Økologisk dyrkning af energiafgrøder

Økologisk dyrkning af energiafgrøder under bæredygtige forhold.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at vise at energipil primært kan og bør dyrkes økologisk for blandt andet at understøtte en bæredygtig udvikling inden for det økologiske landbrug. Projektet skal vise at der er sund fornuft i at dyrke energipil både økonomisk, teknologisk og miljømæssigt under økologiske forhold. Dette gøres gennem udviklingen af bæredygtige og økologiske dyrkningsmetoder ved praksisnære forsøg, der til sidst ender op med at give en dyrkningsmanual for økologisk energipil og umiddelbart brugbare dyrkningsmetoder.

Udviklingen af en økologisk og bæredygtig dyrkning af energipil skal vise, at det ikke er nødvendigt at bruge pesticider i driften og tilførsel af ekstern gødning vil kun være nødvendigt i begrænset målestok. Det forventes, at den tilvejebragte information omkring økonomien ved økologisk drift af energipil vil betyde at energipil fremover dyrkes efter anbefalingerne fra projektet. Det vil medføre øget biodiversitet til glæde for dyr, landmænd og jægere.

Anbefalingerne fra projektet forventes at blive anvendt ved 60-70% af de tilplantede arealer med pil i Danmark og alle arealer med økologisk energipil forventes fremover at blive dyrket efter anbefalingerne i projektet. Anbefalingerne i projektet forventes med andre ord at få en stor indflydelse på retningen af den konventionelle dyrkning af energipil.

Forventninger til projektet

Projektet forventer at løse følgende udfordringer ved økologisk dyrkning af energipil:

 • Ukrudt:
  • Muligheder for mekanisk ukrudtsbekæmpelse belyses og bedømmes
  • Dyrkningstekniske løsninger for at sænke ukrudtstrykket afprøves
 • Gødning:
  • Udvikle et nyt system hvor grøngødning etableres på arealer med energipilen
 • Økonomi:
  • Vise, at økologisk dyrkning af energipil er økonomisk rentabelt

Økologisk dyrkning af energipil indebærer ingen eller lav tilførsel af ekstern gødning, ingen brug af pesticider og samtidig resulterer det i en højere biodiversitet. Økologisk dyrkning af energipil er derfor et godt værktøj til beskyttelse af grundvandet, og det kan og bør benyttes både af private lodsejere og af kommunerne til beskyttelse af grundvand og kildepladser.

Anbefalingerne fra projektet forventes at blive anvendt på 60-70% af det samlede tilplantede areal med pil i Danmark. Alle økologiske arealer med energipil forventes fremover at bliver dyrket efter anbefalingerne i projektet. Anbefalingerne i projektet forventes med andre ord at få en stor indflydelse på dyrkning af energipil.

Aktiviteter

Projektet er opdelt i 3 indsatsområder

Indsatsområde 1: Lokalisering og etablering af forsøg med grøngødninger i eksisterende energipil og observering af deres evne til at holde ukrudtstrykket nede.

Formålet er at lokalisere egnede arealer med eksisterende beplantninger på 3 lokaliteter i landet, som er egnede som forsøgsarealer til grøngødningsforsøg.

Aktiviteter

 • Der findes egnede arealer hos lodsejere rundt om i landet, der er interesseret i at være med i projektet. Arealerne skal være eksisterende økologiske pilebeplantninger, eller arealer hvor lodsejeren er interesseret i at indgå i projektet under betingelse af, at arealerne drives efter de økologiske principper. Vigtigst er, at arealerne er egnede til forsøget, at de er veletablerede og at lodsejeren i forvejen har en vis viden om dyrkning af energipil.
 • Der laves analyse/observering af grøngødningernes evne til at forsyne energipilen med kvælstof og dens evne til at genvokse eller genså efter fræsning. Ligeledes observeres grøngødningens evne til at vokse under skyggeforhold.
 • Da ukrudt er en udfordring i økologisk dyrkning af energipil, observeres de forskellige grøngødningers evne til at holde ukrudtstrykket nede.

Indsatsområde 2: Udvikling af frøblandinger til randzoner, så disse har størst mulig effekt for biodiversitet og nyttedyr.

Formålet er at øge forekomsten af nyttedyr, der kan beskytte energipilen, at øge biodiversiteten i randzonerne, for at skabe en naturlig balance i beplantningerne, og at gøre arealerne attraktive for større dyr, som skjul og ly igennem hele året.

