Rentabel pleje af fugtige arealer

Det skal være rentabelt for lodsejere at genskabe og bevare artsrige enge med græssende kvæg. I projektet ”Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner" udvikler vi en praktisk metode til lodsejerne.

Der er stigende problemer med, at lysesiv og mosebunke overtager de fugtige arealer. Når det sker, mister kreaturerne tilvækst, engene mister mangfoldighed og landmanden mister enkeltbetaling.

Formålet med dette projekt er at udvikle en strategi for, hvordan man kan bekæmpe lysesiv og andre invasive arter på lavbundsjorde via kombineret afgræsning og afhugning. Strategien skal bidrage til at gøre engene attraktive for græssende ungdyr af malkerace, som kræver letfordøjelige græsser og urter for at opnå en passende tilvækst. Samtidig vil flora og fauna få en større artsdiversitet, og der vil blive gode vækstmuligheder for arter, som trives bedst på lysåbne arealer.

Med kendskab til en praktisk og rentabel metode vil landmænd og andre lodsejere have bedre mulighed og motivation for at pleje lavbundsjorde og dermed skabe og bevare artsrige enge med græssende kvæg.

Aktiviteter

 • Ved en demonstrationsdag i 2011 er forskellige maskiners egnethed til afhugning af plantemateriale på fugtige arealer vurderet. I 2012 vil vi forsøge at få demonstreret en maskine, der samtidig kan opsamle materialet på de våde arealer, så næringsstoffer kan flyttes til agerjord efter en tur i et biogasanlæg.
 • Forskellige plejestrategier, som kombinerer afgræsning og maskinel afhugning, afprøves i 2010-2012 på fugtige engarealer bevokset med lysesiv og mosebunke. Der anvendes brakpudser eller en anden let maskine. Udbredelsen af lysesiv, mosebunke og andre græsser og urter registreres. Kreaturernes tilvækst per hektar måles og bruges til at beregne græsproduktionen ved de forskellige behandlinger.
 • Der indsamles viden fra landmænd, der har gode erfaringer med kombineret afgræsning og afhugning af våde arealer (2011-12).
 • I 2012 vil vi på baggrund af projektets resultater udarbejde anbefalinger for valg og gennemførelse af plejestrategi.

Foreløbige resultater

 • Det er muligt med maskiner at lave en afhugning på vedvarende våde arealer, såvel tidligt forår som sent efterår, selvom arealerne er vandlidende. Prisen pr. afhugning er ca. 800 kr./ha, afhængig af hvor vandlidende og tuebefængt arealet er.
 • Følgende maskiner har vist sig terrængående på våde arealer: 1) Rough Cut-brakpudser sidemonteret på en firehjulstrukket ATV, 2) Lynex selvkørende slagleklipper på larvefødder og 3) rotorklipper monteret for eller bag på traktor med tvillingmontering. Kapaciteten var 0,5-1 ha i timen.
 • Selv med en afhugningsmaskine påmonteret opsamlingsudstyr vil man kunne få et lavere tryk på arealet end ved almindelig gang. Med de afprøvede maskiner er trykket på arealet kun ca. en tredjedel af almindelig gang.
 • Afhugning tidligt og/eller sent har en gunstig effekt på bekæmpelsen af lysesiv. Tidlig afhugning har tilsyneladende størst effekt. Gentagne afhugninger er nødvendige.
 • Der er mest græs i folden med både tidlig og sen afhugning kombineret med afgræsning.
 • Kreaturernes tilvækst afhænger af, om arealerne afhugges. Behandling med både tidlig og sen afhugning har givet den højeste tilvækst hos dyrene. Tidlig afhugning har tilsyneladende størst individuel effekt.
 • Tilvæksten af stude og kvier af tung race har været stabil uden at være prangende (ca. 550 g/dag).
 • 750 kilo kreatur pr. ha ved udbinding er ikke tilstrækkeligt til at holde lysesiv i skak. I 2012 forsøges med flere kilo kreatur per ha.
 • Visuelt bedømt har tromling en god effekt i kampen mod lysesiv.
 • Afpudsning får arealet til at se anderledes ud end arealer, der kun afgræsses. Det forventes, at en kontrolmyndighed vil være påvirket af det visuelle indtryk ved bedømmelsen af, om arealet er i landbrugsmæssig drift eller ej. Bedømmelsen vil afhænge af tidspunkt for kontrol i forhold til afpudsning.
 • Førstegangsgræssere har sværere ved at klare parasitbelastning på de vedvarende arealer sidst på sæsonen, hvor smittetrykket er opformeret.

Projektet slutter 31. december 2012.

På denne side kan du læse mere om:

Projektets aktiviteter

Test af plejestrategier for vådbundsarealer

Landmænd fortæller om pleje af vådbundsarealer

Test af plejemaskiner til fugtige arealer

Problemer ved afgræsning

Udvikling af den naturlige plantebestand

Udvikling af tilvæksten hos dyrene