Kompost til øget jordfrugtbarhed

I flere lande er økologiske producenter ved at forberede sig til at udfase brugen af konventionel gødning. Brugen af komposteret materiale fra naturområder, haver og parker, grøngødning m.m., er ved at vinde indpas hos økologer.

Formål

Formålet er at afklare, indsamle og formidle erfaringer med kompostering, og anvendelse af kompost som jordforbedring og organisk stofinput, som led i intentionen om at opretholde eller forbedre jordfrugtbarheden, og bruge kompost som gødningskilde i økologisk frugt- og grønsagsproduktion.

Aktiviteter

AP1 - Kompost og kompostering - processen og produktet

I denne arbejdspakke fastlægges begreber, indsamles erfaringer og information fra kommercielle, offentlige og gårdbaserede komposteringsanlæg i ind- og udland, ressourcepersoner indenfor forskning og produktion identificeres og kontaktes, og litteratur indhentes og gennemgåes.

Fokuspunkter er:

  1. råmateriale - have/parkaffald, grøngødning, husdyrgødning, husholdningsaffald, m.m.
  2. forarbejdning - teknikker, produkter, hygiejnisering, m.m,
  3. distribution
  4. økonomi - omkostninger til indsamling, forarbejdning, transport, salg og evt. tilskud

AP1 udføres som interview fortrinsvis on site, samt ved litteratursøgning.

Udføres af Økologisk Landsforening og GartneriRådgivningen.

AP2 - Kompost som gødningskilde og jordforbedringsmiddel i frugt- og grøntproduktion

AP2 sigter på at beskrive anvendelse af kompost som gødningskilde og jordforbedringsmiddel i frilandsgartneri og frugtproduktion.

Fokuspunkter er:

  1. næringsstofindhold
  2. håndtering
  3. udbringningstidspunkt
  4. udbragte mængder
  5. virkning - organisk stof, næringsstof
  6. økonomi - omkostning og værdiansættelse

Der udvælges producenter af frugt og grønt i ind- og udland, der har erfaring med håndtering og anvendelse af store mængder kompost i produktionen. Der udarbejdes/indsamles en rimelig model for belysning af økonomien for de enkelte producenter.

Der vil ikke være afprøvninger i arbejdspakken, idet AP2 primært foregår som interviews.

Udføres af Økologisk Landsforening og GartneriRådgivningen.

AP3 - Kompost og organisk stof: Analysering og anvendelse af analyser

I AP3 indsamles information om analysemetoder og deres anvendelse. Hvordan udtages prøver af kompost, og hvordan af jordens organiske stof? Hvilke analysemetoder findes, og til hvilket formål? Hvad siger analyseresultaterne? I AP3 afprøves udvalgte analysemetoder. AP3 vil føre til en vejledning for prøvetagning af disse vanskeligt målbare emner.

Udføres af Økologisk Landsforening og GartneriRådgivningen.

AP4 - Modellering af organisk stof i jorden og af anvendelse af kompost

Anvendelse af kompost til forbedring af jordfrugtbarhed er en proces, der forløber over flere år. Gennem modeller er det muligt at simulere organisk stof opbygning og nedbrydning. Der er forskelle i organisk stof dynamik mellem intensive dyrkningssystemer med høj andel af grønsager, ekstensive dyrkningssystemer med mange vekselafgrøder, grønne marker året rundt, samt helårsgrøngødning, og flerårige frugtplantager. Der findes en del komplekse modeller til beskrivelse af organisk stofudvikling i jorden. NDICEA, som GartneriRådgivningen og Økologisk Landsforening har god erfaring med, er en simpel model, der er udviklet til kvælstofmonitering, men også på pædagogisk vis kan beskrive organisk stofdynamik. Gennem ressourcepersoner i ind- og udlandet hentes information om målsætninger for organisk stofindhold i specifikke jorde. NDICEA vil blive brugt til at beskrive organisk stofdynamik i diverse udvalgte sædskifter med intensive og ekstensive produktionssystemer, f.eks. i sædskiftet i projektet ØKO-Sporet på Skiftekær er der anlagt et sædskifte, der vil ligge model, og hvor der gennem årene.

AP5 - Formidling

For at sikre, at informationerne fra projektet kommer ud til en bred skare af producenter, vælges en flersidig formidlingsstrategi med en temadag om kompost og organisk stof i slutningen af projektperioden som et central element.

Målgruppen for temadagen om organisk stof og kompost er økologiske frilandsgartnere og frugtproducenter, forskere, konsulenter m.m., men er også af stor interesse for konventionelle avlere.

Formidling finder desuden direkte sted ved markvandringer, foredrag på avlermøder, erfa-grupper, og skriftligt i afgrøde-specifikke nyhedsbreve, i form af artikler i erhvervsbladet 'Frugt & Grønt', 'Økologi & Erhverv', samt på GartneriRådgivningens og Økologisk Landsforeningens hjemmeside.

Udføres af Økologisk Landsforening og GartneriRådgivningen.

Resultater og forventede effekter

Projektet har samlet viden og erfaringer fra Europa. Læringerne er, at de danske gartnere og til dels frugtavlerne har brug for at tænke kompost ind som en ressource og et indsatsområde, som de bør bruge tid og energi på.

Da vi med de mange høstede produkter fjerner næringsstoffer fra markerne, så er det afgørende vigtigt at spekulere i, hvordan vi kan tilbageføre nærringsstoffer, og hvordan vi kan forbedre jordens frugtbarhed, så hårdt bundne næringsstoffer frigives og kommer på en form, som planterne kan optage. Opbygning af humus i dyrkningsjorden er her helt centralt. 1 % mere humus i de øverste 25 cm af jorden svarer til binding af: 25 tons kulstof pr. ha. + 2,5 tons kvælstof pr. ha. + 350 kg svovl pr. ha.

Projektet har vist, at det ikke er nok at fokusere på kvælstof i jordbundsanalyser. Aktiv brug af udvidede analysemetoder giver en vigtig indsigt og kan fungere som et redskab i gartnerens arbejde med at opbygge humus og derved sikre fremtidige udbytter. Det er vigtigt at skabe ligevægt mellem kationerne i jorden, og her kan brugen af kompostgødninger være med til at skabe ligevægt. Hvad der er brug for, afklares med de udvidede analyser.

Forskellige komposteringsmetoder kan bruges, men for danske gartnere er Mikrobiel Carbonisering og fladekompostering særligt interessante, da de bidrager til de huminstofdannende processer, og derved bidrager til opbygning af jordfrugtbarhed.

Gartnerirådgivningen vil i 2016 i samarbejde med Økologisk Landsforening forsat arbejde med at formidle praksis og viden om muligheder til at forbedre jordens frugtbarhed og øge jordens organiske stof i jorden på bedrifter med økologisk grønsagsproduktion.

Projektperiode

1. januar - 31. december 2015.

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.