Aktiviteter

 • Der udvikles frøblandinger til randzonerne med henblik på persistens, konkurrenceevne, produktion og egnethed som fødeemne for typer af nyttedyr.
 • Der etableres tilsåning af randzoner i pilebeplantninger og observeres for deres egnethed.
 • Effekten på biodiversitet og antal nyttedyr observeres.
 • Der ses på mulighederne for at placere beplantningerne til størst mulig effekt for større dyr for ly og skjul over en sæson.

Indsatsområde 3: Formidling af resultater og observationer fra projektet.

Formålet er at formidle viden om projektets erfaringer med udviklingen af et økologisk dyrkningssystem for energipil og at skabe en dyrkningsmanual for økologisk energipil.

Aktiviteter

 • Der produceres 2 artikler om resultaterne og observationer gjort i projektet for hvert år. Der produceres altså minimum 4 artikler. Artikel nummer 4 vil indeholde anbefalinger baseret på projektets resultater. Artiklerne offentliggøres i relevante fagblade og på Økologisk Landsforenings hjemmeside.
 • Ved udgangen af projektet udgives der en dyrkningsvejledning for økologisk energipil.
 • Der arrangeres markvandringer for interesserede parter til formidling af resultater 1 gang i hver vækstsæson i de 2 år.

Resultater

Forsøgene i projektet har demonstreret, at grøngødningsarter såsom hvidkløver, rødkløver og blodkløver kan etableres i en pilekultur, og resultaterne antyder også, at der kan være en positiv effekt på pilens udbytte. En sådan effekt vil være af stor interesse både for økologiske og konventionelle pileavlere.

 • Tre forsøgsområder for grøngødning i energipil er identificeret og etableret.
 • Der er lavet analyse / observeret for kvælstofforsyning og regenerering.
 • Grøngødningens evne til at holde ukrudtstrykket nede er observeret og vurderet.
 • Der er lavet artikler med resultaterne.
 • Der er i 2013 udviklet 3 egnede frøblandinger til brug i randzonerne ved pilebeplantninger.
 • Frøblandinger er afprøvet i praksis.
 • Frøblandingernes egnethed, persistens og effekt på biodiversitet og nyttedyr er observeret.
 • Der er lavet 6 artikler med resultaterne.

Påvirkning af dyrelivet

Vildtstriber langs pilemarker øger mængden og variationen af vildtets føde i efterårsmånederne og besøges derfor ofte af agerlandets dyr. De to forsøg ved henholdsvis Tylstrup og Farsø påviste, at vildtstriber, der ligger i forbindelse med økologiske pilemarker, kan være med til at forbedre leveforholdene for dyrelivet. Igennem hele sommeren viste insekter stor interesse for vildtstriberne. I efteråret var det især pattedyr og fugle, som nød godt af vildtstriberne.

Formålet med forsøget var at påvise, hvilke effekter, vildtstriber har på agerlandets dyreliv, når de kombineres med pil. Forsøget påviste bl.a., at vildtstriber forøger fødemængden og -variationen i efterårsmånederne.

Der blev sået tre forskellige vildtstriber på hver forsøgslokalitet. Hver vildtstribe udgjorde ca. 1000 m²:

 • En Pollen-Nektar-blanding med ni forskellige planter, heraf otte blomstrende. Efterår og vinter byder blandingen på fodermarvkål og kløver, der er eftertragtet føde for mange arter af vildt.
 • En Helårsmix til hjortevildt med 11 forskellige planter bestående af kløver, græsser og grove foderplanter som fodermarvkål og stubturnips.
 • En Decoy mix som består af seks planter. Hirse og olieræddike giver om vinteren skjul og føde for fugle.

Vildtkamera påviste, at der er stor aktivitet i efterårsmånederne. Rådyr, krondyr dådyr, hare, ræv, grævling og mår er observeret i vildtstriberne. Disse observationer dokumenterer, at vildtstriber og pilemarker er med til at skabe en god variation for vildtet.

Artikler, dyrkningsvejledninger og rapporter

Folder og annonce

Fotos

undefined

undefined

Projektperiode

Februar 2013 - juli 2015

 

Projektet er finansieret af NaturErhvervstyrelsen og Fonden for Økologisk Landbrug.

undefined 

undefined

 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter