Fremtidens farefolde

I projektet ”Farefoldskoncept med energiafgrøder og robuste sædskifter i økologisk svineproduktion” udvikler vi et nyt koncept for farefolde til økologiske søer – til gavn for dyrene, miljøet og landmanden.

Produktion af svin på friland foregår ofte på åbne arealer, hvor dyrene har svært ved at finde skygge og læ. Samtidig er den metode ofte forbundet med en betydelig udvaskning af næringsstoffer og uhensigtsmæssige arbejdsvilkår for landmanden.

Projektets formål

Projektets formål er at udvikle og afprøve et koncept for økologiske sohold, hor der indføres faste køreveje, nye hytter, et nyt folddesign samt energi- og efterafgrøder. Målet med det nye koncept er at:

 • udnytte næringsstoffer bedre via ændret sædskifte og nye græsblandinger.
 • skabe bedre dyrevelfærd via skygge og læ fra energiafgrøder og mindre kørsel i marken.
 • forbedre landmandens arbejdsmiljø ved at etablere faste køreveje.
 • kombinere produktion af svinekød med en biproduktion af energiplanter.
 • mindske udvaskningen af næringsstoffer vha. energi- og efterafgrøder.

Aktiviteter og resultater

1. Vurdering af bioenergi-afgrøders egnethed som foldplanter

Formålet er at finde de mest lovende energiafgrøder, som kan bruges i farefolde og modstå den fysiske belastning fra dyrene. Det har vist sig, at energipil er robust som foldplante og sikrer god dyrevelfærd for grisene.

2. Udvikling af foldkoncept med bedre adgangsforhold og energiafgrøde (til lerjord)

Formålet er at udvikle og afprøve et folddesign, hvor køreveje giver bedre arbejdsmiljø, og energiafgrøder beskytter grundvandet og forbedrer søernes trivsel. Her er nogle af konklusionerne:

 • Faste køreveje letter landmandens arbejde betydeligt i forbindelse med pasning og transport af søerne.
 • Grisene bruger pileplanterne meget for at få skygge.
 • Grisene foretrækker at afsætte deres gødning i områderne med pil. Da pil optager meget vand og har dybe rødder, antages det, at planterne sænker udvaskningen af kvælstof fra sofoldene.

Se flere resultater her:

3. Forbedring af næringsstof-udnyttelsen i sædskiftet på svinebrug (til sandjord)

Formålet er at demonstrere et svine-sædskifte med bedre udnyttelse af næringsstoffer og højere udbytter ved at dyrke kvælstofkrævende afgrøder og efterafgrøder på marken, hvor grisene afgræsser. Vi søger også at finde bedre og mere og robuste græsblandinger til so-græsning. Disse undersøgelser har blandt andet vist, at:

 • efterafgrøder er gode til at holde på kvælstof fra søer og grise, hvis efterafgrøderne sås tidligt nok og kombineres med et sædskifte, hvor søerne flyttes med rundt. På den måde er det muligt at få større høstudbytter i sædskiftet og dermed et mindre behov for at købe dyrt økologisk foder.

Se flere resultater her:

Dokumentation og resultater

Hæfter om farefolde med beplantning

I projektet er der udviklet tre forskellige folddesigns, som beskrives i hæfterne, der er tænkt som en vejledning til landmænd, der ønsker at etablere beplantning i svinefolde.

Omtaler / eksterne links

Projektbeskrivelse

Vi har udpeget specifikke udfordringer og problemer i økologisk svineproduktion på henholdsvis ler- og sandjord. En del af det nye koncept er at finde løsninger herpå.

Projektets formål er at udvikle og afprøve et nyt farefoldskoncept for økologiske sohold. Ideen er at udnytte næringsstoffer bedre og skabe højere dyrevelfærd. En tredje vigtig kvalitet ved farefoldet er, at det giver bedre arbejdsgang og arbejdsmiljø for landmanden.

En del af projektet består også i at afprøve forskellige metoder til at flytte søerne med rundt i sædskiftet. Vi afprøver forskellige strategier for, hvordan man kan bruge efterafgrøder til at holde på næringsstofferne, når søerne har forladt et græsareal. Vi afprøver også forbedrede og robuste græsblandinger til so-græsning.

Ved at anvende energiafgrøder kan man forbedre foldmiljøet og søernes velfærd. Det skyldes, at næringsstofferne opsamles bedre, og at søerne kan være i skygge.

I projektet foretager vi en screening af, om bioenergiafgrøder er egnet som foldplanter. Vi undersøger også, hvordan man bedre kan udnytte næringsstoffer i sædskiftet på svinebrug. Desuden udvikler vi et samlet koncept for farefolde. Det skal have en bedre infrastruktur og en bedre beplantning.

Projektet har følgende delmål:

 • at nedbringe næringsstoffers belastning af miljøet
 • at udnytte næringsstoffer i sædskiftet bedre
 • at reducere overskuddet af næringsstoffer gennem højere udbytte og mindre indkøb af foder
 • at dyrke bioenergiafgrøde og økologisk sohold i en samproduktion
 • at forbedre dyrevelfærden i økologiske farefolde
 • at løse konkrete arbejdsmæssige og logistiske udfordringer

Projektet har et stort potentiale for at demonstrere dyrevelfærd, miljøvenlig produktion, næringsstofudnyttelse og en forbedret æstetik, som fremmer forbrugeres velvilje, personalets velfærd og produktionsresultaterne i forbindelse med økologisk svineproduktion.

Projektet er finansieret under innovationsloven fra Fødevareministeriet samt med tilskud fra Fonden for økologisk landbrug. Resultaterne vil blive offentliggjort her på okologi.dk og vil foreligge senest seks måneder efter projektperiodens afslutning. Enhver interesseret kan på anmodning få adgang til projektets resultater.

Projektperioden er  01.01.09 til 31.12.12.