
  • Forslag til aftale om overførsel af husdyrgødning
  • Regneark til beregning af gødningsværdi - således at der kan værdifastsættes efter de gødningsstoffer, som modtager er interesseret i
  • Transportomkostninger er indarbejdet i materialerne, og/eller det er angivet hvilken af parterne, som skal dække transportomkostningerne

Alt materialet ligger tilgængeligt på hjemmeside her

Alt materiale er samlet i trykt udgave af værktøjskassen. Der er desuden produceret to film om samarbejde, som motiverer til samarbejde.

Video

Projektperiode

Januar 2015 - december 2015

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.