Effekten af rødkløver på får og geders fertilitet

Rødkløver indeholder fytoøstrogener, der kan påvirke fertiliteten negativt. Derfor har opfattelsen i mange år været, at får og geder ikke bør æde rødkløver. Men rødkløver er muligvis ikke et problem, hvis den udgør en begrænset del af grovfoderet.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge i hvilket omfang den robuste kløverart - rødkløver - kan indgå i foderrationen hos økologiske får.

Forventede effekter

Hvis får kan afgræsse græsmarker med rødkløver uden problemer, kan lammeproducenterne anvende rødkløver i deres græsblandinger og dermed opnå højere udbytte i marken. De kan desuden anvende de marker, som udbydes fra mælkeproducenter og som typisk indeholder rødkløver, til afgræsning med får i vinterhalvåret.

De forventede effekter af projektet er at:

  • der opnås viden om fytoøstrogenindholdet i rødkløvermarkerne hen over efteråret
  • det demonstreres hvordan rødkløverandelen påvirker fårenes fertilitet
  • hvis resultaterne er positive - at tre ud af fem lammeproducenter herefter bruger rødkløver i græsblandingerne
  • der er en vejledning på nettet for dem, som søger information om rødkløver til får og geder.

Aktiviteter

2014

Der igangsættes en demonstration af afgræsning med rødkløver hos en lammeproducent. Målet er at opnå tre marker med henholdsvis 30, 50 og 65 % rødkløver. Det gøres ved at så blanding 31, blanding 42 og blanding 42 med 2 kg rødkløver/ha. Der indsættes 20 får på hver mark i september cirka en måned før vædderen sættes til. Fårene går på arealerne, så længe der er græsvækst.

Rødkløverandelen i græsmarkerne vurderes hver måned og der udtages græsprøver til analyse for fytoøstrogen-indhold.

2015

De får, som indgår i forsøget, scannes for drægtighed i januar eller februar. Scanningsresultaterne sammenholdes med rødkløverandelen og fytoøstrogen-indholdet i græsset for at belyse en eventuel sammenhæng.

Der udarbejdes en vejledning til fåreavleren. Den skal indeholde oplysninger om fytoøstrogen indhold i rødkløver, foreløbige anbefalinger for mængder af rødkløver til får og metoder til vurdering af rødkløver i græsmarker.

Resultater og mere information

2014

I 2014 afgræssede fårene hos Torben Kousgaard marker med 0-54 % rødkløver i bedækningssæsonen. Vi høstede erfaringer med etablering af rødkløver, vurdering af kløverandel i afgræsningsmarker og afgræsning med små flokke af får.

Se resultater fra 2014: Rødkløver i store mængder til får

2015

I 2015 er der udarbejdet:

  • Artikel, som beskriver fytoøstrogenindholdet i græsblandinger med tre forskellige andele rødkløver henover efterår og tidlig vinter. Artiklen beskriver desuden sammenhængen med fårenes reproduktion på den pågældende ejendom.
  • Vejledning med anbefaling af rødkløverandel i græsblandinger til får og med beskrivelse af metode til vurdering af rødkløverandel i marken.

Læs mere

Projektperiode

Januar 2014 til december 2015.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug