Økologisk biogas i Bording

Projektet, der følger det første økologiske biogasanlæg i Danmark, er et demonstrationsprojekt, der har mange formål.

Projektet, der følger det første økologiske biogasanlæg i Danmark, er et demonstrationsprojekt, der har mange formål:

Projektet skal styrke og udbrede viden om økologiske biogasanlæg, både som et værktøj til at blive selvforsynende med gødning for landmænd, der ikke har husdyr og som et redskab til en mere klima- og miljøvenlig produktion. Ved at bruge afgasset gylle reduceres både ammoniakfordampningen, kvælstofudvaskningen og lugtgener. Desuden er det muligt til en vis grad at designe sin gødning ved forskellig sammensætning af den biomasse, der føres igennem anlægget. Dermed kan man optimere gødskningen af afgrøderne og dermed påvirke produktkvaliteten i positiv retning.

Det økologiske biogasanlæg, der følges, er økologisk grøntsagsavler Bjarne Viller Hansens gårdanlæg ved Bording, som blev taget i brug i august 2009. Projektet tager udgangspunkt i de erfaringer og den produktion, der er i forbindelse med dette anlæg.

Projekt har to dele, en dokumentationsdel og en formidlingsdel. Som dokumentation for resultater og erfaringer fra anlæggets første leveår, udarbejdes et måleprogram, der analyserer biomasse, gødning og gasudbytte. Desuden udarbejdes et grønt regnskab for bedriften samt et CO2 regnskab for slutprodukterne. Der anlægges desuden dyrkningsplot for at demonstrere gødningsvirkning og produktkvalitet.

Formidlingen af disse erfaringer og resultater foregår dels ved oprettelse af en hjemmeside, dels ved diverse rundvisninger og åbent hus arrangementer på bedriften. Desuden holdes foredrag, og der skrives artikler og pjecer om anlæggets opbygning, drift og resultater. Derudover laves der en film om anlægget og erfaringerne med drift, udbytte og produktion.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med anlæggets ejer Bjarne Viller Hansen. Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriksprogram. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden og løber i perioden 01.01.10 til 31.12.11.

Læs mere

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm