Stabile udbytter i økologisk vinterraps

Projektets formål er at øge dyrkningssikkerheden og udbyttestabiliteten i økologisk vinterraps og fremme den danske forsyning med økologisk protein og fedt/olie.

Formål

Projektets formål er at øge dyrkningssikkerheden og udbyttestabiliteten i økologisk vinterraps og fremme den danske forsyning med økologisk protein og fedt/olie. Effekten af projektet vil være et øget areal med økologisk vinterraps og udvikling af et dyrkningskoncept, der kan mindske angreb af rapsjordlopper i økologisk vinterraps. Dyrkningssikkerheden vil kunne øges generelt ved at indsamle og udbrede viden gennem interviews og deling af erfaringer fra landmænd, der dyrker økologisk vinterraps.

Aktiviteterne i projektet er planlagt omkring to forsøg med dyrkning af vinterraps med henblik på at finde metoder til at håndtere rapsjordlopper i økologisk vinterrapsdyrkning. Det afprøves i markforsøg, om samdyrkning af vinterraps med forskellige arter, der udvintrer, kan mindske forekomsten af rapsjordlopper i vinterraps om foråret. Forsøgene udføres med ekstern bistand fra AGROTECH A/S. Samtidig ønsker vi, via interviews, at indsamle data fra 10 bedrifter, der dyrker økologisk vinterraps i 2015. Strategier, metoder og erfaringer fra bedrifterne samles i et kompendium.

Forventet effekt

Effekten af projektet vil være et øget areal med økologisk vinterraps og udvikling af et dyrkningskoncept, der kan mindske angreb af rapsjordlopper i økologisk vinterraps. Dyrkningssikkerheden vil kunne øges generelt ved at lave interview og indsamle erfaringer fra landmænd, der dyrker økologisk vinterraps.

Aktiviteter

I dette projektet laves forsøg og erfaringsindsamling ved interview med landmænd, der dyrker økologisk vinterraps. Der fokuseres på vinterraps, fordi vinterraps har et større udbyttepotentiale og den tidlige blomstring betyder, at vinterraps er mindre udsat for angreb af glimmerbøsser end vårraps. Vinterrapsens dyrkningssæson strækker sig fra august til august og projektet strækker sig derfor over to kalenderår.

Aktiviteterne i projektet er inddelt i tre arbejdspakker:

1.Indsamling af erfaringer

I foråret i år 1 (2015) indsamles erfaringer fra 10 bedrifter, som allerede har tilsået marker med vinterraps.

I denne del af projektet tilstræber vi at udvælge en kombination af bedrifter med hvidblomstret raps, gulblomstret raps samt værter, der dyrker gul og hvid raps i samme mark. Den hvide raps dyrkes i 2014 på ca. 50 ha. Fordelen med den hvide raps er, at den i mindre grad tiltrækker skadedyr (særligt glimmerbøsser).

På bedrifterne laves et interview med landmændene, hvor markerne registreres med såning (tidspunkt og mængde), ukrudtsbekæmpelse, gødskning og høstudbytte. To gange i løbet af foråret foretages visuelle vurderinger af ukrudtsmængde, plantebestand, skadedyr samt en generel bedømmelse af afgrødens tilstand. Erfaringer samles i et kompendium med best practice.

2. Markforsøg

I løbet af sommeren 2015 udvælges forsøgsværter, der planlægger vinterraps i markplanen i 2016.

I forsøget er der fokus på at udvikle et dyrkningskoncept, der kan mindske angreb af rapsjordlopper. Rapsjordlopper er en betydelig skadevolder i vinterraps, men kraftige angreb ses kun med 5-8 års mellemrum. Vi har netop haft en periode på 4-5 år uden betydelige angreb af rapsjordlopper og det forventes, at angrebene vil tage til i styrke i løbet af de næste 2-4 år. Derfor er der gode betingelserne i 2016 og 2017 for at få produceret noget viden om rapsjordloppers betydning som skadedyr i økologisk vinterraps.

Behandlingerne vil have fokus på at mindske angreb af rapsjordlopper. Det kan være ved hjælp af samsåning med karse, majroe og andre arter, der kan tiltrække rapsjordlopper om efteråret. Der samdyrkes med arter, som normalt udvintrer under danske klimaforhold, så vinterrapsen kan udvikle sig uhindret i foråret. Også strategier med forskellige udsædsmængder, rækkedyrkning samt metoder, der kan virke repelerende på rapsjordlopperne vil blive taget i anvendelse.

Forsøgene udføres i samarbejde med AGROTECH. Forsøgene udføres på 2 lokaliteter med 8-10 behandlinger og 4 gentagelser.

3. Dyrkningsstrategier og vejledninger

Dyrkningsvejledningen for økologisk vinterraps gennemgås og revideres med nye erfaringer og metoder fra 10 bedrifter med dyrkning af vinterraps samt ny viden fra to forsøg med afprøvning af forskellige strategier med fokus på at reducere angreb af rapsjordlopper i økologisk vinterraps.

Samtidig produceres et kompendium med beskrivelse af metoder og strategier, som er brugt af de 10 landmænd, der har været med i en interviewundersøgelsen.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Erfaringsindsamling

I sommeren 2015 er der indsamlet erfaringer fra 10 bedrifter med dyrkning af vinterraps. På bedrifterne er lavet interview med landmændene, hvor markerne registreres med såning (tidspunkt og mængde), ukrudtsbekæmpelse, gødskning og høstudbytte. I efteråret 2015 er der indsamlet data og erfaringer fra yderligere 10 bedrifter med økologisk vinterraps. Landmændene er blevet interviewet om sådato, sortsvalg, jordbehandling, gødskning og ukrudtsmængde. Der er talt planter og bedømt ukrudt og samtidig udtaget jordbundsanalyser til måling af næringsstoffer og tekstur.

Der er anlagt 2 forsøg med dyrkning af vinterraps i sommeren 2015. I forsøgene er der fokus på at udvikle et dyrkningskoncept, der kan mindske angreb af rapsjordlopper. Rapsjordlopper er en betydelig skadevolder i vinterraps, men kraftige angreb ses kun med 5-8 års mellemrum. Vi har netop haft en periode på 4-5 år uden betydelige angreb af rapsjordlopper, og det forventes, at angrebene vil tage til i styrke i løbet af de næste 2-4 år. Derfor er der gode betingelserne i 2016 og 2017 for at indsamle viden om rapsjordloppers betydning som skadedyr i økologisk vinterraps. Behandlingerne vil have fokus på at mindske angreb af rapsjordlopper. Det sker ved samsåning af vinterraps med vårraps, vårryps, majroe og andre arter, der kan tiltrække rapsjordlopper om efteråret og samtidig forventes at udvintre. Forsøgene udføres på 2 lokaliteter med 8 behandlinger og 4 gentagelser. Projektets gennemførelse giver mere viden og flere erfaringer med dyrkning af økologisk vinterraps samt øget implementering af vinterraps i de økologiske sædskifter. Det økologiske areal med vinterraps er øget med 30 - 40%.

Samsåning med vårraps, majroer og gul sennep gav det laveste larveangreb pr. plante i det tidlige forår, men udsåning af ren linjeraps gav det højeste udbytte, formentligt pga den bedste overvintring i denne sort.

I erfaringsindsamlingen gav godt 1/3 af markerne rentable udbytter, mens knap 1/3 blev pløjet om og erstattet af vårsæd og knap 1/3 gik til i løbet af sæsonen eller gav for lidt ved høst, pga. ukrudt, knoldbægersvamp og skader fra insekter. Undersøgelsen viser at der skal større fokus på at vurdere rapsen så tidligt som muligt. Læs mere i kompendiet.

Dyrkningserfaringer

Se resultater af interviews og planteanalyser i 2015 og 2016 her:

Markvandring

Der er afholdt markvandring torsdag 16. juni 2016 ved forsøgsmarkerne på Stenalt Skov- og Landbrug i Ørsted på Djursland. Ca. 70 deltagere mødte op for at høre om de foreløbige anbefalinger fra projektet. Læs om markvandringen.

Kompendium, dyrkning af økologisk vinterraps

Dyrkningsvejledning, økologisk vinterraps

Artikler

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet

Logo Erhvervsudviklingsordningen

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne