Flere unge øko-landmænd

For at rekruttere, fastholde og uddanne nye økologiske landmænd har et nyt projekt bl.a. udviklet et økologisk uddannelsesforløb, etableret et netværk af praktikværter og oprettet et Facebook-baseret netværk for unge økologer.
Elever på Kalø Økologiske Landsbrugskole, nov. 2013. Foto: Morten Telling

Økologisk uddannelsesforløb på alle niveauer i landbrugsuddannelsen

Projektet har gennemført en række uddannelsesforløb på de forskellige niveauer i uddannelsen. Projektets forskellige aktiviteter er gennemført i et samarbejde med 12 landbrugsskoler.

Et nyudviklet økologisk uddannelsesforløb giver eleverne på landbrugsskolerne en introduktion til den økologiske produktionsform.

Et uddannelsesforløb på de forskellige niveauer har været gennemført som en introduktion til den økologiske produktionsform. Disse forløb har været et supplement til den "normale" undervisning på skolerne. Uddannelsesforløbene er gennemført som beskrevet herunder.

 • Elever på landbrugsuddannelsens grundforløb har modtaget en kort introduktion og herefter oplevet den økologiske produktionsform i praksis via indlagte besøg hos økologer med forskellige produktionsgrene. Det er afgørende at eleven l møder økologien tidligt i deres uddannelsesforløb, så de sidenhen har mulighed for at vælge specialisering i økologi på hovedforløbet.
 • Landbrugselever i uddannelsens hovedforløb kommer igen har været på besøg hos økologiske landbrug. De er blevet præsenteret for det økologiske marked og indgået i diskussion og debat med økologisk landmænd om økologiens udfordringer og muligheder.
 • Studerende på landbrugets Lederuddannelse (Produktionsledere og Virksomhedsledere) har gennemgå et omlægningstjek for en konkret ejendom, for på den måde give dem grundlag for at vurdere den økologiske produktionsform som et reelt alternativ til den konventionelle produktionsform

Der er anvendt casebaseret undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i praksis - og som giver gode eksempler på de muligheder, der er i den økologiske produktionsform.

Efteruddannelse

Der er også udviklet og gennemført et efteruddannelsesforløb for alle ansatte på Bygholm landbrugsskole. For at få succes med økologi, er det vigtigt, at hele personalegruppen har en basal viden om økologi. Ud over det pædagogiske personale, er det også vigtigt, at bl.a. køkkenpersonale har den nødvendige viden. Alle ansatte deltog i en workshop fra klokken 13-22, hvor de først var på besøg hos en økologisk svineproducent og gårdbutik. Fra gårdbutikken blev hjembragt økologiske varer til et 100 % økologisk mål-tid med 5 retter som lærere, TAP'ere og køkkenpersonale tilberedte for hinanden med bistand af en kok, der fungerede som coach. Der var endvidere undervisning af køkkenlederen fra Grundfos, som har om-lagt køkkenet delvist til økologi og i dag har økologisk bronze medalje.

Oversigt over økologiske praktikværter og værter for gårdbesøg

75 økologiske landmænd fra forskellige produktionsgrene har vist interesse for at medvirke i økologi undervisningen på de seks landbrugsskoler, som deltager i projektet. Landmændene indgår i den praktiske del af undervisningen, som værter for gårdbesøg og praktikophold. Gårdbesøgene giver eleverne indblik i de mange forskellige økologiske produktionsområder, og praktikopholdene er afgørende for at give dem en praktisk oplevelse af produktionsformen.

Et interaktivt danmarkskort, med angivelse af samtlige landmænd i netværket, gør det let for landbrugsskolerne at finde og kontakte en landmand i lokalområdet. Kortet har en indbygget søgefunktion, som gør det muligt at søge på landmænd inden for et specifikt produktionsområde.

De økologiske landmænd står til rådighed for landbrugsskoler og landbrugsskolestuderende, der må kontakte dem for at lave en aftale om et oplæg. Skal det være på gården - eller på skolen? Det aftaler I direkte inkl. evt. pris og andet praktisk.

Kort over formidlernetværk til landbrugsskoler

På kortet kan du krydse af, hvilken produktionsgren du søger oplæg for. Så vises de landmænd, som har den pågældende produktionsform. Ved at se på markeringerne kan du finde en i nærheden - og klikker du på den, kan du læse mere om landmanden.

Hvis du ønsker at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at kontakte os.

Facebookside for unge økologer

Projektet har oprettet og driver en facebookside, hvor landbrugselever og nyuddannede med interesse for økologi kan få grundlæggende viden og økologi, og dele viden med hinanden. Facebooksiden giver også mulighed for, at andre aktører inden for den økologiske branche kan henvende sig til de unge med aktuelle tilbud og informationer.

facebook.com/ungeokologer

Netværksaktiviteter for unge med interesse for økologisk landbrug

De unge økologi interesserede har netværket i forbindelse med seks økologiske gårdbesøg, som blev afholdt som en del af projektet. Arrangementerne gav de unge mulighed for at møde nogle af Danmarks dygtigste økologer, som inspirerer, motiverer og viser vejen for, hvordan det i virkeligheden er at drive et moderne økologisk landbrug. Arrangementerne blev afholdt i hele landet, og gav indblik i pro-duktion af kvæg, svin, høns, frugt, grøntsager og planteavl. Gårdbesøgene var kombineret med oplæg om tre økologiske temaer relateret til bedriften.

Læs mere om arrangementerne og værterne ved at klikke på de grønne overskrifter herunder. Det annoncerede arrangement hos Peter Bay Knudsen blev aflyst.

Forårets arrangementer

 • Mads Helms (malkekvæg, komposteringsstald og ledelse)
 • Annita og Leif Mortensen (malkekvæg, høns og generationsskifte)

Efterårets arrangementer

 • Gert Ladegaard Jensen, Rasmus Henneberg og Kenneth Højland (søer, slagtesvin, generations-skifte med billig etablering)
 • Jejsing Demeter og Birkelund (lade tørret hø, driftsfællesskab/samarbejde og biodynamiske høns)
 • Eirik Vinsand (studeproduktion og kødkvalitet, eget slagteri og direkte salg, planteavl)
 • Lars Skytte (samarbejde mellem bedrifter i dette tilfælde en grøntsags producent og en mælke-producent)

Projektet har desuden medvirket ved gennemførelse af 3 arrangementer, målrettet unge med interesse for økologi.

 • Økologikonference med deltagelse af mere end 300 landbrugsstuderende. Formål med konfe-rencen var at belyser økologisk landbrugsproduktion, så eleverne er klædt på til at kunne tage stil-ling til, hvad de gerne vil arbejde med i deres næste arbejdsforhold, eller hvad de gerne vil købe, når de evt. vil etablere sig som landmand i fremtiden. Herudover var det et mål at afmystificere økologisk landbrugsproduktion, så eleverne finder ud af, at det kan være et relevant alternativ til konventionel landbrugsproduktion.
 • Generationsskiftekonference - her var det muligt at høre om de mange udfordringer næste ge-nerations af økologiske landmænd står over for. Konferencen gav også eksempler på gennemførte generationsskifter.
 • Netværksmøde for unge økologer - økologiske ungdomscamp med det formål at drøfte og debattere mulighed for at etablere faglig og social netværk for nuværende, kommende og tidligere land-brugselever med interesse for økologi.

Projektbeskrivelse

Formål

Projektets formål er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, ved at rekruttere, uddanne og fastholde den næste generation af økologiske landmænd.

Det gøres ved informations- og uddannelsesaktiviteter, der øger viden om produktion og afsætning af økologiske fødevarer, samt viden om omlægning til økologisk produktion.

Projektet omfatter et nært samarbejde med landbrugsskoler og foreningen Danske Landbrugsskoler om følgende aktiviteter målrettet landbrugselever, nyuddannede økologer og landbrugslærere:

 • Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb på alle tre niveauer i landbrugsuddannelsen - grundforløb, hovedforløb og lederuddannelse - i samarbejde med landbrugsskoler og landbrugslærere.
 • Gennemføre efteruddannelsesforløb i økologi for undervisere på landbrugsskolerne
 • Oprette og udvikle et netværk af lokale økologiske landmænd tilknyttet de enkelte landbrugsskoler. Landmændene kan dels bruges som besøgs- og praktikværter og dels "fagligt input" i den økologiske undervisning.
 • Udvikling og gennemførsel af arrangementer for unge på landet og netværksaktiviteter for unge med interesse for den økologiske produktionsform.

Aktiviteter

Projektet indeholder en række aktiviteter fordelt i 4 hovedindsatsområder:

Indsatsområde 1:

Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb på de tre niveauer i landbrugsuddannelsen, for at skabe interesse og styrke kompetencer inden for produktion og afsætning af økologiske fødevarer.

I samarbejde med lærerne og skolerne (herunder Danske Landbrugsskoler og foreningens pædagogiske udvalg) udvikles undervisningsforløb til de forskellige niveauer i uddannelsen. Undervisningen skal være helhedsorienteret og afspejle den nødvendige sammenhæng, der er mellem mark og stald i økologisk produktion. Herudover skal eleverne præsenteres for forbrugernes præferencer og markedet for økologiske produkter. Denne undervisning gennemføres af landbrugsfaglige konsulenter fra Fagligt Team i Økologisk Landsforening, i samarbejde med lokale økologikonsulenter.

Der udarbejdes undervisningsmateriale til de forskellige uddannelsestrin, herunder gårdbeskrivelser af konkrete ejendomme inden for alle produktionsgrene - frugt/bær, grønt, slagtesvin, søer, malkekvæg, kødkvæg, får, geder, høns, slagtekyllinger og planteavl.

Indsatsområde 2:

Udvikle og gennemføre efteruddannelsesforløb i økologi for undervisere på landbrugsskolerne, som skal medvirke i uddannelse af fremtidens økologiske producenter.

På baggrund af flere undervisningsforløb med deltagelse af lærerrepræsentanter fra landbrugsskolerne, og på baggrund af lærernes efterlysning af efteruddannelse, vil projektet i samarbejde med Danske Landbrugsskolers pædagogiske udvalg udvikle efteruddannelsesforløb for landbrugslærer.

Projektet skal medvirke til, at landbrugsskolelærerne får styrket deres viden om:

 • Økologiske principper og praksis
 • Faglige udfordringer og dilemmaer inden for de forskellige produktionsgrene
 • De økologiske regler
 • Udviklingen i forbruget af økologiske fødevarer hos forskellige forbrugergrupper
 • Produktkategoriernes markedsandel og udviklingspotentiale
 • Afsætningskanalernes økologiske profil, omsætning, efterspørgsel og potentiale
 • Udnyttelse i undervisningen af besøg hos økologiske landmænd og økologiske virksomheder
 • Økologiske fødevarer direkte fra gården
 • Omlægningstjek - hvornår er omlægning til økologisk produktion aktuelt og hvornår er det ikke?

Indsatsområde 3:

Oprette netværk af lokale økologiske landmænd, som ønsker at medvirke i økologisk undervisning og gårdbesøg, samt være praktikværter for såvel skolepraktik som egentlige praktikophold. Der rekrutteres økologiske landmænd fra alle brancher.

Landbrugsskolerne efterlyser netværk med lokale økologiske landmænd, som kan indgå som et element i den praktiske del af undervisningen. Det er altafgørende, at eleverne besøger og får mulighed for at komme i praktik på økologiske landbrug, så de får en praktisk oplevelse af produktionsformen.

De økologiske landmænd er vigtige aktører i arbejdet med at skaffe næste generation af økologer. Landmændene kan med deres praktiske erfaring vise og fortælle med konkrete eksempler, hvilke udfordringer og muligheder den økologiske landmand møder i sin dagligdag. Den økologiske landmand har også et ansvar som praktikplads og formidler for fremtidens økologer - denne opgave skal projektet styrke ved dannelse af netværk, som kan styrke arbejdet med at skaffe flere unge til erhvervet.

Se kort over netværk af økologiske landmænd der står til rådighed for landbrugsskoler og -studerende

Indsatsområde 4:

Udvikling af netværksaktiviteter for unge landbrugselever og nyuddannede med interesse for den økologiske produktionsform, for at fastholde og udbygge interessen for økologisk produktion.

Landbrugselever, der er interesseret i økologisk landbrug, læser i dag på forskellige landbrugsskoler. Det betyder, at antallet af økologiinteresserede varierer fra ganske få i en klasse på nogle skoler, mens man enkelte steder har haft større grupper.

Analyser af de unges valg af uddannelse samt uddannelsessted viser, at mange landbrugselever er geografisk og socialt bundne, således at de vælger de skoler, der er tættest ved, eller som der er tradition for, at 'man' går på, ifølge venner, familie og andre netværk. Det har indtil videre ikke vist sig muligt at samle de økologiinteresserede på én landbrugsskole.

På baggrund af ovennævnte, og i takt med at der uddannes flere elever med interesse for den økologiske produktionsform, vil der være behov for at skabe netværksaktiviteter for disse unge, så de motiveres til at fastholde interessen og i sidste ende medvirker til en øget produktion af økologiske fødevarer i Danmark.

 

Projektperiode: Januar 2012 - December 2013

Projektet er støttet af EU's Landdistriktsprogram og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

undefined
 

 

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne