Next generation 2012

Projektet ”NEXT generation” skal gøre landbruget attraktivt for næste generation ved at udvikle en mangfoldighed af erhvervsaktiviteter knyttet til økologisk landbrug.
Der forestår et generationsskifte i landbruget, også det økologiske, men der mangler nye landmænd til at tage over. Den situation søges ændret med dette projekt, der skal identificere muligheder og barrierer for unge økologiske landmænd og gøre det let at få rådgivning og støtte til at komme i gang som økologisk landmand.

Aktiviteter

Indsamling af erfaringer og behov

For at identificere de udfordringer og muligheder, der er forbundet med et generationsskifte er grupper af økologiske landmænd blevet interviewet. Samtidig er der afholdt et møde for en gruppe af unge med forskellig baggrund, der på sigt er interesseret i at overtage et økologisk landbrug. Formålet med mødet er, at identificere barrierer mod at etablere sig som økologisk landmand eller iværksætter.

Resultaterne fra interviewene og fra mødet danner grundlag for indholdet i generationskonferencen. Samtidig er de forskellige løsningsforslag, der er kommet frem under interviewene, beskrevet i pjecen "Next generation - eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologisk jordbrug".

Generations-konference

På baggrund af erfarings- og behovsvurderingen blev der d. 12. december 2013 afholdt en konference for alle interviewdeltagere og andre interessenter. På generationsskiftekonferencen var der fokus på både de menneskelige aspekter og de juridiske og økonomiske udfordringer, som knytter sig til et generationsskifte. Unge økologiske landmænd fortalte om deres egne erfaringer med et generationsskifte, og der var oplæg om 1) økonomistyring og finansiering, 2) alternative ejerformer og 3) forventningsafstemning mellem den ældre og yngre generation.

Vejledningsmateriale

På baggrund af projektet, er der blevet udarbejdet en pjece. Pjecen beskriver succesfulde eksempler på generationsskifter og nye former for samarbejde mellem etablerede landmænd og unge landmænd. Det kan f.eks. være et samarbejde, hvor den unge landmand overtager en afgrænset del af produktionen for at bygge kapital op, som han senere kan købe bedriften for.

Pjecen giver også bud på alternative ejerformer, som er baseret på danske og udenlandske initiativer. Fondseje og folkeaktier kan gøre de finansielle udfordringer mindre for den enkelte landmand, og samtidig bliver helt andre aspekter og værdier inddraget i jordbrugsproduktionen. Som f.eks. at hjælpe lokalsamfundet med at bibeholde arbejdspladser, øge det økologiske areal eller stå til rådighed som besøgslandbrug for andelshavere.

Hjemmeside

Der oprettes en hjemmeside til kontakt mellem generationer på internettet ("generations-dating") for at fremme generationsskifter samt partnerskaber om økologisk forretningsudvikling og iværksætteri.

Projektbeskrivelse

Formål

Der forestår et generationsskifte i landbruget, også det økologiske, men der mangler nye landmænd til at tage over. Den situation søges ændret med dette projekt, der skal identificere muligheder og barrierer for unge økologiske landmænd og gøre det let at få rådgivning og støtte til at komme i gang som økologisk landmand.

Det sker ved at:

  • nytænke opfattelsen af den økologiske landmand til også at omfatte økologiske iværksættere og økologisk erhvervsaktive i det hele taget.
  • yde økonomisk og juridisk rådgivning til iværksætteri, forretningsudvikling og etablering af økologisk landbrugsproduktion, erhvervsvirksomhed og samarbejde herom.
  • tilbyde netværk og støtte på tværs af generationer, så nye økologer kan overtage produktionen på rentable vilkår.

Landmænd, der ønsker at samarbejde om I/S, generationsskifte eller nye produktioner og services, skal kunne få rådgivning med en økologisk vinkel og blive afklaret om mulighederne for at koble økologi på de nuværende erhvervsaktiviteter.

Økologiske erhvervsmuligheder skal udvikles og fremmes via samarbejder og netværk samt ved at kombinere økologi med andre produkter og services (oplevelsesøkonomi, social økonomi, fødevarefællesskab osv.).

Aktiviteter

Indsamling af erfaringer og behov

Grupper af økologiske landmænd interviewes for at identificere udfordringer og løsninger i forbindelse med et generationsskifte. Tilsvarende interviewes grupper af unge landmænd, der endnu ikke er etableret, for at identificere barrierer mod at etablere sig som økologisk landmand eller iværksætter. Der laves en vurdering af behovet for rådgivning og støtte.

Generations-konference

Resultatet af erfarings- og behovsvurderingen formidles på en konference for alle interviewdeltagere og andre interessenter. En del af konferencen bliver en "generations-dating", hvor yngre og ældre generationer kan mødes og drøfte samarbejdsmuligheder.

Formidling af succeshistorier

Økologiske iværksættervirksomheder screenes, og der formidles gode historier om iværksætteri, businesscases samt generationsskifte mellem ejere og medhjælpere.

Vejledningsmateriale

Vejledningsmateriale og koncepter til støtte af unge iværksættere udvikles, og konceptet afprøves på testgrupper/-personer.

Hjemmeside

Der oprettes en hjemmeside til kontakt mellem generationer på internettet ("generations-dating") for at fremme generationsskifter samt partnerskaber om økologisk forretningsudvikling og iværksætteri.

Forventede resultater

  • Etablerede økologiske landmænd vil få lettere adgang til en gruppe unge økologisk interesserede, som potentielt kan indgå i et generationsskifte.
  • Gode eksempler på generationssamarbejde vil inspirere flere unge til at overveje en karriere i økologisk landbrug eller som økologisk iværksætter.
  • Flere økologiske landbrug kan bevares som selvstændige bedrifter og/eller som økologiske drevne ejendomme.


Effekten af projektet måles ved at interviewe repræsentanter for målgruppen og få deres vurdering af, om projektets mål er opnået.

Projektet løber fra januar 2012 til december 2013. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter og vil være at finde her på www.okologi.dk ved udgangen af 2013.