Søer med i sædskiftet

Vi undersøger, hvordan man kan udnytte næringsstoffer bedre ved at flytte søer med rundt i sædskiftet. Det sker som led i projektet "Farefoldskoncept med energiafgrøder og robuste sædskifter i økologisk svineproduktion”

I projektet arbejder vi med følgende sædskifte:

  • Vårkorn med kløvergræsudlæg.
  • Kløvergræs med to slæt samt afgræsning med søer fra medio juli.
  • Kløvergræs med afgræsning til medio juli samt pløjning og såning af olieræddike sidst i juli.
  • Vårkorn med efterafgrøde.

Dette sædskifte giver dobbelt så lang tid mellem perioderne, hvor der er søer på arealet og vil derfor give en langt bedre udnyttelse af deres efterladenskaber samt mindre risiko for miljøbelastning. Desuden har en toårig kløvergræsmark en god effekt på dette sædskifte pga. N-input til systemet og en hæmmende effekt på rodukrudt. Når søerne bliver sat ind på græsmarken midt på sommeren, i stedet for tidligt forår, vil græsmarken være mere robust, så søerne ikke så let kan ødelægge den.

Der bliver en større produktion af kløvergræs i dette sædskifte, end søer og svin kan æde, og den overskydende biomasse bør sælges til f.eks. kvægfoder eller biogasanlæg.

Vi har ikke afprøvet hele sædskiftet, men fokuseret på det mest "revolutionerende", nemlig pløjning af kløvergræsmarken midt på sommeren og funktionen af olieræddiken i sædskiftet.

Hos vært Arne Steffensen

Hos Arne Steffensen blev der udlagt et lille areal på en mark, hvor der på resten af marken var en forholdsvis lille belægning med goldsøer på græs. Arealet blev 4. august 2011 pløjet og sået til med olieræddike, der udviklede sig fint og nåede en højde på omkring 70 cm, inden det ret tidligt blev vinter. Det viste sig, at der var en del kvik på arealet, men olieræddiken undertrykte kvikken, så den næsten var væk i foråret. Det var ikke muligt at se forskel på forfrugtsværdien af kløvergræs og olieræddike i den efterfølgende vårkorn.

Hos vært Brian Holm

Hos Brian Holm blev en mark opdelt i tre forskellige behandlinger. På 2/3 af marken gik der søer indtil ca. 1. august, hvorefter en del af arealet blev skrælpløjet og harvet mod kvik henover vinteren. En anden del af marken blev pløjet og tilsået med olieræddike 12. august, hvilket var 14 dage senere end planlagt på grund af meget regn i perioden. Olieræddiken kom fint op og dækkede marken godt, men udskudt såning af korsblomstret efterafgrøde i august hævner sig, og derfor blev efterafgrøden kun ca. 30 cm høj, inden det blev vinter. På den sidste del af marken gik der søer med smågrise indtil foråret.

I foråret 2012 blev der sået vårtriticale på hele marken. I første halvdel af juni 2012 kunne man se, at der var mindre kvælstof til rådighed for triticalen, hvor der havde været sort jord efterår og vinter, end hvor der havde været olieræddike og græs med søer og smågrise.

Høstudbyttet vil senere blive opgjort for de tre forskellige behandlinger.